Intervjuer & artiklar

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Intervjuer & nyheter inför mässan!

På denna sida publicerar vi artiklar, filmer samt intervjuer med talare, utställare och experter. Vi presenterar dessutom flera nyheter inför Personal & Chef 2018. Är du intresserad av att läsa om något speciellt? Hör gärna av dig till, amy.narenborn@easyfairs.com så ska vi göra vårt bästa för att uppfylla dina önskemål.
Trevlig läsning!


Skådespelaren Stefan Sauk och hjärnforskaren Jan Marcusson lär oss att tala inför folk

Stefan Sauk

En ny undersökning gjord av tidningen Chef visar att nästan tre av fyra upplever obehag vid presentationer inför medarbetare och ledningsgruppgrupp och att en av fyra chefer anser sig lida av ren scenskräck. Samtidigt blir det personliga varumärket allt viktigare och kraven på att hålla olika presentationer i yrkeslivet ökar. 28 procent av de tillfrågade anser också att deras rädsla för offentliga uppträdanden hindrar dem i karriären.  I boken Tala inför folk, så bemästrar du din scenskräck ger skådespelaren Stefan Sauk och hjärnforskaren Jan Marcusson oss tips och verktyg för att hantera vår scenskräck. Stefan och Jan kommer att hålla ett föredrag på Personal & Chef.

–  Vi människor kommunicerar både medvetet och omedvetet. Med hjälp av de verktyg vi presenterar blir man bättre rustad för att kunna göra ett lyckat framträdande som berör och lämnar spår. Kroppen är ditt viktigaste verktyg som du måste lära dig använda för att både ta hand om obehagliga känslor och för att verkligen kunna nå dem du talar till, säger Stefan Sauk, skådespelare och föreläsare.

Stefan och Jan går igenom vad som sker inom oss då vi talar inför andra och hur vi kan utvecklas kommunikationsmässigt genom att bli medveten om kroppens inre processer i sådana situationer. Att sända och ta emot signaler är grundläggande för människans existens, inte bara i privatlivet utan även i professionella situationer. 

Duon förklarar vad scenskräck faktiskt är och vilka mekanismerna är som får oss att reagera som vi gör samt hur vi kan förbättra vår självkänsla och hur man psykologiskt kan förbereda sig för ett bättre framförande. I deras bok tar de även upp vikten av det första intrycket och hur det omedvetna och medvetna kroppsspråket kan hjälpa oss att tala inför andra och inte minst hur man berör sin publik.  

– Det är nödvändigt att vara medveten om sin inre kommunikationsprocess och att lära sig att tolka den. Ju större medvetenhet om psykets och kroppens funktion och samverkan som individen har, desto större chans att kunna bemästra situationer som upplevs som obehagliga och skrämmande - som att ställas inför en grupp av människor och förväntas tala till dem, säger Jan Marcusson, professor och överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Författarna ser på kommunikation utifrån sina olika perspektiv, sin respektive bakgrund och profession. Jan är hjärnforskare, läkare och terapeut; en expert på hur vi människor omedvetet och medvetet agerar i olika sammanhang. Stefan är skådespelare och har sin utgångspunkt i gestaltning och att se kroppen som ett väsentligt redskap för att förstärka och förtydliga kommunikationen. Tillsammans ger de en komplett bild av vad som händer inom oss och hur vi kan nyttja den kunskapen när vi ställs inför utmaningar som att tala inför andra.

Om du vill veta mer, se www.talainforfolk.se 

Solna stads utvecklingsresa – från reaktiv till proaktiv rekrytering med LinkedIn som verktyg

Katarina
Katarina Riml, enhetschef, Marcus Lundqvist, rekryterare & Zarina Aminyar, rekryterare

Kompetensförsörjning har varit och är en av Solna stads största utmaningar, med flera svårrekryterade yrkesgrupper. Därför skapades 2017 en intern kompetensförsörjningsenhet, Attrahera & Rekrytera med målet att öka kvaliteten i rekryteringsarbetet och ge stadens chefer rätt stöd i rekrytering. En viktig uppgift för enheten är förflyttningen från reaktiv till proaktiv rekrytering, där LinkedIn Recruiter är ett viktigt verktyg. 

Katarina Riml, chef för enheten Attrahera & Rekrytera i Solna stad, berättar att kompetensförsörjning är en stor utmaning för stadens chefer, med många svårrekryterade yrkesgrupper. 

Detta är ett problem vi delar med andra kommuner, och därför blir det viktigt för oss att de kandidater som finns ska vilja jobba hos just oss, säger Katarina 

Enheten Attrahera & Rekrytera ger alla stadens chefer stöd när det gäller bollplank kring utformning av kravprofil och annons, samt search via LinkedIn Recruiter. 

För våra svårrekryterade yrkesgrupper hjälper vi även rekryterande chefer med första urval och första intervju, säger Katarina 

Solna stads två rekryterare arbetar dagligen i LinkedIn Recruiter med att söka efter samt kontakta intressanta kandidater för olika rekryteringsprocesser. Man använder verktyget för att söka efter kandidater till aktuella rekryteringar, men ser det även som ett sätt att långsiktigt bygga nätverk med kandidater som får upp ögonen för Solna stad som en möjlig arbetsgivare i framtiden.

Katarinas bästa tips till chefer

 • Se Linkedin Recruiter som ett viktigt verktyg för kompetensförsörjning, på både kort och lång sikt, och avsätt tid att dagligen arbeta i verktyget. 

 • Involvera rekryterande chefer i arbetet med LinkedIn Recruiter. Detta för att kunna ge snabb respons till de kandidater som visar intresse och ställer frågor när de kontaktas, samt hjälpas åt att utvärdera potentiella kandidater för att på detta sätt bli mer träffsäkra i framtida sökningar.

– Mitt bästa tips är att se search via LinkedIn Recruiter som en viktig kompetens hos organisationens rekryterare. Det handlar inte bara om att göra sökningar i ett verktyg, utan minst lika mycket om tonaliteten i de inmail man skickar, hur man bemöter kandidaterna samt hur man strukturerar sitt arbete, avslutar Katarina 

Misstanke om sexuella trakasserier? Agera snabbt!

me too

Många har berörts av #metoo uppropet som växte som en löpeld efter avslöjanden om sextrakasserier i Hollywood och som satt fick kvinnor över hela världen dela med sig av sina erfarenheter. Rörelsen har också satt fokus på sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Så här gör du om du misstänker att någon utsätts på jobbet.

Enligt Diskrimineringslagen är det olagligt att trakassera eller att sexuellt trakassera någon. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet medan man med sexuella trakasserier menar ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

Vad är det då som gäller om man misstänker att någon utsätts på arbetsplatsen, eller om man själv blir utsatt? 

Viktigast är att man vågar berätta. Alla företag och organisationer ska ha en tydlig policy med information om vem man tar kontakt med om man utsätts eller misstänker att någon annan gör det. Den ska också innehålla vem som tar emot informationen, vad som händer med informationen och hur den utsatte kan få hjälp och stöd, säger Per Larsson, expert i krisstöd och kränkande särbehandling på Previa.

Arbetsgivare har enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 tydliga skyldigheter att agera snabbt för att ge utsatta råd och stöd.

Det är viktigt att lyfta frågan om trakasserier och diskriminering några gånger per år. Ta upp det på arbetsplatsmöten, medarbetarsamtal och i enkäter. Involvera medarbetarna och diskutera: Hur har vi det, hur pratar vi och hur beter vi oss på arbetsplatsen? säger Per Larsson.

Per Larsson

Per Larssons råd till chefer:

 • Håll dig uppdaterad om organisationens policy och rutiner för kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier.
 • Det är arbetsgivarens skyldighet att ingripa snabbt vid misstanke om trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning.
 • Skapa dig en tydlig bild av det inträffade från alla iblandade. Håll utredande samtalen med en objektiv och omsorgsfull hållning. 
 • Erbjud omgående stöd till samtliga berörda (även den som är anklagad)  
 • Kommunicera tydligt vad som kommer att ske till alla berörda under hela förloppet. Det har en stabiliserande effekt. 
 • Upprätta en handlingsplan, alternativt en utökad internutredning. Ta extern hjälp om det behövs för att säkra kompetens. Med stöd från företagshälsa kan arbetsgivaren utföra en metodisk faktaundersökning.
 • Överväg anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, där du också kan få råd och stöd.  
 • Om utredningen påvisar möjliga sexuella trakasserier – överväg polisanmälan.  


Artikel är skriven av Per Larsson, Previa. Läs mer om Previa här >>

Tid är nyckeln för en bra möteskultur

Foto Jörgen

Vi fick en pratstund med mötesdesignern Jörgen Dyssvold som till vardags driver mötesbyrån Herr Omar.

Dåliga möte är ju ett ämne som är på tapeten just nu…

Ja, dåliga möten kostar arbetsgivare 150 000 kr per anställd och år, totalt för Sverige 170 miljarder, så leder de också till stress och ohälsa. Människor sitter i snitt gisslan i dåliga möten mellan 4-6 veckor per år och hindras samtidigt från att göra annat arbete. Företag har mötessjuka. 

Men bra möten då? 

Ett lyckat möte är det som uppnår målen och är kul på vägen. För att ens kunna säga om ett möte var bra måste man alltså ha definierat syfte och mål med mötet innan man började planera det. 

Det handlar om hur man ser på och arbetar med möten. En organisation med en bra möteskultur utvärderar regelbundet sina möten, hur de genomförs och vad de ger. Bland de med dålig möteskultur styrs möten mer av tradition och slentrian, inte mål och behov.

En bra möteskultur är intressant för företag för att när möten hanteras på rätt sätt kan magi uppstå och man kan nå fantastiska resultat. Men hanterat på fel sätt kan det istället vara ett enormt slöseri med arbetsgivares pengar och människors tid. 

Det känns som många företag har en hel del utmaningar här… 

Utmaningen är att många företag ser på möten som något praktiskt, och inte strategisk kommunikation som det ju faktiskt är. Ber man någon att planera en konferens så börjar de inte med att sätta syfte och mål, utan kastar sig rakt på det praktiska som lokaler, mat, inbjudningar och liknande. 

Ett annat problem är entimmes normen som gör alla möten, även de som kunde vara en kvart, är minst en timme långa. Där finns det mycket tid att spara. 

Hur lyckas man med sin möteskultur?

För att lyckas med möteskulturen kan professionell hjälp underlätta. Den kostnaden tjänas snabbt in då man får effektivare möten som sparar tid det vill säga pengar.  Att också upprätta ett mötesmanifest med några enkla principer, t ex att ingen får bjuda in till ett möte som inte har ett tydligt syfte, att en första fråga alltid ska vara hur lång tid som behövs och vilka personer som måste vara med.

Tid är nyckeln. Bara genom att börja föreslå att man ses en halvtimme istället för en timme så har man halverat tiden man lägger på möten. Forskning visar att vi blir mer fokuserade och effektiva vid kortare möten än vid längre.

Om läsaren ska ta med sig tre saker att tänka på i arbetet med möteskultur, vad är det?

 1. Att tid idag är mer värdefullt än pengar. 15 minuter är den nya timmen. 
 2. Satsa på halvdagskonferenser, kortare seminarier, kortare presentationer och stående sjuminutersmöten. 
 3. Du tjänar oftast in kostnaden genom att ta professionell hjälp

Hållbart ledarskap ger en hållbar tillväxt

susanna

Great Leaders har haft förmånen att samarbeta med några av de mest framgångsrika svenska tillväxtbolagen och följa dem under deras extrema tillväxtresor. Tillsammans med tex både King och Paradox Interactive har vi gemensamt haft modet och tålamodet att uthålligt investera i ett hållbart ledarskap på alla nivåer i företagen!

"Dataspelsbranschen är explosiv och förändras i väldigt snabb takt. De bolag som förstått att hållbar framgång kommer när man rustar för ett maraton och inte en sprint, är de som består. För oss på Paradox är ett hållbart ledarskap förmågan att tillsammans leverera resultat över tid genom starkt självledarskap på alla nivåer och en kultur byggd på förtroende som frigör individers fulla potential”

- Susana Meza Graham, Vice VD och COO på Paradox Interactive. 

”Paradox och Susana är i mina ögon pionjärer och förebilder för en hållbar ledarskapsutveckling. Jag tycker alla ska investera 30 minuter och låta sig inspireras av hennes klarsynta perspektiv på framtidens ledarskap (torsdag kl 14:10-14:30, Knowledge & Inspiration). 
Vi delar synen att ledarskapet är både motorn för affären och också definierar kulturen… Hur vi som ledare agerar, dvs vad vi värderar och belönar, definierar normen i företaget. Vad som händer och inte händer när det uppstår kriser och det verkligen gäller, det är i dessa stunder som ledarskapet definierar den verkliga kulturen”

- Mattias Dahlgren, VD och grundare Great Leaders.

trust

Ett hållbart ledarskap innebär ett långsiktigt ansvarstagande för både sitt personliga välbefinnande i kombination med företagets uthålliga tillväxt. 

För oss är förmågan att bygga ”trust” en framgångsfaktor i ett hållbart ledarskap. Det börjar med ett bygga ett förtroende för sig själv och sin förmåga att leda sig själv. Sedan utveckla viljan och förmågan att skapa förtroendefulla relationer och i slutändan bygga team där alla tror på den kollektiva kapaciteten och de genuina intentionerna att förverkliga målen. 

Varför ska vi investera i att bygga förtroende?

Harvard business review* presenterade nyligen en studie där man undersökte skillnaden mellan individer som arbetade i företag med högt respektive lågt förtroende. Slutsatsen talar sitt tydliga språk:

74 % mindre stress…

106 % mer energi på jobbet…

50 % högre produktivitet…

76 % högre engagemang…

40 % färre utbrända…

13 % färre sjukdagar…

*The Neuroscience of Trust, by Paul J. Zak. Harvard Business Review Jan-Feb 2017

Vad är förtroende?

Förtroende är ett resultat av den historiska analysen av en relation. Det är en persons vilja att acceptera sin egen sårbarhet baserat på en positiv förväntan på någon annans framtida handling. Att visa förtroende och tillit är att våga vara sårbar. Att ta risk och acceptera den osäkerhet det kan innebära.

Hur bygger jag förtroende?

Att bygga förtroende är en förmåga som alla kan utveckla, men det krävs både mod och tålamod. De som är duktiga har utvecklat både en emotionell och rationell kapacitet som de omsätter i handling. Ledarskap för oss handlar om att våga känna, våga tänka och att våga leda…

Great Leaders – ”Making more people experience and share a Bold Sustainable Leadership”

Ta del av personliga historier om vad det innebär att leda personal i tidningen Chef & Ledare

Tidningen Chef & Ledare riktar sig till chefer, ledande företagsledare och entreprenörer. Vi riktar oss också till de som strävar efter ledarroller inom alla sektorer av ekonomin. Genom intressanta artiklar och fördjupade intervjuer lär vi oss mer om vad som krävs för att vara ledare och får ta del av personliga historier om vad det innebär att leda. Tidningen har en hög e-upplaga och trycks även som papperstidning. Klicka på bilden för att läsa tidningen. 

Placera Employeer branding högt upp på dagordningen!

David Knutsson

David Knutsson brinner för upplevelser och kommunikation på mottagarens villkor därför arbetar han bland annat som moderator men har också grundat kommunikationsbyrån LaunchX. 

LaunchX specialiserar sig på lanseringsledarskap, hur ett budskap kommer till liv och hur företag och organisationer lyckas genomföra lanseringar. Av produkter, tjänster, affärsplaner och budskap på ett mer lönsamt sätt och ett sätt som stimulerar och inspirerar både den externa kunden men framförallt alla interna medarbetare. 

- För mig är Employeer Branding något som alla företag kommer behöva jobba med idag och framåt, säger David. 

Den nya generationen
Generation Y är digitalt infödda och har alltid haft all världens publicerade kunskap ett knapptryck bort. De har ett konstant sug efter mer information och då är det inte konstigt att hen tittar på sin mobil över 200 gånger per dag. 

Enligt undersökningar föredrar merparten att texta till varandra istället för att ringa, de gifter sig senare i livet, känner ett behov av att kunna påverka och är vana att ge feedback och rekommendationer digitalt till sina vänner och familj. 
 

Därför är en arbetsplats som ger möjlighet till utveckling, frihet under ansvar, som erbjuder flexibilitet vad gäller plats och tid då balansen mellan det privata och professionella är mycket viktig attraktiv för generation y. De kommer välja en arbetsplats som har en stark företagskultur, som förespråkar transparens och som även erbjuder en ergonomisk arbetsplats. De vill ha en arbetsplats som visar socialt engagemang och som likaställer arbete med något som de själva tror och brinner för. 

- 2016 var jag med och genomförde en undersökning som visar att det viktigaste för generations y val av arbetsplats är modern IT- miljö, berättar David

Hur bemöter man som organisation detta? 
Oavsett bransch är det viktigt att belysa individens behov, något som kan vara både svårt och tidskrävande. Det viktigaste är att ha ett öppet sinne och försöka gå i deras fotspår. Säkerställ att du har en attraktiv fysisk och digital miljö som andas ambition och som utstrålar en känsla av: "Här vill jag vara en del". 

Säkerställ att personalavdelningen är lika med marknadsavdelningen för den framtida kunden är den interna. Bygg en attraktiv karriärsida och filma personer om deras upplevelser. Identifiera vilka Milleniells du redan har omkring dig och ta med dem som en naturlig del i arbetat att attrahera fler.

Rekryteringsprocess
Det är lika viktigt att båda parter säljer in sitt VARFÖR. Tänk på att använda din egen personals sociala kanaler, att de delar din annons där din karriärssida givetvis finns med som länk. Personen som du har kontakt med kommer att ha kollat upp dig som rekryterar. Därför är din egen profil på sociala kanaler, inte minst LinkedIn, viktigt att hålla uppdaterad. Var öppen med att en intervju kan hållas via video. Oavsett om en intervju är digitalt eller fysiskt, tänk på att alltid lämna en god känsla. För Generation Y handlar inte allt om pengar utan ha ess som extra semester, karriärmöjligheter och flexibla arbetstider i rockärmen.

Employeer branding
Alla företag oavsett bransch bör fastställa en klar strategi för Employeer Branding. Det räcker inte med att säga, syns du inte finns du inte. 

- Idag och framöver gäller enligt mig; Känns det inte finns det inte. Etablera en synlig, öppen och transparent strategi kommer löna sig. 

För att lyckas i framtiden kräver det att alltid ha ett öra mot de stora omvärldsskiften som kommer att ske omkring oss. Uppmuntra alltid ärlig kommunikation och se till att placera Employeer branding högt upp på dagordningen och inte minst gör det till ett levande verktyg. Inget stelt dokument som står i en bokhylla.
 

- Mitt bästa tips är hylla det ni är och står för. Gör ni det kommer framtida medarbetare inte bara vilja bli dina medarbetare utan även framtida ambassadörer.  

"Modernt ledarskap handlar om att förstå förändringar"

fredrik reinfeldt

En föränderlig värld ställer höga krav på dagens ledare. Förmågan att anpassa sig för att möta utmaningar blir allt viktigare i en tid präglad av geopolitiska  och ekonomiska omställningar. På det temat talar föredetta statsministern Fredrik Reinfeldt när han kommer till Personal & Chef den 21 februari.

Ditt föredrag på mässan handlar om ”Att leda i förändring”. Varför är det här ämnet angeläget?

– Ett modernt ledarskap kännetecknas av just förmågan att förstå förändringar. Vi är generellt rädda eller i alla fall tveksamma till förändringar, många gånger av rationella skäl, men med dagens stora omvälvningar måste vi lära oss att hantera det.

Hur bör man förhålla sig till förändringar?

– Ledaren ska se vilka förändringar som är relevanta för den egna verksamheten och inkludera andra i hur man möter dem. Allt som kräver att människor ska förändra sina invanda mönster kan vara svårt att ta sig an, men det vanligaste misstaget man kan göra är att tro att man kan skydda sig ett tag tills saker blåser över. Då riskerar man att halka efter i konkurrensen.

Vilka förändringar kommer att påverka den svenska marknaden framöver?

– Vi ser nu hur en ny ekonomisk och geopolitisk världsordning växer fram. Flyktingkriser och det osäkra politiska läget i bland annat Ryssland och USA innebär stora utmaningar. Detta påverkar alla, men allra mest de länder som liksom Sverige bygger sitt välstånd på handel och utbyte med omvärlden. Alla förändringar skapar dock nya möjligheter, och som ledare gäller det att leta upp dem och få andra att se samma sak.

Text: Adrianna Jalming  |  Foto: Peter Knutsson

För att Det Nya Arbetslivet ska ge optimal effekt krävs medvetna satsningar

ulrika

Ulrika Jonsson arbetar som affärsutvecklare på Microsoft, 

- Jag arbetar främst med HR-avdelningar på deras digitala resa. HR har en otroligt viktig roll att möjliggöra digitalisering genom att skapa rätt förutsättningar för organisationer att dra nytta av den teknologiska utveckling som sker. 

Du arbetar också med DNA, Det Nya Arbetslivet. Vad är det egentligen?

Det Nya Arbetslivet innebär bland annat att vi börjar förhålla oss till arbetet på ett nytt sätt, anpassat till dagens förhållanden och möjligheter. Traditionellt sett har arbete varit tätt förknippat med själva arbetsplatsen, men nu är det i stället resultatet, det du presterar, som är i fokus. 

Modern teknik är en av grundpelarna i detta, tack vare de digitala verktyg som bidrar till att du kan utföra dina arbetsuppgifter varsomhelst, närsomhelst och från vilken enhet som helst. I vilken utsträckning ett företag har anammat och anpassat sig till ett mobilt arbetssätt kommer att vara en nyckelfaktor när den unga generationen väljer arbetsgivare. Men möjligheten att arbeta flexibelt är något som värdesätts högt även av befintliga medarbetare. 

Medveten satsning är viktigt

För att det ska bli en lyckad förändring krävs ett gediget arbete kring ”varför” och ”hur” – gärna med så många funktioner i organisationen som möjligt delaktiga. 

För att Det Nya Arbetslivet ska ge optimal effekt krävs även att man gör medvetna satsningar på de andra två grundpelarna: platsen och människan. Innovation och idéer skapas på olika sätt vid olika tidpunkter och för olika individer. Därför behöver arbetsplatsen erbjuda en mångfald av möjligheter såsom plats att arbeta ostört och inte minst goda förutsättningar för fysiska möten. 

När det gäller människan gäller det att vara medveten om att Det Nya Arbetslivet är ett förändringsprojekt som omfattar hela organisationen. Ett drivet förändringsledarskap kan därför vara en viktigare framgångsfaktor än många digitala initiativ.

Det Nya Arbetssättet stärker företagskulturen

Teamkänsla är inget som kommer naturligt med fasta arbetsplatser, utan behöver utvecklas och underhållas över tid. Så även på ett aktivitetsbaserat kontor, men ett mobilt arbetssätt möjliggör för alla att vara delaktiga, även de som inte är placerade på samma ort. 

När anställda med olika arbetsuppgifter blandas uppkommer ofta spontana möten som ger nya affärsmöjligheter, men det gynnar även innovation och kreativitet. Kontoret blir ett ställe där du kan möta dina kollegor, samtidigt som det får en tydlig roll att visualisera och stärka företagets kultur. 

Så förändras ledarskap
En av förändringarna med Det Nya Arbetslivet handlar om ansvarsfördelningen, där vi nu ser en kombination av ledarskap och ”självledarskap”. Individen som drar nytta av möjligheterna till ökad frihet får givetvis ett ökat ansvar för att arbeta på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning. 

Chefens roll blir mer coachande, i nära samverkan med medarbetaren. Fokus ska inte längre vara på att medarbetaren har varit på plats ett visst antal timmar eller ”bockat av” en lista med uppgifter. Resultatet, vad han eller hon åstadkommer på kort och framför allt lång sikt, är det som ska vara i fokus. Detta kräver nya metoder för att mäta och följa upp. 

En stor del av Det Nya Arbetslivet handlar om flexibilitet, dels i form av möjligheter, dels som krav på medarbetaren. En hög anpassningsförmåga ingår i de nya arbetsmetoderna. Då måste ledaren kunna vara tydlig och inkännande, det vill säga se på kraven ur medarbetarens synvinkel. Det kan låta naturligt att man ska lita på sina medarbetare, men en fråga som många ställer är: ”Hur vet jag att medarbetarna arbetar när de inte är på kontoret?”. Svaret ligger i det nya sättet att se på arbete: inte i form av timmar på plats, utan i form av aktivitet och resultat. 

Som chef måste man leva som man lär och alltså själv bland annat lära sig att dra nytta av de möjligheter som digitala verktyg ger. Medarbetarna ska kunna vara mer flexibla och mobila, och ledarskapet ska vara anpassat till detta.

Behovet av utbildning ökar, är edtech svaret?

Jannie

Automatiseringen förändrar samhället i grunden. Företag måste snabbt ställa om och satsa på kompetensutveckling. Där är edtech, utbildningsteknologi, lösningen, menar Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry.

– Det är inget att snacka om. Kompetensutveckling och omställning inom både näringsliv och offentlig sektor är helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Det är dags att börja se utbildning som en strategisk ledningsfråga och skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande, säger Jannie Jeppesen. Hon är vd för nystartade branschorganisationen Swedish Edtech Industry som samlar svenska företag inom edtech.
 

Organisationen driver frågor som rör digitaliseringen av utbildningssystemet och lyfter fram de positiva effekter edtech har på lärande, både för enskilda individer och företag och för världen i stort. Som exempel nämner Jannie Jeppesen det ökade behovet av universitetsutbildning.

– För att tillgodose det behov som finns i världen skulle vi behöva bygga ett nytt fysiskt universitet om dagen. Det är såklart omöjligt, men med hjälp av edtech kan vi hitta lösningar. Kina har till exempel ett virtuellt universitet med 3,5 miljoner studenter.

Kontinuerligt lärande nyckeln

Enligt Jannie Jeppesen spelar utbildningsteknologin också en allt viktigare roll när det gäller kompetensutveckling inom offentlig sektor och näringsliv.

– Om du vill att ditt företag ska vara relevant måste dina medarbetare ägna sig åt kontinuerligt lärande. Då är digital utbildning, så kallad online learning, lösningen. Då kan du dessutom skräddarsy utbildningar, säger Jannie Jeppesen och berättar att telekommunikationsbolaget AT&T i USA har som krav att anställda ska ägna sig åt online learning fem timmar varje vecka.

– Deras vd är inte intresserad av att anställa någon som inte uppfyller det kravet. Det är rätt kaxigt, men jag tror att det är precis så företag måste tänka.
 

Edtech är i dag en av de störst växande branscherna globalt och Sverige ligger långt fram i utvecklingen.

– Tekniken och apparna har vi redan och vi är duktiga på användarvänlighet i Sverige. Den stora utmaningen är att få företag och organisationer att förstå vilka möjligheter som finns och börja utnyttja det. Jag skulle säga att det är helt affärskritiskt, inom såväl offentlig sektor som näringslivet.

Text: Sara Steinholtz Sparby

Omställning? Var rak och tydlig i din kommunikation

TRR

Outplacement eller omställning är en del av arbetsmarknaden och företag behöver ha en strategi för hur denna typ av situationer ska hanteras. TRR Trygghetsrådet arbetar som rådgivare i dessa förändringsprocesser och ger stöd till chefer, fackliga representanter och uppsagda tjänstemän.

Vad är omställning? 

Omställning är förändringar i företaget som gör att man behöver säga upp personal. Det kan ske när ett företag behöver förnya sin kompetens, vilken kan vara en följd av att efterfrågan på företagets varor eller tjänster minskat så att man behöver byta verksamhetsinriktning. Ett exempel är SAAB som numera bara producerar elbilar, vilket betyder att de behöver andra typer av ingenjörer än tidigare.

TRR Trygghetsrådets bästa tips vid omställning

Kommunicera, kommunicera, kommunicera. Var rak och tydlig samt informera så mycket det bara går. Som chef bör du läs på om svåra samtal, en uppsägning är en kris för de flesta och det är lätt att trampa fel i en känslig situation.

Ladda ner TRR Trygghetsrådets guide: Omställning - steg för steg HÄR 

Så identifierar och attraherar du talanger med hjälp av LinkedIn

Ulrika

Ulrika Mårtén är LinkedInexpert på Social Success Sverige AB där hon utbildar och föreläser om hur företag och organisationer kan öka affärsnyttan med LinkedIn samt arbetar med rekryteringsuppdrag där LinkedIn används för att söka fram rätt kompetens samt sökordsoptimera LinkedInprofiler. 

- Jag ingår i en expertgrupp hos LinkedIn Sverige där jag är en av 11 LinkedIn-experter. Jag har jobbat aktivt med LinkedIn de senaste fem åren varav de två senaste i mitt eget bolag Social Success Sverige AB, berättar Ulrika Mårten 

Ulrika fortsätter: Som företag bör man använda LinkedIn för att bygga varumärke men också i rekryteringssyfte. Som företag behöver man skapa en tydlig strategi och mål för närvaron på LinkedIn. Samarbete mellan HR, marknad och kommunikation är en förutsättning. Håll regelbundna contentmöten. Vilket innehåll ska ni publicera och hur ofta? Se till att öka antalet följare till företagssidan på LinkedIn. Engagera era följare med relevant innehåll för er målgrupp. 

- Involvera medarbetarna i arbetet, utse några ambassadörer som får utbildning i LinkedIn och ta hjälp av dessa för att skapa innehåll och spridning. Deras engagemang är avgörande för er framgång. 

Undersökningar visar att en medarbetare får en mycket större trovärdighet och spridning jämfört med om företaget publicerar ett inlägg. På så sätt byggs både företagets varumärke upp och medarbetarna på företaget blir synliga. Lyft gärna fram medarbetaren i inlägg och använd gärna filmklipp för att få högre engagemang.

Traditionella platsannonser vs. LinkedIn

Tittar man på jobbannonser så ser de ser ungefär lika ut som de alltid har gjort. Ulrika förespråkar att man som företag jobbar fram Buyer-personas och ta fram innehåll som engagerar målgruppen istället för traditionella annonser. Med LinkedIn finns flera olika möjligheter att synas för potentiella kandidater. Återigen ta hjälp av era medarbetare med spridning av ert budskap. 

- En intressant möjlighet som finns är att exponera lediga tjänster på medarbetarnas LinkedInprofiler så kallade Work With Us Ads. LinkedIn har sett att dessa annonser har en betydligt högre klickfrekvens än andra annonser!

Linkedin som verktyg i rekryteringsprocess 

Som företag har ni oftast bara en chans att göra ett gott intryck hos de bästa kandidaterna, de är ofta i flera processer samtidigt och jämför alternativ. Vem blir min chef och vilka är mina blivande kollegor om jag väljer ert företag? Ulrika lyfter fram följande fem punkter:

1. Se till att ni har LinkedInprofiler som attraherar nya medarbetare.

2. Som rekryterande chef är det extra viktigt att du har rekommendationer på din LinkedInprofil både från nuvarande och tidigare medarbetare

3. Viktigt är också att företaget har effektiv och enkel ansökningsprocess där kandidaten genom ett par knapptryck kan använda sin LinkedIn-profil istället för att ladda upp ett cv. Kandidaten kan på så sätt skicka in sin ansökan där denne befinner sig för stunden oavsett om detta sker via mobil, läsplatta eller dator. 

4. Kandidatupplevelsen! Tänk på att kandidaterna är ofta i flera processer, vilket innebär att du har en begränsad tidsram för att engagera dem i er rekryteringsprocess. Har du själv provat rekryteringsprocessen på ditt företag?

5. Var transparent och ärlig! Idag finns jämförelsesiter som ex.vis Glassdoor och Careereye. Berätta för era kandidater vad som faktiskt väntar dem. Hur ser er verksamhet ut, vilka möjligheter finns det att påverka? Lyft fram vanliga missförstånd eller andra hinder, visa vad ni gör för att alla ska känna sig välkomna, utvecklas i företaget och stanna länge. 

Preboarding – ett sätt att hantera förväntningar

mobil

Vad är det som gör att man som ny på en arbetsplats eller i en organisation känner sig välkommen och vill stanna kvar? Enligt Sebastian Tiger, en av grundarna till företaget Digicy, handlar mycket av svaret på den frågan om hur vi skapar och hanterar förväntningar. 

- ”Vi hade gjort en hel del digitala introduktionsprogram åt olika företag och reflekterade över att dessa ofta missade steget innan första dagen på jobbet, så vi skapade tjänsten introduktion.nu”, säger Sebastian Tiger.

Vad är det som är unikt med er tjänst introduktion.nu?

- Vi har den nyanställdes upplevelse i fokus. Vi ser att socialiseringsprocessen på arbetsplatsen kan börja redan från den dag personen skriver på kontraktet. Introduktion.nu fokuserar på tiden innan första dagen och en valfri tid efter första dagen på jobbet. Lösningen kan antingen användas som tillägg till befintligt Intranät/LMS för stora företag eller som en bra start för mindre och medelstora företag för att få en smidig introduktion av sina nyanställda, säger Sebastian Tiger och tillägger:

- ”Vi tycker att företag, oavsett storlek, ska kunna skapa en bra och personlig introduktion för sina anställda och vår prissättning är satt därefter.”

Onboarding handlar om att introducera en person in i en ny organisation. Under den perioden sker en mängd saker på en gång och det är mycket nytt att lära sig. Ett sätt att beskriva processen är förväntan-möte-förändring. Förväntan är tiden innan personen börjar på sitt nya arbete. Mötet är den första tiden på jobbet och förändring beskriver hur den nyanställde går från att beskriva organisationen som ”dem” till ”vi”.

sebastian

- ”Introduktion.nu tar framförallt avstamp i förväntansfasen som vi också kallar preboarding”, säger Sebastian

Vad kännetecknar då förväntansfasen/preboarding?

- ”Personen funderar på hur det kommer att bli på det nya jobbet och målar upp scenarier om vad som ska hända. Beroende på hur förväntningarna matchar med verkligheten så kan upplevelsen bli antingen positiv eller negativ. En tydlig kommunikation mellan företaget och den nyanställda minskar risken för besvikelser”, säger Sebastian Tiger.


Sebastian Tigers bästa tips på hur företag kan ta tillvara på preboarding i sitt eget introduktionsprogram:

 • Utnyttja den nyanställdes nyfikenhet och entusiasm genom material att förbereda sig med direkt när hen tackat ja.
 • Skapa personliga introduktionsfilmer där en tydlig kulturbärare ser personen i ögonen och hälsar den nyanställda välkommen.
 • Låt olika personer komma till tals och försök skapa en så mångfacetterad bild av företaget och jobbet som möjligt.
 • Skicka ut relevant information såsom rutiner, vägbeskrivning, personalhandbok etc. sånt som går att till sig utan vara på plats. Detta ger den nyanställda en god möjlighet att ta till sig informationen och förbereda sig innan första dagen.

För att se mer och testa själv gå gärna in på https://www.introduktion.nu/

Att möta framtiden handlar om att hantera digitaliseringen och nya disruptiva affärsmodeller

Idag går utvecklingen framåt i en enorm hastighet, och för att inte hamna på efterkälken gäller det att hänga med – att läsa på, analysera och ta ställning. Är man chef där man, tvingas göra allt för att hålla huvudet ovanför vattenytan är det inte så enkelt att blicka framåt. 

I majoriteten av dagens företag värderar man fortfarande inte medarbetare eller chefer som ifrågasätter det vi alltid har gjort eller som försöker lära om, lära nytt och lära rätt. Men för att vara konkurrenskraftig i framtiden kommer det motsatta att vara en helt avgörande faktor, säger Mats Rimton, futurist, omvärldsbevakare och entreprenör. 

Mats fortsätter; om vi stannar upp 2 minuter och tänker efter, så kan vi alla se hur bransch efter bransch runt omkring oss mer eller mindre krossas av nya aktörer. Vi ser hur våra gamla jobb försvinner men också hur nya dyker upp. Vi får varje dag möjlighet att ta del av hur omvärldens demokratier skakar, samtidigt som teknikutveckling och klimatförändringar skenar iväg på olika håll. Vad gör du åt detta? Vad är din plan för att överleva? Hur kommunicerar du detta till dina kollegor, vänner och kunder?

Vinnarna är de som förstår att gammal kunskap inte är så mycket värd längre och att du därför måste anstränga dig varje dag för att tillföra ny och rätt kunskap. Du behöver lära dig nya saker, gilla förändring och starkt omvärdera gamla beprövade metoder och tekniker. Du behöver lära dig att älska ett livslångt lärande! 

Chef i framtiden

I framtiden kommer det vara extremt viktigt att förstå farten på olika typer av förändringarna i vårt samhälle. Mats förklarar; skall vi ta ut tre specifika områden som man som företag/arbetsplats/chef direkt borde fundera kring handlar det om hur man hanterar digitaliseringen och nya disruptiva affärsmodeller som innefattar:

 • En förändrad kund- och medarbetarkommunikation 
 • Ett förändrat ledarskap/företagskultur och intern politik
 • En förändring av nuvarande produkt- och tjänsteutbud


Som chef i framtiden handlar det inte längre om att svara korrekt på oändliga mail, sitta i långa meningslösa möten eller fundera på nästa femårsplan. 

- För att överhuvudtaget lyckas behålla chefsjobbet i framtiden är jag övertygad om att man måste skapa möjlighet till utveckling för sig själv och för sina medarbetare, och verkligen mena det man gör och säger, menar Mats  

I framtiden kommer det att vara en stor brist på duktiga medarbetare som vill, kan och vågar. Som chef behöver man förstå att vi alla tävlar om dessa individer. Nyckelord som Samarbete, Varför och Vi-känsla kommer att vara viktiga för hela företagets framgång, utveckling och ledarskap. 

Trenden är också tydlig vad det gäller chefens sociala och mjuka kompetens som kommer att värderas skyhögt, samtidigt måste hen under ytterligare en tid behöva kunna hantera gamla hierarkier, föråldrat tunneltänkande och ihåliga rapportsystem.

Om läsaren ska ta med sig fyra saker att utveckla i sitt chefskap, vad är det? 

 • Utveckla din sociala kompetens och dina specifika kompetenser. Vad gör dig unik?
 • Lär dig attrahera duktiga medarbetare som vill vara tillsammans med dig. Skapa engagemang!
 • Bygg ditt ledarskap på sunda värderingar och våga stå upp för dessa. Våga sätt ned foten!
 • Men framför allt - Våga göra saker, våga fatta beslut och våga göra fel.


Mats Rimton är futurist, omvärldsbevakare och entreprenör. Mats föreläser och hjälper företag, chefer och individer att möta framtiden.
Läs gärna mer om Mats här >>

5 tips för hur du identifierar och attraherar talanger på LinkedIn

Ulrika

Som företag bör man använda LinkedIn för att bygga varumärke men också i rekryteringssyfte. Som företag behöver man skapa en tydlig strategi och mål för närvaron på LinkedIn.

Ulrika Mårtén är LinkedInexpert på Social Success Sverige AB där hon utbildar och föreläser om hur företag och organisationer kan öka affärsnyttan med LinkedIn samt arbetar med rekryteringsuppdrag där LinkedIn används för att söka fram rätt kompetens samt sökordsoptimera LinkedInprofiler. 

- Jag ingår i en expertgrupp hos LinkedIn Sverige där jag är en av 11 LinkedIn-experter. Jag har jobbat aktivt med LinkedIn de senaste fem åren varav de två senaste i mitt eget bolag Social Success Sverige AB, berättar Ulrika Mårten 

Ulrikas 5 bästa tips för hur du identifierar och attraherar talanger via LinkedIn:

 1. LinkedInprofilen! Se till att din profil attraherar nya medarbetare och glöm inte vikten av att ha referenser på din profil.

 2. Ta hjälp av era medarbetare för att skapa innehåll och spridning, trovärdigheten och spridningen ökar.

 3. Använd LinkedIn som sökverktyg! Använd LinkedIns sökfunktion för att hitta och etablera relation med potentiella kandidater för rekrytering. Det gäller att hitta kandidater tidigt i ”byta jobbresan” gärna redan innan personen har börjat fundera på att byta arbetsgivare.

 4. Gå med i grupper där du har din målgrupp (potentiella kandidater). Bjud på din/företagets kunskap, starta dialoger, ställ frågor för att etablera relationer.

 5. Sätt mål, mät och följ upp arbetet med LinkedIn.

Företagskulturer måste motivera personalen och skapa förutsättningar för kloka beslut

Bita

Bita Yazdani är kulturstrategen och föredetta kollega med Simon Sinek som inspirerar organisationer till att hitta sitt syfte, eller why, för att i nästa steg skapa en strategisk kultur som engagerar människor till att leva sina egna värderingar på jobbet.

Varför är syftet så viktigt för människor?

Det är livsviktigt för oss människor att känna oss del av ett sammanhang, att ha ett syfte. En av människans starkaste drivkrafter är att känna tillhörighet och säkerställa att man bidrar till flocken. Något vi känner igen från psykologins Maslows och Self-Determination Theory. 

Nu har syfte, fått en comeback och det kan bero på marknadskrafterna. Våra arbetsuppgifter blir alltmer komplexa och abstrakta. Någonstans mellan mina bullet points, emails och möten har jag skapat ett värde och det är inte helt enkelt att förstå hur, och till vilket ändamål mina arbetsuppgifter spelar in. När jag vaknar och ska till jobbet kan det därför kännas svårt att se meningen med alltihopa. 

Detta är något som vinnande företag har förstått och behandlar sina medarbetare som sina kunder, d.v.s. investerar i deras upplevelser och engagemang genom inspirerande stories, genuin kommunikation och transparens i organisationen. Med en relativt liten investering kan ledare öka motivation, engagemang och lojalitet hos sina medarbetare och effekterna är tydliga.

 – Ökad produktivitet, innovationsförmåga och minskad sjukfrånvaro är några exempel på resultat som följer när människor känner syfte och lever i enlighet med sina värderingar, berättar Bita. 
  

Syftet sitter i kulturen

Syftet är något som sitter i företagskulturen. En strategisk kultur är en medveten kultur, till motsats från en ad-hoc kultur som uppstått utan en vision och länk till företages syfte, värderingar och mål. Strategiska kulturer arbetar aktivt med inspirerande kommunikation och transparenta incitamentsstrukturer som motivera mig som anställd till att fatta kloka beslut. 

Strategiska kulturer har också en tydlig moralisk kompass som reducerar risk för dåligt beteende och ökar viljan till samarbete. Kulturstrategi har blivit en angelägenhet för VD och ledningsgrupper de senaste åren och vi ser roller som People Strategist, Culture Lead och Chief People Officer dyka upp. 

- Oavsett vilken fin 5-årsplan jag gör står mitt bolag och faller på att vår kultur motiverar och skapar förutsättningar för kloka beslut, avslutar Bita 

Människor behöver rensa sina överbelastade hjärnor

foto

Stress kan vara nyttigt och ibland till och med nödvändigt för att ladda inför olika utmaningar men ofta låter vi stressreglaget slås på alldeles i onödan. Stress är helt enkelt ett bränsle som människan måste lära sig hantera. Tomas Danielsson, eller Stressdoktorn har ägnat en hel karriär åt ämnet. 

- Efter beteendemedicinstudier var jag med och startade Sveriges första psykiska friskvårdsprojekt som var en samverkan mellan kommun, landsting och universitet, berättar Tomas Danielsson. 


Förändringen i arbetslivet är påtaglig; digitalisering, ständigt uppkopplade medarbetare och en tillgänglighet som aldrig tar stopp. Digitaliseringen skapar oändliga möjligheter och Tomas menar på att den största utmaningen inte är att försöka se den ständiga uppkopplingen som ett hot utan snarare som ett försök att hitta balans i livet, att bli lite mer ”smart och lat”. 

- Vi måste anpassa oss och förstå att om vi inte vilar från det digitala, väntar en stor utbrändhetsproblematik vilken vi redan nu ser tydliga tecken på. Redan i skolåren får många ungdomar en slags överhettning av hjärnan i den omöjliga jakten att vara med överallt på nätet, menar Tomas


Så förebygger du stress i din företagskultur 

Tomas fortsätter; bästa sättet att förebygga stress i företagskulturen är genom information och utbildning åt alla medarbetare och chefer. Chefer måste också föregå med gott exempel med egna gränssättningar på ett sätt så att hela teamet följer med.
 

- Den nya tidens ledare bör vara som en slags dirigent det vill säga inte den mest kunniga på något instrument men den som skapar de rätta harmonierna utifrån sitt sätt att dirigera. 


När man själv känner av en stress som inte går att kopplas till en viss situation och som är av övergående karaktär är det bra att kommunicera det till omgivningen. Ett tips för att ”lätta på trycket” är att bygga upp ett så kallat ”livscafé”, en återkommande mötesplats där deltagarna får under några minuter ventilera sin egen stress samt berätta hur man känner av andras stressignaler. 

- Under sådana möten (kanske 10-20 minuter en gång per månad) kommer gemensamma stresstoppar naturligt upp och överansträngda individer identifieras och kan bli avlastade. 


Människor behöver rensa sina överbelastade hjärnor. Därför är det en frågeställning som Tomas driver vid sidan av arbetet med sin nästa bok och föreläsningar. Metoden är en forskningsinriktad designstudio som bygger på att ta bort överladdningar genom olika tekniker. 

- Målet som visar sig vara framgångsrikt bygger på att avleda spänningar man samlat på sig i kroppen och att efter behandling känna en slags servicekänsla av både kropp och själ, jag kallar det mental kiropraktik, säger Tomas

Hur stressade är chefer och medarbetare 2050? 

Inom 10 – 12 åren kommer många bli sjuka av stress. Därför har man till 2050 tvingats skapa mötesplatser och kulturer som tar hänsyn till hur en människa fungerar;

- 2050 har vi återgått till kurser i psykisk friskvård, som de jag var med och skapade och genomförde inför millenniumskiftet men som idag ersatts av fantasifulla `Kick offer` där man låtsas leda duracellkaniner utan batteriproblem, avslutar Tomas Danielsson. 

Vill du fördjupa dig och läsa mer? Tomas Danielsson både föreläser och skriver böcker, besök hemsidan här >> 

Vad är ert bästa tips till chefer för att förebygga psykisk ohälsa?

Personal & Chef frågade tre olika verksamheter som arbetar med olika typer av psykisk ohälsa - vad är ert bästa tips till chefer i deras arbete med att förebygga psykisk ohälsa? Nedan ser du vad de svarade.

hjärnkoll


”Våga prata om psykisk ohälsa på arbetsplatsen och behandla alla anställda olika utifrån deras egna förutsättningar och behov. Inför en nolltolerans på arbetsplatsen mot att prata negativt om psykisk ohälsa”.

Johan Boeryd, är utbildad som en av Hjärnkolls arbetslivskonceptsambassadörer samt har egna erfarenheter av psykisk ohälsa. 

Attention


"Du som chef har stor möjlighet att påverka din personals mående genom den vardagliga dialogen. Våga fråga dina anställda hur de mår och vad de behöver för att fungera på jobbet. Det behöver inte vara svårare än så. Att förebygga ohälsa handlar mycket om medmänsklighet och förtroende. 

Och ibland kan det behövas fyllas på med ny kunskap kring diagnoser, för att man som chef ska få en djupare förståelse för personalens olika funktionssätt. Vi har kunskapen och vi jobbar för en människligare arbetliv! 

Maria Petersson, Riksförbundet Attention och Dyslexiförbundet.

papilly


Att vidta åtgärder för att avstigmatisera ämnet är mycket viktigt - så fort medarbetare börjar prata om problemet så startar den processen.

Tydlighet som ledare är också avgörande för att dialogerna skall starta - Vi vet att alla kan råka ut för utmattning och stress oavsett yrke, nivå, ålder och rang - det är en fråga som berör alla och som alla måste ta ett ansvar i. Dessutom är det betydligt billigare att satsa på förebyggande åtgärder än vad kostnaderna blir när en medarbetare drabbas av psykisk ohälsa. 

Satu Lokka, Papilly

Premiär för mötesplats som samlar Västkustens chefselit!

personal

Den 18 & 19 september 2018 lanserar Easyfairs mässan Personal & Chef Göteborg på Svenska Mässan parallellt med Möten & Events Göteborg. Personal & Chef är Nordens största konferens, mässa och mötesplats för alla som leder och utvecklar personal. Mässan, som arrangerats sedan 2012 i Stockholm, flyttar nu in på Svenska Mässan med innovativa leverantörer samt ett seminarieprogram med fokus på ledarskap.

- "Omvärlden förändras, digitaliseras och globaliseras men företag kommer alltid behöva bra ledarskap. Det får man genom att mötas, byta erfarenheter och uppdatera sig. Att intresse dessutom har visats för att Personal & Chef borde arrangeras i Västsverige gjorde att det inte fanns någon tvekan om att lansera mässan i Göteborg 2018. Även i Göteborg arrangeras mässan parallellt med Möten & Events, vilket borgar för att succén från Stockholm fortsätter", säger Amy Närenborn, projektledare för Personal & Chef.

Personal & Chef Göteborg blir en heltäckande mötesplats för chefer och ledare som vill kompetensutvecklas, nätverka och inspireras. Mötesplatsen kommer att erbjuda ett gediget seminarieprogram, möjligheten att träffa leverantörer inom bemanning, rekrytering, utbildning, ekonomi- och lönesystem, friskvård, IT-lösningar, kontorsservice med mera, samt möjligheten att nätverka med chefskollegor. Genom kombinationen med Möten & Events har man som besökare även möjlighet att effektivisera, digitalisera och utveckla sitt företags möten och konferenser. Allt samlat under ett tak!

För mer information, besök www.easyfairs.com/personalgbg eller kontakta:

Amy Närenborn, projektledare: amy.narenborn@easyfairs.com tel: 0704 34 45 44

Hallå där Stefan Sauk...

stefan

Hur tror du framtidens kommunikation kommer se ut och gå till? 
Det jag vet är att kommunikation är ett av de viktigaste redskapen vi människor har att hantera livet på. Det är också en av de viktigaste nycklarna om ett projekt ska lyckas eller inte vare sig det rör sig om ett multinationellt företag som ska kommunicera en ny strategi eller om det rör sig om en så pass ”trivial sak” som att två människor ska försöka få ett förhållande att fungera över tid. Om det spricker så beror det i nästan alla fall på dålig kommunikation, fel kommunikation eller helt enkelt ingen kommunikation alls.

Vilka är dina tre bästa kommunikationstips? 

Det beror alldeles på vilket sammanhang vi pratar om. Pratar vi om kommunikation mellan människor så var dig själv, var ärlig och säg vad du tycker. Det finns en oerhörd generositet i rakheten vilket de flesta inte tänker på. Den som är rak och säger vad den tycker visar också vem den är. Om alla gjorde det så skulle vi höja effektiviteten inom i stort sett alla verksamheter i och med att vi slapp fundera på vad människor tycker egentligen. Dessutom skulle vi förbättra arbetsklimatet med hundra procent. Luften skulle bli lätt att andas och mentala taket skulle höjas. 

Pratar vi om att tala inför grupp så är mina tre bästa råd följande, och i nämnd ordning;

1. förberedelse

2. förberedelse

3. förberedelse


Därefter gå man upp och utgår från det läge man för tillfället befinner sig i utan att göra sig till och försöka verka vederhäftig. Det ser alla igenom och det finns inget tråkigare. 

5 tips för att göra ett bra intryck

Angela

Angela Ahola är doktor i psykologi och är specialiserad på psykologin bakom det första intrycket, stereotyper, juridiska bedömningar och ickeverbal kommunikation.

Ingen affär före ett första intryck

Alla relationer – de må vara privata eller yrkesmässiga – börjar med ett första intryck. Och vi är snabba i vår bedömning. På bara sekunder har vi bedömt och kanske även dömt ut en person.

– Men redan efter 100 millisekunder har vi gett ett allra första intryck, säger Angela Ahola, doktor i psykologi och specialiserad på just psykologin bakom första intrycket. Hennes forskning visar på att det första intrycket påverkar våra chanser i allt från dejting till rekryteringar och rättsutredningar. 

– I grunden handlar detta helt enkelt om en förhistorisk överlevnadsmekanism, ”reptiljaget” i oss. Ska jag fly eller stanna kvar. Då handlade det om att snabbt avgöra om den man mötte var ett hot eller inte.

Den här reaktionen styr oss fortfarande. Oerhört snabbt bestämmer vi oss för om personen vi möter är sympatisk, kompetent och trovärdig. Inte bara bildas det första intrycks snabbt. Det har dessutom en tendens att bli bestående - omedvetet strävar vi efter att fortsätta se den andre så som vi först uppfattade personen - och därför är det så viktigt att göra rätt från början, menar hon. 

– Det är den icke verbala kommunikationen som det allra första intrycket i första hand baseras på. Nyligen kom hon ut med boken ”Konsten att göra intryck” där vi får veta hur vi med bland annat hjälp av kläder, utseende, kroppsspråk, gester, röst och ordval kan påverka bilden av oss. Även om det kan verka så, så handlar kunskaper om det första intryckets psykologi inte om manipulation - att vi ska lura oss fram till att få som vi vill. Att göra ett gott intryck handlar om att skapa goda relationer. Och det är väl det som är framgång. 


Grunden till hennes eget intresse för området lades kanske så tidigt som under gymnasietiden. Redan då noterade hon att vi inte alls alltid bedöms utifrån vilka vi är, utan utifrån vilka vi verkar vara. I Nacka gymnasium, där hon gick, handlade mycket om att ha rätt märken på kläderna. En dos av överklass. Själv var hon en dödsmetallbrud som klädde sig i svarta smala stuprörjeans nerstuckna i ett par grova kängor, associerade med patronbälte och skinnjacka.


– Jag avvek ganska markant och spelade till och med i ett dödsmetallband och kände att jag sågs på ett annat sätt. Trots att jag gjorde väl ifrån mig i skolan påverkade mitt yttre förmodligen betygen.

Att lärarna dömde henne utifrån stereotyper.

– Vi är snabba att sätta folk i fack.

Vad är ditt bästa tips på att göra ett bra intryck?*

 • 1. Tänk på dina första millisekunder

– Vi kanske tror att vi har all tid i världen att göra ett gott intryck, men dina första millisekunder är mer avgörande än nästkommande minuter. Det handlar om överlevnad – personen framför dig behöver veta om du är vän eller fiende. Sedan vill man hitta bevis på att det första intrycket var rätt. Så bry dig och var medveten om att första intrycket går fort och blir bestående. 

 • 2. Inget förtroende

– Den första frågan vid ett möte är: “Kan jag lita på dig?” Det är vad kunden vill veta innan man inleder en affär. Så försök utstråla viktiga faktorer som värme, godhet och empati, men också att du har koll och kunskap. Du inger förtroende bland annat genom att ha bra ögonkontakt, flacka inte med blicken och skaka hand ordentligt. Handslaget ska vara fast, varmt och torrt. 

 • 3. Välj kläder utifrån situation och sammanhang

– Det spelar roll om du ska in i ett säljmöte, på en dejt eller ett 50-årskalas. Tänk på situation och sammanhang när du väljer dina kläder. En viss typ av klädsel är helt perfekt i en situation, men helt fel i en annan. Tänk hellre på att vara overdressed än tvärtom. Är du osäker så välj mörka färger – ju stramare desto mer auktoritärt intryck. Och vi anställer oftare folk som är klädda i mörkt. 

 • 4. Hitta gemensamma nämnare

– Vi känner större respekt om vi är lika varandra. Här är vår uppgift att ställa frågor och hitta något gemensamt. Det är viktigt att du inte bara driver din sak utan ställer intresserade frågor för vi älskar folk som är intresserade av oss själva. Du ökar oddsen att det blir ett positivt utfall av mötet genom att fråga och lyssna in.

 • 5. Kom ihåg ditt uttryck även på nätet

– Ofta spanar vi in människor redan innan det fysiska mötet, så se som företagare till att din webbplats ser proffsig ut, att din profilbild på LinkedIn inte är en festbild – ja, håll koll på din framställning på nätet, annars kanske du sumpar en affär redan där, utan att du har en aning om det.

– Konsten att göra intryck är en av våra mest underskattade framgångsprinciper. För att lyckas behöver vi veta hur vi uppfattas. Och bli bra på att läsa av andra. Att veta hur sticka ut i mängden på ett positivt sätt!


Kistamässan kokade när 5 836 chefer kompetensutvecklades!

scen

Årets upplaga av Personal & Chef som arrangerades på Kistamässan den 22-23 februari gjorde verkligen avtryck och man kan konstatera att mässan stadigt fortsätter att utvecklas. I år samlade mötesplatsen 5 836 besökare, trots att kung Bore skapade kaos under första mässdagen! 

Personal & Chef samlar årligen Sveriges chefselit för två dagar fyllda med kompetensutveckling, inspiration, nätverkande och mingel och har sedan premiären 2012 verkligen etablerat sig som Nordens största konferens, mässa och mötesplats för alla som leder och utvecklar personal. 

- ”När mässans första föreläsning med Alexander Bard var mer än fullsatt, trots snöstorm ute, då kände vi att detta kommer att bli två fantastiska dagar!”, säger Jennie Heidenfors, Projektchef, Personal & Chef  

Stort fokus på årets mässa var digitaliseringen och hur den påverkar framtidens ledarskap. Talare som Joakim Jardenberg, Göran Adlén och Johan Stael von Holstein utbildade och underhöll de besökande cheferna, och pratade mycket kring trender och framtid. Totalt innehöll mötesplatsen 6 scener som ackompanjerade de över 200 utställarna som visade allt inom utbildning, rekryterings- och bemanningslösningar, friskvård, kontorstjänster, IT-lösningar mm. 

- ”Besökarsiffran på 5 836 besökare är ett kvitto på att vi har en mycket uppskattad och efterfrågad mötesplats. En stor framgångsfaktor är att vi på ett och samma ställe samlar leverantörer, har ett brett och givande seminarieprogram samt erbjuder nätverksaktiviteter, vilket ingen annan mötesplats i Sverige gör!”, säger Jennie Heidenfors 

Personal & Chef kommer tillbaka till Kistamässan den 21 - 22 februari 2018. Då lanseras en helt ny ”mässa i mässan”,  Ledarskap & Chef i kommun och landsting, med ett skräddarsytt program för chefer inom offentlig sektor.  Ytterligare en nyhet inför 2018 är området Education Tech,  som gör HR Tech Nordic och Smart Rekrytering & Bemanning sällskap. 


Vi hjälper ledare att ta kommandot i digitaliseringen

joakim jansson & bok

Vem är du? 

Joakim Jansson, en värmlänning boende på Söder som har benhård tro på det goda med digitalisering och har jobbat i dess tjänst i 17 år. Är en person som tror på kombinationen av att abstrahera och förstå de övergripande rörelserna med att konkretisera och göra saker på riktigt. För mig innebär det exempelvis att jag lagt 3,5 år att tillsammans med andra att utveckla en metodik för digital transformation, samtidigt som jag hjälper min Venezolanska svärmor med att Adwords och Facebookannonsering för hennes hotell.  


Vad arbetar du med?

Tillsammans med en kollega Marie Andervin har jag skrivit en bok, Att leda digital transformation, som med över 5000 sålda exemplar tagits emot väldigt bra. Den baserar sig på metodiken jag nyss nämnde. Utifrån boken har vi byggt ett bolag DigJourney som hjälper ledare och organisationer lyckas med den omvälvande förändring som digitalisering medför. I praktiken innebär mycket arbete med strategi, förändringsledning, innovation och kompetensutveckling. Många föreläsningar blir det också så klart mest i Sverige men alltmer utomlands vilket är superkul!

Vad är det roligaste med ditt arbete?

Förutom det jag nyss nämnde är att kunna ge sig själv ynnesten att tänka de stora tankarna väldigt kul exempelvis hur digitalisering skapar reell nytta för individer, organisationer och ytterst för samhället. När vi känner att vi på riktigt gör skillnad och bidrar på dessa tre nivåer är också en härlig känsla. En annan sak jag inte hade tänkt på innan vi skrev boken är all den fantastiska feedback som det löpande kan ge. Det är såklart kanonroligt när folk hör av sig och ger uppskattning.


Vad kan du hjälpa/inspirera chefer och ledare med? 

Det vi framförallt jobbar med är att hjälpa ledare att ta kommandot i digitaliseringen, att ingjuta mod och att skapa förändringsförmågor. Digitalisering är oerhört brett och dessutom en term som ofta lägger sig i vägen och vi brukar börja där. Genom en gemensam förståelse och ett gemensamt språk läggs en grundförutsättning till transformation genom att kollegor då kan prata med varandra istället för runt varandra. Vi hjälper också till att skapa ett sammanhang och att sortera frågorna för att på så sätt veta vad som är viktigt att göra nu och vad som kan vänta. Summerat så handlar det om att genom digitalisering utveckla verksamheters konkurrenskraft!

 

Var finner du inspiration?
Från väldigt många håll. Från personer i min närhet som vågar vara dem de är och som söker nya vägar som ibland kan uppfattas som irrationella, från spännande startups och entreprenörer - en viktig trend nu är att entreprenörer i allt större grad ger sig på de riktigt stora samhällsutmaningarna exempelvis hur vi skall klara att ställa om energiförsäljningen. Det är oerhört glädjande och spännande att följa. Sedan är musiken en ständig källa till inspiration. Försöker gå och lyssna på livemusik så ofta jag kan.  


Vad tror du kommer att vara den största utmaningen för chefer i framtiden?

Det finns många utmaningar. En av de största är hur en bygger en verksamhet som klarar av att på bästa sätt balansera kort och lång sikt, det vill säga, å ena sidan, förvaltning med fokus på dagens verksamhet samt, å andra sidan, innovation och fokus på morgondagens verksamhet. Dessa är ytterligheter – strukturellt, kulturellt och processmässigt. De kräver också olika typer av ledarskap som ofta är svårt att kombinera. En nyckelfråga i detta är att löpande förstå och fatta beslut om hur mycket av en verksamhets resurser och fokus som skall lägga på förvaltning respektive innovation. Skall det fördelas, 80-20, 60-40 eller 30-70? De flesta har ingen plan här och i bästa fall skapar det förvirring, i sämsta fall lägger det grunden till att bolaget slås ut.

Vilka egenskaper tror du en framtida ledare behöver besitta? Och hur kan ni hjälpa dem att förbereda sig?

När det gäller egenskaper skulle jag säga nyfikenhet, ödmjukhet och empati. Nyfikenhet för att det gäller att hela tiden vilja lära sig nytt och att förstå de förändringsvågor som i allt stridare ström sköljer över oss, ödmjukhet för att det blir allt viktigare att testa och att våga misslyckas, empati framförallt för att det i stora omställningar innebär att många riskerar att komma i kläm och lämnas bakom. Dessa behöver vi se och hjälpa. Dessutom kommer både medarbetare och kunder i allt större utsträckning söka sig till de bolag och verksamheter de uppfattar som empatiska och som bryr sig om betydligt mer än sig själva och sin egen framgång. Går vi utanför egenskaper så beskriver vi i boken det digitala ledarskapets 10 budord. Ett budord tar upp vikten att bli mer datadriven men också att våga kombinera det med intuition, ett annat handlar om vikten att kunna skapa en snabb och flexibel verksamhet. Det är bland annat dessa förmågor som vi hjälper företagen utveckla.

Joakims kollega Michael Johansson på DigJourney kommer att föreläsa den 22 februari, kl 14.30 på Personal & Chef under rubriken "Digital transformation -vad det är och hur man lyckas!". Läs mer här >>

Intresserad av att veta mer om boken ATT LEDA DIGITAL TRANSFORMATION, klicka här >>


Digitalt ledarskap – en generationsfråga

digitalt ledarskap


Digitalt ledarskap är en stor utmaning för många chefer. Främst handlar det om en beteendeförändring och att synka ”icke digitala” och ”digitala generationer”. Som chef behöver man rekrytera rätt kompetens till organisationen för att fortsätta öka sina marknadsandelar. Men vad händer när generationerna X, Y och Z får chefsroller? Kommer vi ens att prata om icke digitalt och digitalt ledarskap i framtiden? På Personal & Chef den 22 – 23 februari 2017 på Kistamässan i Stockholm presenteras och diskuteras ämnet digitalt ledarskap i form av ett HR-Tech område samt via experter, föreläsningar och workshops.

Den digitala världen är i ständig utveckling, vilket gör det svårt att förutse var man ska investera sin tid och sina pengar. Det finns oändligt många möjligheter att integrera, strukturera, sälja och marknadsföra – men det betyder också att det aldrig har varit så svårt att prioritera rätt. Detta ställer höga krav och som chef måste man skaffa förståelse och kunskap för att kunna prioritera rätt och skapa strategier för hur man ska kommunicera, arbeta, rekrytera och använda den digitala världen. 

-”I vår bransch har man gjort på samma sätt i snart 20 år. Vårt fokus är därför att göra allt så enkelt som möjligt för våra användare”, berättar Johan Hanson, VD på Vakanta.

-”Digitalisering handlar nu om generationsväxlingen, om att synka digitala infödingar och digitala invandrare. Det handlar också om att få in artificiell intelligens i organisationen, och att skapa digitala medarbetare. Digitaliseringen handlar främst om en beteendeförändring”, menar Henrik Ladström, Digital HR på Knowit

Det innovativa beteende som vi tidigare ansett som unikt för en liten del av organisationen, är ett arbetssätt som nu blir självklart i hela organisationen. Vilket leder till ett behov av digitalt ledarskap som lyfter innovation, dynamik och framtidsvisioner.

-”Man kan inte ha koll på allt men man måste ha en grundkompetens och intresse för det digitala om man skall vara chef år 2020 om man skall lyckas attrahera och rekrytera rätt kompetens”, säger Peter Mackhé, ansvarig för KIA-index och driver dagensanalys.se

-”Vi vet att många chefer brottas med digitaliseringen och därför är vi extra glada att vi i år kan erbjuda ett så brett program inom digitalt ledarskap”, säger Jennie Heidenfors, Projektchef för Personal & Chef 2017

På scenen Digital & Tech kan du lyssna till föreläsare som Alexander Bard, Joakim Jardenberg, Peter Mackhe, Johan Staël von Holstein och Annika Lindholm.


chip

Den uppkopplade kroppen blir verklighet på Nordens största mötesplats för alla som leder och utvecklar personal!

Göran Alden

När Personal & Chef och Möten & Events flyttar in på Kistamässan den 22-23 februari tar mötesplatsen Internet Of Things, eller kanske Internet Of Us, till en helt ny nivå. Med stort fokus på digitalisering och ny teknik presenteras ett inslag på mässgolvet där framtiden möter nutid.  

I samarbete med företaget Biohax har mässans besökare möjlighet att bli en sann digital early adopter genom att få ett chipimplantat monterat i kroppen. Chipet sätts i den mjuka delen av handen och är helt ofarligt att bära i kroppen. Chipet aktiverar och interagerar med teknisk utrustning i omgivningen och man slipper ha en massa kort och passerbrickor samt hålla reda på en massa lösenord till datorer och system man jobbar i. Med chipet räcker det att lägga handen på login-systemet för att komma in på t ex SATS. Framtidsspanare Göran Adlén är en de modiga som ska få ett implantat på mässan. 

 - "Det känns otroligt kul att kunna presentera detta framtidsinslag på mässgolvet. Att dessutom en av Sveriges främsta trendspanare vågar prova är super!" Säger Jennie Heidenfors, projektledare för Personal & Chef. 


Välkommen till Kistamässan den 23 februari kl. 09.00 för implantat montering live! 


Tydligaste trenderna ligger i att öka engagemanget hos medarbetare

thomas

Vem är du och vad gör ert företag?

Jag heter Petra Thilers och är i grunden psykolog men jobbar idag som organisation konsult på Thomas International som är den största privatägda globala leverantören av bedömningsverktyg - med fokus på organisationer, utbildningsinstitutioner och idrottsutövare. Vi har varit ledande inom bedömningsverktyg i 35 år och erbjuder bedömningsverktyg på 56 språk och finns tillgängliga i mer än 100 länder. 

Idag arbetar vi med 32 000 företag och 300 000 utbildade Thomasanvändare världen över. Våra kunder finns i alla typer av verksamheter av alla storlekar, vilka genomför mer än 2 miljoner bedömningar varje år. 

Thomas Internationals lösningar gör det möjligt för individer och team att prestera sitt bästa och hjälper företag att fatta välgrundade medarbetarrelaterade beslut. Våra bedömningsverktyg är enkla att förstå, snabba och enkla att använda, med snabba resultat. Vårt mål är möjliggöra för företag att använda personbedömningsinstrument för att skapa maximalt värde för organisationen.

Varför ska man besöka just er på mässan?
I vår monter kommer vi att presentera olika lösningar inom rekrytering och utveckling samt strategier för ökad produktivitet. Till oss kommer man om man är intresserad av att engagera sin personal och öka sin lönsamhet genom att arbeta strategiskt med personalfrågor.

Vilken är den största fördelen med en komplett affärsmässa för branschen?
Den största fördelen tycker vi är att man får inspiration av varandra. Mässan ger oss en möjlighet att få en helhetssyn på organisationers olika utmaningar och lösningar.

Vad ser du mest fram emot på mässan?
Vi ser mest fram emot att få möjligheten att träffa både befintliga och nya samarbetspartners som vi kan utvecklas tillsammans med.

Finns det några tydliga trender i branschen just nu? Hur ser ni på framtiden?
Vi upplever att det tydligaste trenderna ligger i att öka engagemanget hos medarbetare genom att arbeta mer konsekvent med värderingar. Att effektivisera HR processerna är även en tydlig trend som vi ser fram emot att prata mer om på mässan.

Vad är ert nästa steg för att hänga med i digitaliseringen?
Vi jobbar konstant med att utveckla våra verktyg för att förenkla processen för våra kunder. Att integrera våra lösningar med olika system har varit ett fokusområde för oss under det senaste året och vi finns numera integrerade med följande system Taleo, Oracle, IBM Kenexa, Talcura, Logic Melon, Hire FX, Speed Recruiter, Jobtrain och Harbour. Under 2017 färdigställs integreringar med bland annat Mynetwork och Globesoft.


Vad är er största utmaning? Och hur hanterar ni de?

Våran största utmaning är att kommunicera den bredd av verktyg som vi idag kan erbjuda och att vara specifika i hur kunderna bäst kan nyttja verktygen i sina verksamheter. Vi försöker hantera detta genom att ha en nära kontakt med våra befintliga kunder där vi träffas ofta för att stötta och utvecklas tillsammans.


Hur är framtidens chef?

Hur är framtidens chef? - Framtidens chef måste vara mer flexibel, ta snabbare beslut och hänga med i den digitala utvecklingen, se filmen för att ta del av fler svar!

 


Läs Personal & Chef 2017 års mässtidning!


Läs mässtidningen för 2017 genom att klicka på bilden.


Framtidens HR-chef kommer att behöva tvärkompetens inom även kommunikation och dataanalys

Henrik

Hej Henrik, 

Vad innebär din roll som digital HR på Knowit Insight?

Min roll handlar främst om att hjälpa våra kunder att ta nästa steg framåt när det gäller den övergripande digitaliseringen av HR. Jag håller också föreläsningar och utbildningar på ämnet.


Du ska prata om digitaliseringen av HR, vad definierar du det som? 

Är det någon som egentligen kan definiera vad digitalisering är? Det går vi in på i föreläsningen, så kom och lyssna på den!

Vad kan du hjälpa och inspirerar chefer i just detta ämne? 

Förhoppningsvis får den som lyssnar en bättre förståelse för hur man kan engagera sina medarbetare i digitaliseringen av HR - och därmed också digitaliseringen av organisationen. Man får också tips på hur man kan tänka framåt, en del spaningar, och förslag på hur man kan börja sin resa.


Vad tror du kommer att vara den största utmaningen för chefer inom HR i framtiden? 

Det handlar nu och fortsatt om generationsväxlingen, om att synka digitala infödingar och digitala invandrare. Det handlar också om att få in artificiell intelligens i organisationen, och att skapa digitala medarbetare. Digitaliseringen handlar främst om en beteendeförändring.

Vilka egenskaper tror du att en framtida HR-chef kommer behöva?

Framtidens HR-chef kommer att behöva tvärkompetens inom även kommunikation och dataanalys. Man behöver också vara fokuserad på leverans och service, och på att vilja göra sig själv överflödig.

 

Nyfiken på att lyssna mer om framtiden HR arbete? - Lyssna på Henrik Ladströms föreläsning, 23 februari kl 13.15 på scenen: Digital & Tech


Det viktigaste är att du tränar inte vad, därför räknas all fysisk aktivitet i "Årets hälsoföretag"

Karolina

Hej Karolina, grundare till priset "Årets Hälsoföretag"

Vem är du?
Ex. triathlet som älskar träning, undertiden som jag tränade för VM 2015 funderade jag över hur jag skulle kunna entusiasmera företag att satsa på sina anställda så att de blir mer fysiskt aktiva. 

Fysiskt aktiva medarbetare underlättar för  en välmående arbetsplats med lyckliga medarbetar Detta ger produktions, marknads och kostadsfördelar.

Hur uppkom idén till Årets Hälsoföretag?
Jag satt på min tempocykel och funderade över de alternativ som finns, stegräknartävlingar och aktivitetsutmaningar där de anställda tävlar mot varandra. Detta ger konkurrens internt och dessutom är det ofta så att interna tävlingar motiverar de som redan är fysiskt aktiva och som triggas av tävling. Jag ville hitta ett sätt att motivera hela företaget och där alla är lika viktiga. Det viktiga är inte en enskilds prestation utan här gäller det att få med sig så många som möjligt och att all bidrar.

Det viktigaste är att du tränar inte vad, därför räknas all fysisk aktivitet. Träna vad du vill, gym, ridning, dans, löpning golf, ja allt räknas!

Företagets totala inrapporterade träningsmängd delas på antalet anställda. Summan är den poäng som företaget tävlar mot andra företag.

Som företag kan du vinna din bransch, ditt land och slutligen ta hem titeln som Health business of the year.

Vad är det roligaste med att arbeta med detta?
Jag får lyfta både individer och företag till mer fysiskt aktivitet. Jag får se personer lyckas nå sina mål. 
Att få SMS med bilder där lyckan är total över att ha upptäckt att livet har så mycket mer att ge om du är fysiskt aktiv. Yej!!!

Vad vill ni med Årets hälsoföretag inspirera chefer och ledare till?
Det behövs inte så mycket för att puffa medarbetarna till med fysisk aktivitet. Men det ger så otroligt mycket tillbaka. Hälsa, stresstålighet, bättre produktion högre frisktal. Listan kan göras oändligt lång.

Vinnarna koras under Personal & Chef, den 22 februari, kl 13.15 på Omvärldsanalysen


Möt Antoni Lacinai - föreläsare, moderator & kommunkationsexpert

Antoni

Vem är du? 

Vilken stor fråga! Jag är en tänkande, talande, skrivande människa som fokuserar på god kommunikation, tydliga mål och effektiva möten. Jag hjälper människor att bli bättre på att leda, sälja och samarbeta. Jag hjälper organisationer att genomföra sina strategier. Jag föreläser, utbildar, skriver böcker, modererar, leder workshops.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

- Alla hotellnätter... Nej, det är när det tänds små lampor i ögonen av insikter, på de jag möter och jobbar med. Och att jag får träffa så många begåvade människor som utvecklar mig också.

Du ska föreläsa om Virtuella möten, kan du berätta lite mer om det?
Det här är en utmaning för många organisationer idag, där kollegorna sitter på olika kontor och ibland på olika kontinenter. Hur ska man leda människor på distans? Hur kan virtuella möten fungera som en motor istället för en trist eller smärtsam upplevelse? Jag gick faktiskt in i det här med en slags sund skepsis från början, och mest för att mina kunder önskade det. Jag kommer att berätta när virtuella möten gör sig bäst och jag kommer att ge många konkreta tips för hur man kan ha framgångsrika virtuella möten. 

Hur tror du möten kommer att hållas i framtiden?
Vi vill absolut träffas fysiskt om det går. Jag ser inte att det kommer att ändras på lång tid. Virtuella möten kommer att vara ett komplement och inte en konkurrent. I kristallkulan ser jag däremot förändringar allt eftersom tekniken utvecklas. En annan sak som jag verkligen hoppas på är att vi ger ut information i förväg så att vi ägnar mötestiden åt att diskutera istället för att passivt ta emot något vi kommer att glömma inom ett par veckor.

Vad kan du inspirera chefer och ledare med?
Att genomföra sina strategier med hjälp av rätt kommunikation, rätt mål och riktigt bra möten. Ibland kommer jag in och föreläser i 45 minuter. Ibland blir det flera olika punktinsatser under en längre tid, med träning, coaching, föreläsningar och annat. Det beror på vad chefen vill ha.

Var finner du inspiration?
Från smarta människor i min närhet. Från böcker som ger mig aha-upplevelser. Från alla de som läser mina böcker eller månadstankar och som mejlar mig, eller som kommer på mina kurser och föreläsningar. Och när min hund Våfflan som ut mig på promenader i skogen. Där föds många idéer och koncept.

Vad tror du kommer att vara den största utmaningen för ledare i framtiden?
Givet att allt ser ut ungefär som nu i världen tror jag att utmaningarna är ungefär samma som hittills. Hur får jag med mig gruppen? Hur kan jag blir mer lyhörd? Hur kan jag nyttja allas bästa egenskaper för att nå resultat? Hur får jag individerna att växa och bli bättre? Och från ett mötesperspektiv: Hur kan jag ha effektiva möten och göra dem fyllda av energi och effektivitet så att vi når våra verksamhetsmål snabbare och lättare?

Vilka egenskaper tror du en framtida ledare behöver besitta?
Jag tror att  bra ledare är de enda som vet hur man informerar. På riktigt. En riktig ledare är den bästa kommunikatören och kan få resten att vilja följa med på den resa som denne målar upp. En riktigt bra chef är bäst på att involvera. Att med lyhördhet kunna facilitera gruppen till att samarbeta och komma fram till hur de ska nå de resultatmål som har satts upp. Det finns förstås en mängd andra egenskaper men dessa vill jag trycka på.

Vill du veta mer om Virtuella möten, lyssna på Antonis föreläsning "Virtuella möten - Hur du leder människor i möten på distans" den 22 februari, kl 15.00 på Omvärldsanalysscenen


Konkurrensen ökar i de flesta branscher och allt det ökar kravet på chefer att ständigt bevaka omvärlden

Ulrika Sedell

Vi fick en stund med Ulrika Sedell, ledarskapsutvecklare, författare och föreläsare. Ulrika har stor erfarenhet inom just ledarskap, så vi ställde några frågor!

Hej Ulrika, vem är du?

Jag har lång erfarenhet av chefsuppdrag och har bland annat varit VD för flera ledarskapsbyråer. I dag driver jag sedan 1,5 år egen verksamhet där jag ger chefshandledning, skräddarsyr ledarskapsprogram och föreläser. Jag driver en podd som heter Krossa glastaket tillsammans med Kristina Stutterheim. Jag skriver krönikor i Realtid.se om karriärfrågor och till våren kommer min nya bok Vägar till innanförskap som jag skriver tillsammans med Eva von Wernstedt och som handlar om ledare som lyckats skapa modeller för integration och hur de gjorde. 

Vad är det roligaste med ditt arbete?

Jag älskar mitt arbete. Jag får ständigt möta människor som jag annars aldrig hade fått träffa och det kräver att jag ständigt lär mig nya saker. Jag får verkligen uppleva att det jag gör får betydelse för andra och det är nog min drivkraft. Att få bidra till förändring och utveckling 

Vad kan du inspirera chefer och ledare med? 

Jag tror att jag bidra till känsla av styrka,  handlingskraft och känsla av egenmakt. Genom att spegla, ge verktyg och visa på exempel. Men även verktyg för praktiska utmaningar som chef. Att delegera, inspirera andra, involvera i förändringsarbete och bygga en adekvat ledningsgrupp. Vidare med stresshantering. Jag är även utbildad mindfulnessinstruktör och lägger alltid in pass med medveten närvaro i handledningen eller utbildningen. 

Var finner du inspiration?

I mina fantastiska tonåringar som ständigt utmanar och ger mig nya perspektiv. Men också genom att vandra, dansa och umgås med mina vänner. Sedan finner jag väldigt mycket energi i att vara i nya miljöer och att bara ta dagen som den kommer. Så resa gör jag så mycket jag kan. 


Vad tror du kommer att vara den största utmaningen för chefer i framtiden?

Digialiseringen och globaliseringen ger stort förändringstryck. Konkurrensen ökar i de flesta branscher och allt det ökar kravet på chefer att ständigt bevaka omvärlden för att gå i takt. Slimmade verksamheter med lite resurser ställer krav på planering och prioriteringer. Så en växelverkan mellan att vara flexibel och kunna göra ad hoc lösningar och samtidigt inte tappa perspektivet varför verksamheten finns och dess syfte. Att vara i en verksamhet som ständigt förändras ställer krav på det personliga ledarskapet. Det vill säga förmågan att leda sig själv. Att vara stark i sina värderingar, sina behov och leva den förändring som de ska leda. Det kräver också att kunna hantera sin egen stress och att kunna härbärgera sina känslor. 

Vilka egenskaper tror du en framtida ledare behöver besitta?

Abstrakt tänkande, det vill säga att kunna lyfta blicken och se helheter och därmed utforma strategier. Att kunna härbärgera sina känslor då det blir allt viktigare att arbeta tillsammans med sina medarbetare, intressenter och till och med kunder. Att kunna inspirera och motivera andra. Det vill säga kunna ge energi, hopp och visa på vägen framåt. Vidare är jag övertygad om att personlig mognad blir allt väsentligt. Så det kommer gynna dem som ägnar sig åt meditation, terapi eller annan metod för att lära känna sig själv. 

Hur ser din drömchef ut?

En person med starka värden, civilkurage och mod. En som vågar bryta normer och ibland regler om det behövs. En person att lita på och som tar ansvar för sig själv, sin organisation och vårt samhälle. 

Mer nyfiken på Ulrika? - Lyssna på hennes föreläsning "En framtid bortom glastaket - 7 karriärnycklar för din framgång" den 23 februari kl 10.15


Hallå där...

Annika Viklund

 

... Annika Viklund, affärsområdeschef på Vattenfall 

Vad är det roligaste med ditt arbete?
Att få vara med om energibranschens utveckling just nu med snabb teknisk utveckling, ökade kundförväntningar och att få arbeta med så många entusiastiska kollegor är fantastiskt roligt – sällan har väl branschens slogan ”med el gör vi allt möjligt” passat bättre in. Vi på elnätssidan ser till att Sverige kan laddas, värmas och lysa varje dag. 

Var finner du inspiration?
Jag finner inspiration i vardagen – den är klart underskattad. Möten med kunder, medarbetare, branschkollegor och att ställas inför nya utmaningar att klara av tillsammans – hur kan det inte inspirera? 

Vad tror du kommer att vara den största utmaningen för chefer i framtiden? 
Jag tror att det kommer vara att leda den snabba förändringstakten och att hänga med själv i utvecklingen och att reflektera över sitt eget ledarskap trots högt tempo. Har det funnits en tid då chefen kunde det mesta så är den tiden nog oåterkalleligen över – det handlar om ett ständigt lärande för oss alla. 

Mer nyfiken på Annikas ledarskap? Passa på att lyssna på hennes föreläsning den 22 februari, kl 10.15 på scenen Ledarskap 4.0

Daniel Marcko

 

... Daniel Marcko, Sälj- & Marknadschef på Inspiration Company

Vem är du?
Jag är 3 barnsfar, bor i Täby. Född i Karlskrona, delvis uppväxt i USA. Före detta internationell DJ och manager för några av världens bästa golfproffs. På fritiden Chefstränarei Täby Tang Soo Do karateklubb.

Vad är det roligaste med ditt arbete?
Det roligaste med mitt arbete är att få leverera så kraftfulla effekter till våra kunder som vi gör. Det som gör det speciellt är att det sker genom att vi påverkar människors engagemang (oavsett om det är medarbetare eller kunder).

Vad tror du kommer att vara den största utmaningen för chefer/ledare i framtiden? 
Att frigöra tid till att fokuserat och systematiserat arbeta med medarbetarengagemang

Vilka egenskaper tror du en framtida ledare behöver besitta?
Empati, engagemang och öppenhet.

Daniel kommer att föreläsa på Personal & Chef om hur du kan förändra medarbetares engagemang och därmed beteenden genom Gamification. 23 februari, kl 13.45 på Omvärldsanalysscenen är det som gäller. 

Suad Ali

 

... Suad Ali, en av Sveriges Unga Supertalanger

Vem är du?
Jag började min bana på den ideella sektorn genom Operation Dagsverke, Röda Korset och UNHCR och efter studierna började jag arbeta på Migrationsverket där jag till vardags arbetar som expert på Sveriges flyktingkvot. Jag har alltid haft ett brinnande intresse för hur världen och samhället funkar. I år blev jag utsedd till en av Sveriges Unga Supertalanger och vann i kategorin "Årets Opinionsbildare". När chefsorganisationen Ledarna listade Framtidens Kvinnliga Ledare 2016 var jag den yngsta på listan och jag är även krönikör på Tidningen Chef.

Hur ser din drömchef ut?
En drömchef är en engagerad chef som tar vara på sina medarbetares kompetenser och driv, ger de utrymme att  utvecklas och ger möjlighet till återkoppling och feedback. Chefen har en stark värdegrund och driver hållbarhetsfrågor!

Suad Ali föreläser den 23 februari, kl 12.00 på scenen Ledarskap 4.0 om du blev nyfiken på att höra mer om hennes spännande tankar!


Vad är viktigt i en chefsposition?

I chefsrollen är det viktigt att personalen känner en trygghet och att man tillsammans sätter starka och tydliga mål som återspeglar vart företaget är på väg.

Klicka på filmen nedan för att ta del av fler svar!


Intervju: Helena Dal, Statens Medieråd

Helena Dal

Vem är du? 

Helena Dal, Verksamhetsansvarig Information & vägledning på Statens medieråd

Vad gör Statens medieråd? 

Det är en relativt ny myndighet som startades 2011 och verkar för att stärka barn och unga (ålder 0-25) i deras medieanvändning samt skydda dem från skadlig mediepåverkan. Dessutom tar vi också fram material för  vuxna om hur de ska stödja unga i deras medieanvändning. För att vuxna ska kunna vägleda och hjälpa barn och unga att förbereda sig för medielandskapet vi har idag måste även vuxna höja sin kunskap. I det förändrade medielandskapet behöver vi vara rustade för att upptäcka falska nyheter, tänka källkritiskt och hantera näthat i sociala medier. 

Men hur ser det ut på arbetsplatser? 

Det vi främst kan se är att om en kvinna uttalar sig i media eller digitalt sker påhopp oftare än om en man i samma position uttalat sig. Kan gälla flera olika yrkeskategorier, politiker och journalister är särskilt utsatta förstås. Tyvärr är man som kvinna mer utsatt digitalt. En annan fråga är gränsdragningen mellan det privata och arbetslivet på nätet? Kan du bete dig och säga vad du vill på t ex din Facebook utan att det påverkar det företag du arbetar på? 

Så hur skulle du säga arbetsplatser och ledare bör hantera denna typ av frågor?

Första steget är att kommunicera, hur vill vi som företag profilera oss? Hur ska vi hantera och bemöta våra kunder, medarbetare och varandra? Vilken ton har vi online? Hur pratar vi? Det gäller att vara transparent! Och se över sitt budskap innan man gör det offentligt. När nya medarbetare börjar måste de också få en genomgång om vad som gäller, vilken policy ni har på företaget. På detta sätt kan du som chef och som arbetsgivare förebygga mycket kring det negativa som kan hända i det digitala media landskapet och vad det gäller näthat. 

Detta ämne är väldigt brett, men ni har lovat att ge en inblick i hur man ska tänka på Personal & Chef, vad kan man förvänta sig av er föreläsning? 

Vi kommer att reflektera mycket kring den snabba utvecklingen i mediesamhället, diskutera var gränsen går mellan det privata och arbetslivet och framför allt var går din gräns? Vi kommer också diskutera och ge tips på hur du själv som chef kan ta tag i din egen verksamhet: hur ska en policy för att förebygga angrepp digitalt se ut, hur hanterar man hetsiga diskussioner och vilken ton använder man i den digitala miljön.

Lyssna på Helena Dal, onsdag 22 februari, kl 16.00 på scenen Omvärldsanalys.


Veckans utställare: Vakanta

Vakanta

Vakanta - en av våra fantastiska utställare som arbetar varje dag för att underlätta chefers vardag. Vi fick en extra pratstund med Vakantas VD, Johan Hanson. 

Vem är du och vad gör ert företag?

Jag är VD för Vakanta och vi erbjuder ett webbaserat verktyg som förenklar konsultinköp. Vakanta är ett teknikföretag som digitaliserar samarbetsrutiner mellan köpare och säljare av konsulttjänster med målsättning att göra konsultmarknaden mer tillgänglig, strukturerad och lättare att jämföra på ett sätt som gynnar båda parter.

Finns det några tydliga trender i branschen just nu? Hur ser ni på framtiden?

Efterfrågan på kompetens, exempelvis inom IT kommer fortsätta öka och det kan bli tuffare för företag att rekrytera för anställning. En anledning till varför vi tror att man kommer bli mer beroende av konsulter. I samband med efterfrågan blir det allt vanligare med enmansföretag/frilansare, en arbetsform som vi kommer se mer av i framtiden.

Vad är ert nästa steg för att hänga med i digitaliseringen?

För oss handlar det om att proaktivt vidareutveckla vårt verktyg.

Vad är er största utmaning? Och hur hanterar ni de?

Digitaliseringen medför nya tjänster och för oss innebär det en utmaning för att få personer att byta rutiner. I vår bransch har man gjort på samma sätt i snart 20 år. Vårt fokus är därför att göra allt så enkelt som möjligt för våra användare.

Vilken är den största fördelen med en komplett affärsmässa för branschen?

Vi gillar när allt är samlat på ett ställe. Digitaliseringen medför många nya möjligheter och det är svårt att hålla sig uppdaterad kring allt som händer. Inom HR-tech kommer nya tjänster som underlättar på olika sätt och detta är ju en möjlighet att ta del utvecklingen som pågår.

Vad kommer ni att visa i er monter? Varför ska man besöka just er?

Besök oss om du är nyfiken på hur digitaliseringen påverkar konsultmarknaden och om du anser att konsulter är en viktig del av er verksamhet. Vi kommer visa hur dagens teknik kan vara ett stöd till viktiga relationer med olika konsultbolag och bemanningsföretag och hur man får kontroll över all inhyrd kompetens på ett och samma ställe. 

Vad ser du mest fram emot på mässan i Stockholm den 22- 23 feb 2017?

Jag är själv väldigt nyfiken av mig. Jag ser framemot att se allt som händer i allmänhet.


Hur är en bra chef för dig?

Hur måste framtidens chefer och ledare anpassa sig för att kunna leda framgångsrikt? En sak är säker, chefer idag står inför stora utmaningar och alla behöver skapa sig en förståelse och kunskap i vad som komma skall. 

Vi har frågat medarbetare runt om i Sverige:
 "Hur är en bra chef för dig?" - Klicka på filmen nedan för att ta del av deras svar!


Hallå där...

Eva Ossiansson


... Eva Ossiansson, varumärkesforskare

Vem är du?
Jag är en energispridare, möjliggörare och problemlösare som brinner för att utveckla och stärka varumärken och människor inifrån och ut. Jag lär dem att gilla sina stories och bygga en tro. Livet är en stor utmaning och förmågan att våga förändras, vara flexibel och anta utmaningar med rätt inställning är viktigt för att kunna utvecklas.

Vad tror du är nyckeln till bra ledarskap?
Att vara inkluderande, generös och äkta är bra egenskaper för att bli en ledare med rätt passion. Nyckeln till framgång är att förstå vad varumärkesbyggande handlar om. Och det är just det som gör mitt arbete så roligt - att få bidra till passionerade ledare.

Eva föreläser på Personal & Chef, onsdag 22 februari 2017, kl. 14.00

Evelina Lindgren


... Evelina Lindgren, VD på aPak

Vad är det roligaste med ditt arbete?
Att jag får vara med och driva utvecklingen i vårt bolag framåt och att hela tiden förbättra vår verksamhet. Och att jag får möjlighet att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och mår bra!

Vad tror du kommer att vara den största utmaningen för chefer i framtiden? 
Att det kommer ställas ännu högre krav på flexibilitet; både för företag och människor. Jag tror att man som ledare och chef måste kunna anpassa sig till alla omständigheter, och dessutom göra det snabbt.  

Evelina Lindgren föreläser på Personal & Chef under rubrik "Ingenting är omöjligt" den 23 februari 2017, kl. 11.15

Mia Törnblom


... Mia Törnblom

Vad kan du hjälpa/inspirera chefer och ledare med? 
Hur vi strukturerat kan träna oss i konsten att leda.

Var finner du själv inspiration? 
I mötet med andra människor. I mitt arbete har jag förmånen att träffa väldigt många duktiga ledare, det är i mötet med dessa jag får inspiration och utvecklas.

Vilka egenskaper tror du en framtida ledare behöver besitta? 
Tålamod, mod, tajming och driv.

Mia Törnblom föreläser på Personal & Chef onsdagen den 22 februari 2017, kl. 15.15


Hur är din drömchef?

Framtiden innebär stora förändringar för alla chefer, men vilken typ av förändringar? Vad säger omvärlden? Vilket ledarskap kräver vår nya digitala verklighet? Nya generationer på arbetsmarknaden? Och framförallt; vad säger just dina anställda och medarbetare? Hur ser deras drömchef ut?

Vi har frågat medarbetare runt om i Sverige:
 "Hur är din drömchef?" - Klicka på filmen nedan för att höra deras svar!


Chef år 2020? - Då krävs en grundkompetens för de digitala

Peter Macke

Peter Mackhé är en digital motorgalen fyrabarnspappa som älskar att utveckla nya saker i arbetslivet, och som just nu driver Dagensanalys.se tillsammans med Mikael Karlsson. Peter är samtidigt ansvarig för KIA-index och jobbar för fullt med att bygga upp det som förhoppningsvis kommer att bli Sveriges bästa motorsajt. Under rubriken ”Digital transformation handlar om en digital kundcentrerad organisation” kommer Peter att föreläsa på Personal & Chef, den 23 februari kl. 12.00. Läs intervjun med Peter nedan.

Vad gör du och vad är det roligaste med ditt arbete? 
Det roliga är att jag idag har möjligheten att göra så många sker samtidigt. Ena stunden är jag chef för KIA-index, nästa stund sitter jag och hackar databaser och jobbar med produktutveckling av tjänsten. På fritiden läser jag allt om digital marknadsföring som jag omvandlar till nyheter på Dagensanalys.se dessutom gör jag korta konsultuppdrag och jobbar på min motorsajt. Jag gillar helt enkelt att ha flera jobb då de korsbefruktar varandra och ger insikter som hela tiden gör mig ännu bättre på det jag gör.


Det diskuteras för fullt om framtiden - Hur kommer arbetsplatser se ut, de nya generationerna och kommer ledarskapet behövas ändras. Vad tror du den största utmaningen för framtidens ledare är? 

Som chef måste man vara lyhörd och ödmjuk, allt sker otroligt snabbt idag och det fortsätter att accelerera hela tiden. Man kan inte ha koll på allt men man måste ha en grundkompetens och intresse för det digitala om man skall vara chef år 2020. Detta för att man skall lyckas attrahera och rekrytera rätt kompetens.” 

Det kommer krävas nya kompetenser som man inte hade i organisationen förr. Alla chefer måste idag kunna gå in via Google Analytics eller ett annat analysverktyg för att ha koll på hur det går med den digitala närvaron, klarar man inte det är det svårt att leda en organisation in i den digitala framtiden.

Därför tror jag det viktigaste för framtidens ledare är att de grundar sina beslut på data och analys då det är där man ser vad kunderna gör och tycker om er i realtid. Chefer som går på magkänsla och säger att så har vi alltid gjort kommer att ha det svårt i framtiden.

Kommer du beröra just data och analys i din föreläsning eller vad kan åhörarna förvänta sig? 
Absolut, jag kommer beröra digitaliseringen och dess skillnad från att arbeta digitalt med data och analys samt vad den innebär för ledare. Alla företag pratar idag om att de skall digitalisera sin verksamhet, men det är helt fel. Om man försöker digitalisera sin gamla verksamhet så är man garanterat på väg mot ett misslyckande. Att arbeta digitalt handlar inte om att digitalisera sin verksamhet, det handlar om att se möjligheterna med det digitala och hur man kan skapa en enklare och bättre kundupplevelse med hjälp av digitala verktyg och nya kanaler. 

På föreläsningen kommer jag ta upp hur till exempel Google och Facebook började från användarna och fortsätter att försöka skapa bättre kundvärde varje dag baserat på data och analys. Idag har vi nya företag som Uber och Airbnb som har skapat en helt egen nisch där de gamla etablerade taxi och hotellföretagen helt enkelt inte har förstått tekniken. Och på det här sättet kommer åhörarna få handfasta tips med sig hur de kan utveckla sig i sin ledarroll!


Veckans utställare: Draftit

Niklas Kimfors

Vem är du och vad gör ert företag?

Niklas Kimfors, Utbildning & Eventansvarig på Draftit. Draftit hjälper chefer och specialister att ligga steget före genom smarta webbverktyg. Vi sammanfattar inte bara juridik. Vi sätter den i ditt sammanhang och hjälper dig med den. 

Vad kommer ni att visa i er monter? Varför ska man besöka just er?

Vi kommer bjuda på kostnadsfri kunskap i form av guider och faktablad i vår monter. Dessutom kan du se hur vi hjälper över 80 000 användare genom våra digitala verktyg inom HR, Lön, Ledarskap och Personuppgiftshantering. I år är extra mycket fokus på hur chefer och anställda hanterar personuppgifter inom organisationen. Detta eftersom en ny lag på EU-nivå kommer att ersätta personuppgiftslagen. Vi lyfter hur HR och Chefer ska arbeta för att minska risken för varumärkesskada och höga böter. Vi håller dessutom en föreläsning kring detta på mässan. Varmt välkommen till vår monter!


Vilken är den största fördelen med en komplett affärsmässa för branschen?

Med en samlad kompetens kan besökarna få en överblick och insyn i vilka leverantörer som kan tillgodose just deras behov.

Vad ser du mest fram emot på mässan i Stockholm den 22- 23 feb 2017?

Vi var med förra året och det var ett stort intresse runt våra tjänster och vad vi kan leverera, ser fram mot att få dela med oss av de senaste och aktuella inom HR, Nya dataskyddslagen och förändringarna inom arbetsrätten.

Finns det några tydliga trender i branschen just nu? Hur ser ni på framtiden?

Trenden är ungefär som föregående år, hur attraherar vi talanger och hur får vi dem att stanna?

Det som är viktigt är att sätta en bra kultur i företaget med rätt värderingar och ge medarbetarna rätt stöd i att kunna utvecklas och våga ta eget ansvar.

Vad är ert nästa steg för att hänga med i digitaliseringen?

Draftits tjänster är helt digitala och mobilanpassade, oavsett var i världen du befinner dig är våra tjänster med i väskan eller fickan. Alltid uppdaterade och kvalitetsgranskade av jurister med spetskompetensen inom just ditt område.

Vad är er största utmaning? Och hur hanterar ni de? 

Ingen utmaning är för stor, men med en snabbt växande organisation och en ökad produktflora så har vi förmodligen samma utmaningar som andra företag. Att hitta personerna med rätt kompetens och driv.

Träffa Draftit i monter: L:06


Drömchefen är coachande, pålitlig & tydlig

Under hösten har vi haft en fråga ute i våra kanaler, där vi frågade: "Hur är din drömchef?" Vilka svar vi fick? Det ser ni nedan!

Statistik

Ovan ser ni de fyra vanligaste svaren, men övriga svar var också lyhörd, kreativ, driven och professionell. 


Nytt fokusområde tar upp behovet av ett strukturerat HR-arbete

Inför 2017 öppnar Personal & Chef upp för ett helt nytt område inne på mässan, nämligen HR-Tech. Men vad är egentligen HR-Tech? Hur kan detta hjälpa dig som chef i din vardag? Och vad kan du hitta på plats? Vi lät Jennie Gudmundsson, Sales Executive och intiativtagare till HR-Tech – området på Personal & Chef, räta ut en del frågetecken via fyra korta frågor.

Jennie Gudmundsson
     
           Jennie Gudmundsson, Personal & Chef 

Hej Jennie, 

Vad är HR-Tech?
Det är inte så komplicerat som de låter, kort och gott är det teknologin som underlättar strukturen på olika typer av HR-arbete. Det kan vara allt från rena system till digitala verktyg. Just HR-Tech på Personal & Chef fokuserar lite extra på framtidens teknik inom HR. Besökarna kan hitta lösningar för personalplanering, talent management och verktyg för rekrytering, utbildning, lön och självklart, HR!

Wow, väldigt tekniskt! Finns det inga mjuka värden på detta område?
Absolut, det måste alltid finnas en kombination! Systemen kring HR är ett hjälpmedel för att du ska kunna samla och strukturera data och på så sätt få en bättre arbetssituation och det är där de mjuka värdena kommer in. Genom att ha struktur på t ex de anställdas lönerapporter, kommer det effektivisera din process och du sparar tid och pengar, vilket gör att du kan lägga mer tid på att ta hand om och utveckla din personal. Och du blir på lång sikt en attraktiv arbetsgivare. 

Hur kom det sig att ni öppnade just detta område till 2017? 

Vi såg ett stort behov! Många av besökarna på Personal & Chef 2016 ville köpa just personal- och HR-system men saknade ett större utbud av dessa produkter/tjänster på mässan. Dessa chefer menade att det är just de systemen de saknade på sin arbetsplats för att underlätta deras och sina anställdas dagliga arbete. Och vi vill så klart hjälpa dem på vägen! så till 2017 tog vi klivet mot ett mer tekniskt område jämfört med de andra fokusområdena. 

Vad roligt! Ett helt område fullt med lösningar på många chefers huvudvärk. Men kan man göra något mer på HR-Tech? 

Självklart! Förutom att enbart träffa utställarna i sina montrar kan man också få prova deras produkter direkt på mässan. Under specifika tider den 22 och 23 februari får man som besökare möjlighet att prova alla utställarnas produkter. Man kan säga att utställarna håller i demonstrationer och besökarna får ”känna och klämma lite”. Sedan har vi ju också HR-Tech scenen där chefer och ledare får lära sig mer om ämnen som HR analytics, digitalisering, framtidens HR teknik och så bjuder vi självklart på mycket framtidsspaning!

Intervjun är skriven av: Amy Närenborn, Easyfairs

Datorer

Tips?

Hör gärna av dig om du har tips och idéer om något spännande som är på gång i branschen. Eller om du vill skriva ett gästinlägg. 


Amy Närenborn

031 - 89 41 75