easyfairs

Våra utställare

Dustcontrol AB

Dustcontrol AB

E:00

14563 NORSBORG
Sweden
www.dustcontrol.se

Med mobila maskiner och stationära sugsystem hjälper Dustcontrol företag över hela världen att få en renare och effektivare produktion samt till en bättre produktionskvalitet. Bagerier, livsmedelsindustri, verkstäder, byggarbetsplatser, läkemedelslaboratorier, järnvägshallar – varje kund är unik och kräver sin egen lösning. Med utgångspunkt från det mycket breda sortimentet samt den långa erfarenheten av olika verksamheter skapar Dustcontrol optimala lösningar efter varje kunds behov och förutsättningar.

Produkter

Produktnyheter

 • Nya unika sugborstar

  Dustcontrols nya sugborstar uppfyller både de europeiska och de amerikanska kraven (FDA) för dammhantering inom livsmedelsproduktion. Borstarna kan levereras i fem olika färger och med vita eller svarta borststrån, de är detekterbara, autoklaverbara och dessutom ESD-godkända (antistatiska). En unik kombination av egenskaper.

  Fördelar:
  ESD-godkända, antistatiska
  38 mm anslutning
  Färgkodade
  Detekterbara
  Autoklaverbara
  Uppfyller FDA

  http://dustcontrol.se/produkt/334-livsmedelsgodkan...

 • Minska energikonsumtionen med konceptet DC Green System

  DC Green System är ett koncept som hjälper företaget att spara energi.

  DC Green System möjliggör en energibesparing av befintlig eller ny Dustcontrol centralsuganläggning på 40-90 procent genom dess behovsstyrning. Sugkällan, bestående av en DC 11-Module, går automatiskt in i ett sparläge när den inte används. Då belastningen på utrustningen och varvtalet (RPM) minskas ökar även livslängden på utrustningen.

  Fördelarna med att använda DC Green System är att den mycket lätt att installera, ett mycket effektivt sätt att hålla arbetsplatsen fri från damm och andra föroreningar. Detta leder i sin tur till en renare och effektivare produktion samt till en bättre produktionskvalitet.

  http://www.dustcontrol.com/styrsystem_dc_green_sys...

 • Problemlösare och innovatörer

  Verkstäder, läkemedelslaboratorier, livsmedelproduktion – varje kund är unik och kräver sin egen lösning. Med utgångspunkt från det mycket breda sortimentet samt den långa erfarenheten av olika verksamheter skapar Dustcontrol optimala lösningar efter varje kunds behov och förutsättningar.

  Dustcontrol har stationära system när du behöver få bort damm och partiklar från fasta arbetsplatser och produktionsutrustningar. Med ett och samma system kan du också suga upp och transportera material över långa sträckor inom en produktionsanläggning, samt städa golv och arbetsytor.
  Anläggningarna från Dustcontrol är moduluppbyggda och därmed mycket flexibla. De kan enkelt byggas ut och anpassas efter nya behov eller förändringar. Vi kan specialdesigna sugkåpor för bästa punktutsug från t ex förpackningsmaskiner.

  http://www.dustcontrol.com/stationara_system.asp

 • Patentstrid gav viktig seger för innovativ teknik

  Patentstrid gav viktig seger för innovativ teknik
  Silikos och asbestos är inga stora problem längre, och arbetet vid byggen och industrier störs idag betydligt mindre av damm och partiklar. Lösningen bestod i kreativ ingenjörskonst,
  baserad på ett genuint tekniskt kunnande. Efter en mödosam patentstrid har denna kreativitet nu erkänts av både tingsrätt och hovrätt i Sverige.
  – Det är väldigt skönt att se att kreativitet och teknikutveckling fortfarande erkänns, säger Johann Haberl, VD och grundare av företaget Dustcontrol. Den här domen känns viktig inte bara för oss, utan för den tekniska utvecklingen i stort. Om det skulle vara tillåtet att kopiera utan påföljd skulle det vara svårt för enskilda företag och ingenjörer att lägga lång tid på att ta
  fram nya tekniska lösningar. Då skulle svensk industri få svårare att utvecklas. Därför kan det vara värt att strida för patent, även om kostnaderna för egen del blir höga och det tar lång tid
  innan man får ett avgörande.
  Sedan Dustcontrol inledde sin verksamhet 1972 har företaget bidragit till förbättrade arbetsmiljöer och säkrare drift inom flera områden som tidigare haft stora problem med
  störande damm. Byggindustri, infrastrukturprojekt och processindustri är några branscher där Dustcontrol bidragit till att störande partiklar tas om hand och oskadliggörs direkt vid källan.
  Genombrottet för företaget kom 1974 då ledande byggföretag som Skanska och BPA valde att använda Dustcontrols teknik för att förbättra arbetsmiljön på sina byggarbetsplatser.

  Hälsoproblem botades med ingenjörskonst
  Sjukdomarna silikos och asbestos var stora hälsoproblem under 1960- och 1970-talet. Även andra branscher som gruvindustrin och byggindustrin hade under denna period stora problem
  med arbetsmiljön, problem som ledde till stora personliga lidanden och höga kostnader för sjukvård och sjukskrivningar. Hälsovård, fackliga organisationer och medicinsk forskning
  gjorde viktiga insatser för att kartlägga problemen och peka på behov av åtgärder. Munskydd och förbud mot farliga byggmaterial fick snabbt stor betydelse.
  – Granit innehåller kvarts, konstaterar Johann Haberl. I Sverige och över huvud taget i norra Europa är därför silikos ett ständigt hot i samband med anläggningsarbeten och många andra
  byggprojekt. Nya fall dyker upp fortfarande. Andningsmasker är en bra hjälp, men riktigt effektiva skydd kan vara hindrande i arbetet.
  Johann Haberl ville med satsningen på Dustcontrol avhjälpa problemet genom att ta bort dammet så snart det uppstod, i stället för att individuellt skydda allt och alla i närheten. För en
  ingenjör som Johann Haberl framstod den principen som mer rationell. Med barnens plasthinkar som förlaga skapade han kåpor som kunde samla upp det damm som bildades av
  slipmaskiner och bergborrar. Dammet kunde sedan sugas iväg och avskiljas från luften.

  Effektivare cyklon ökar drifttid
  Dammet avskiljs i flera steg i de produkter som Johann Haberl tagit fram. De största partiklarna avskiljs genom att luften centrifugeras i en så kallad cyklon. De mindre partiklarna
  filteras sedan bort i flera steg, de allra minsta med ett högeffektivt partikelfilter, HEPA-filter.
  Ingenjörskonsten består till stor del i att se till att varje partikelstorlek tas om hand på det sätt som är mest effektivt. Skulle man ta bort alla partiklar i själva filtren skulle dessa snabbt sättas igen och även slitas ner. Drifttiderna skulle bli för korta. Den teknik som patentstriden gällde består i att Johann Haberl försåg den övre delen av filtret med ett täckande skikt, en ”cyklonkjol”. Kjolen pressar den smutsiga luften ut mot
  cyklonväggen och ökar därmed farten på luften, vilket förstärker cykloneffekten. Därmed får man bort fler partiklar redan i cyklonen. Kjolen tvingar samtidigt den smutsiga luften längre
  in i cyklonen innan den kommer i kontakt med filtret, vilket gör att filtret fungera längre tid utan att behöva bytas. Det betyder längre körtid utan uppehåll, och en ekonomisk besparing
  eftersom filtren håller längre. Samtidigt blir energianvändningen effektivare.
  – Tack vare den här tekniken kan vi också göra produkter som effektivt kombinerar cyklon och filterfunktioner i samma enhet, konstaterar Johann Haberl. Eftersom vi då kan göra effektiva dammsugare mindre är detta viktigt inte minst för den växande användningen av mobila dammsugare, bland annat för byggarbetsplatser.
  Cyklonkjolen är tillverkad av en porös polyester. I porerna fastnar snabbt mindre dammpartiklar när smutsig luft strömmar förbi. Dessa partiklar bygger upp ett skyddande skikt som ökar gångtiden på kjolen.
  – Utan detta skikt skulle kjolen snabbare slitas ner av vassa partiklar i luftströmmen, förklarar Johann Haberl.
  Materialet i kjolen är dessutom elastiskt. Detta gör att större partiklar kan passera utan att man försämrar cykloneffekten, som blir störst med ett minimalt avstånd mellan kjol och yttervägg.

  Lång patentstrid värd sitt pris
  Patentstriden uppstod för drygt tre år sedan, då ett konkurrerande företag började använda konstruktionen med en liknande kjol på filtret i sina egna produkter.
  – Att tekniska principlösningar så småningom börjar användas som allmänt accepterad och använd teknik får man räkna med, menar Johann Haberl. Men i detta fall handlade det om en
  direkt imitation av vår utformning, som vi lagt ner stora insatser i tid och pengar för att utveckla och fått patent på just för att det var en nyskapande konstruktion. Nu ville vi se om patent är en institution som fortfarande fungerar för att skydda och uppmuntra teknisk
  kreativitet och nyskapande. Vi på Dustcontrol har valt ny teknik som en väg att nå framgång, något som kräver åratal av investeringar innan man får utdelning. Därför var patentstriden ett nödvändigt steg för att pröva om patentlagstiftningen fortfarande fungerar som skydd för de företag som väljer att lägga stora resurser på att utveckla ny teknik.
  Dustcontrol gick till domstol 2007. Motparter svarade med att försöka ogiltigförklara patentet, ett vanligt sätt att försvara ett intrång. Patentet erkändes dock, och 2008 slog tingsrätten fast
  att fallet handlade om ett patentintrång. Ett avgörande argument var Johann Haberls avancerade utformning och materialval för cyklonkjolen.
  Konkurrenten överklagade omedelbart till hovrätten och fortsatte att använda den patenterade kjolkonstruktionen. Hovrättens dom föll i april i år, och fastställde tingsrättens bedömning.
  – Det är besvärande att det tar så lång tid att få patentmål avgjorda, säger Johann Haberl. Det innebär att företag som vill utnyttja andras kreativa insatser kan göra detta under lång tid
  innan målet avgjorts. För att belöna och uppmuntra de företag och personer som gör kreativa insatser borde man försöka förbättra rutinerna för patentmål. Men nu är vi i alla fall glada för
  att patentet och nyskapandet erkändes. Annars hade vi nog gett upp hoppet om att patent fortfarande har ett värde.

  Patent ger pengar till fortsatt utveckling
  Med politiska opinioner som talar om upphovsrätt och patent som ”stöld” är det lätt att se oron som befogad. För att få svenska företag och svenska forskare att fortsätta ta fram nyheter för industrin måste de tillåtas att tjäna pengar på det långvariga och dyrbara utvecklingsarbete som krävs. De två huvudvägarna för detta är patent eller att företagen själva kortar ”Time-tomarket” så långt som möjligt. Men för att den senare metoden ska löna sig krävs det att man kan ta ut ett högt pris vid introduktionen. Något som ofta går bra när det handlar om konsumentprodukter, men är betydligt svårare för insatsprodukter inom Business-to-business.
  Tills någon lyckas skapa en ny princip för att belöna uppfinnare får vi vara tacksamma för att domstolarna skyddar patenten. Det ger kreativa ingenjörer betalt för sina insatser, vilket i sin
  tur ger förutsättningar för fortsatt framgång för svensk industri.
  Nils Lindstrand
  Fakta
  Dustcontrol AB grundades 1972. Från början tillverkade man produkter för att ta hand om stendamm från bergborrar genom så kallad punktutsugning. Snart utvecklade man även stationära och mobila stoftavskiljare för andra industrier. 1976 flyttade man till Norsborg söder om Stockholm, där företagets huvudanläggning fortfarande finns.
  Antalet anställda är i dag 140 och omsättningen ligger på cirka 200 miljoner kronor. Montering, lagerhållning och distribution sker i huvudsak i egen regi i Norsborg.
  Idag består företagsgruppen Dustcontrol av huvudkontoret i Sverige och dotterbolag i Tyskland, Österrike, Storbritannien, USA och Finland.

  http://www.dustcontrol.com/news.asp?newsItem=43664