Branschnyheter

Senaste nytt i fastighetsbranschen

Vad händer i fastighetsbranschen? Fastighetsmässan syd de allra senaste och intressantaste nyheterna, trenderna och de bästa tipsen och trixen för hela fastighetsbranchen.

Håll dig uppdaterad tillsammans med oss! 


Hur får vi fler kvinnliga fastighetsskötare?

För att få bukt med obalansen bland fastighetsskötare lanserar nu HSB tillsammans med bemanningsföretaget TNG och Arbetsförmedlingen projektet Fastighetsservice 4 women. En arbetsmarknadsutbildning med arbetslösa kvinnor som målgrupp. Om allt går som planerat så kommer projektet att resultera i en jämnare könsfördelning och ökad mångfald inom fastighetsbranschen. Detta utöver att initiativet skapar samhällsnytta och jobbmöjligheter. 

Initiativet utmanar fördomar kring fastighetsskötaryrket som idag är ett mycket mer varierande yrke än många tror och man hoppas att med hjälp av dessa nya metoder kunna hitta och matcha oväntade talanger med rätt möjligheter.

Utbildningen är kostnadsfri och deltagarna får ersättning från Arbetsförmedlingen under utbildningstiden.

Fler kvinnliga fastighetsskötare

Kvalitetsmärkning för säkrare fasader

Enstegsmetoden var ett fasadsystem som användes flitigt under 2000-talet som visat sig medföra en ökad risk för problem med fukt som inte kunde lämna stommen. 

Oavsett val av fasadmaterial måste man tänka på hur anslutningar till andra material och genomföringar sker – annars riskerar man att det kan tränga in vatten, men tack vare fuktproblemen som visade sig med just enstegstätade fasader gav putsen ett dåligt rykte. Som en reaktion på bland annat detta togs kvalitetsmärkningen ”Säker Fasad” fram av branschorganisationen SPEF. Tanken med kvalitetsmärkningen är att man som slutkund ska kunna känna sig fullständigt trygg med sin fasad. 

Säker Fasad ställer som krav att fasadmontaget görs av en utav SPEF utbildad och certifierad fasadentrepenör som dessutom gått en utbildning i leverantörens system och i konceptet ingår en tredjepartskontroll.

I och med nya regler från BBR, Boverkets byggregler, måste fasader numera ha kapillärbrytande egenskaper, vilket innebär att fukten inte får tränga in till vitala delar av byggnaden såsom exempelvis stommen. Fasaden måste också effektivt kunna leda ut den fukt som trots detta eventuellt ändå tagit sig in. Kvalitetsmärkningen Säker Fasad säkerställer att detta uppfylls.

Läs mer om Säker Fasad här.

Säkra din fasad med kvalitetsmärkning

Bygger vi fel eller för mycket?

Det är i ropet att det är svårare än tidigare att hitta köpare till bostadsrätter och i våras började hela branschen prata om längre säljtider på nyproduktioner. Det är lätt att ställa sig frågan; bygger vi för mycket – eller bygger vi fel?

Bostadsminister Peter Eriksson tror inte att vi bygger för mycket, utan snarare att det är bra att vi bygger mycket. Sverige har en bostadsbrist och kommer fortsatt att ha det. Man tror snarare att man kan tolka prisernas avsvalning som positivt och att det börjar bli lite konkurrens. 

Men även Peter Eriksson kan se att vi potentiellt bygger fel och menar att de bostäder som produceras inte alltid är på rätt ställe. Man kommer, som sagt, fortsatt att behöva bygga men det krävs att vi bygger på rätt ställe och till rätt pris. Regeringens politik ska i sin tur motverka en alltför ensidig typ av nyproduktion. Det är bland annat därför man har en statlig politik för fler hyreslägenheter och studentlägenheter, helt enkelt boenden till rimliga priser. Det är hög tid för såväl kommuner som bostadsbolag att ta sitt ansvar – alla kan inte ta ut maximalt för mark- och byggpriser på alla nivåer.

Peter Eriksson

Missa inte Peter Erikssons seminarie om bostadspolitiken för fler bostäder den 24 januari klockan 16.00-16.45.


Det byggs som aldrig förr – ändå är fler än någonsin hemlösa

Sedan 2011 har svenskar som sover antingen ute eller i offentliga utrymmen ökat och man beräknar nu att antalet människor som helt står utanför bostadsmarknaden stigit till hela 33 000. Detta samtidigt som nyproduktionen av bostäder är större än någonsin; något som tyder på att man behöver göra förändringar i bostadspolitiken. 

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, menar att vi inte kommer att lösa den allvarliga sprickan i välfärden varken genom att bygga mer eller skjuta till mer pengar. Snarare behöver man utveckla den sociala bostadspolitiken och samordna bättre tillsammans med fler åtgärder som anpassas till enskilda individers faktiska behov och inte minst förutsättningar. Då med utgångspunkt i de som mer än ändra behöver en fungerande social bostadspolitik – inte till hur vi historiskt hanterat frågor som dessa i Sverige. 

- Att pressa byggkostnader och möjliggöra billigare nyproduktion är lovvärt, men det är verklighetsfrämmande att tro att man kan anpassa bostadsbyggandet till de mest resurssvaga. Hyran för en prispressad ny hyreslägenhet kommer fortsätta vara avsevärt högre än för en äldre bostad.

Verkligheten har sprungit ifrån oss, vllket blir tydligt när man ser på siffrorna för sociala kontrakt som steg med hela 41 procentenheter under 2016. Sociala kontrakt är bostäder som förmedlas till personer som inte kan konkurrera om lägeneheter på den ordinarie bostadsmarknaden.

- Kommunerna behöver helt enkelt fungerande verktyg för att kunna möta de behov som finns, säger Martin Lindvall. 

 

Missa inte att ta del av Fastighetsägarnas alla seminarier på mässan, både under onsdagen och torsdagen. Se seminarieprogrammet för mer information.

Hemlöshet i Sverige

Stadsplanering = brottsprevention?

I över 5000 år var trygghetsfrågor en utav de viktigaste frågorna man tog hänsyn till i bostadsbyggande, men någonstans tappade vi bort det för att istället fokusera på annat. I samband med modernismens intåg hände nämligen något och vi ställde många av våra tidigare erfarenheter på ända genom att istället fokusera på trafik, energiförbrukning, tillgänglighet, arkitektonisk gestaltning och sist men inte minst – hållbarhet. Goda ting i sig, men någonstans tappade vi bort en viktig del.

 

Men trygghet är på god väg tillbaka och kommer att bli det nya ledordet för framtida stadsutveckling. Detta eftersom fel fokus i stadsplaneringen ökar risk för att bygga in otrygghet och brottslighet i området. Detta menar stiftelsen Tryggare Sverige som med sin arbetsmodell BoTryggt2030 spider kunskap om hur man med rätt stadsplanering kan agera brottsförebyggande. Tryggare Sverige tog över modellen efter Polisen och använder sin kunskap och forskning inom området för att sprida kunskap kring hur samhällsaktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i samhället genom det fysiska rummets utformning.

 

I dagsläget är vi i en situation där många bostäder ska byggas på kort tid och i ett föränderligt samhälle kan vi inte uppnå social hållbarhet utan att också öka tryggheten. Säkerhets- och trygghetsfrågor måste därför vara ledord i och en naturlig del av byggprocessen.

 

Stiftelsen Tryggare Sverige använder sig bland annat av Broken windows-teorin, som bygger på att otrygghet upplevs som större i områden med exempelvis synliga skador så som krossade fönsterrutor och klotter eller annan nedskräpning. Idag är ett tiotal större fastighetsbolag anslutna till arbetssättet och man tror att bostadsbrist i samklang med övriga samhällsförändringar kommer att tvinga fram trygghetsfrågan i framtida bostadsbyggande.

 

Missa inte att lyssna på Cornelis Uittenbogaard, stadsplanerare och verksam i Tryggare Sverige, på scen 3 den 25e januari 09.15-10.00.

Stadsplanering

Hissar som förutspår driftstopp innan de uppstår

Urbaniseringen innebär att allt fler människor väljer att bosätta sig i stadsmiljö, vilket i förlängningen kommer kräva allt högre byggnader som i sin del förstärker behovet för väl fungerande hiss-system. 

Att snabbt kunna förflytta sig i byggnader ses som en självklarhet, inte bara i bostadshus utan också tyngre industrier, och stillastående hissar är något som orsakar stora frustrationer. KONEs 24/7 Connected Services har tagit fasta på ett servicekoncept som med hjälp av artificiell intelligens kan lösa problematik med stillastående hissar redan i sin linda. Tillsammans med IBM har man lyckats göra hissarna smartare genom att ansluta de till molnet där stora mängder data samlas från sensorer som bevakar, analyserar och visar hissarna i realtid. Enkelt förklarat kan man säga att hissarna har växt upp och lärt sig att kunna tala om vad felet är och systemet kan då direkt avhjälpa problemet i fråga. 

Genom att samla in information dygnet runt kan behov av underhåll och proaktiva åtgärder direkt identifieras – vilket innebär att problematik förhindras redan innan den uppstår. Det kan vara information om exempelvis temperatur, fukt, oregelbundna stopp, vibrationer, hur dörrarna öppnas och stängs men också mycket annat.

Vid upptäckt fel läggs ärendet direkt in i underhållsplanen, med information om vad som är fel och hur felet kan avhjälpas. Man säkerställer också i de fall det krävs att en tekniker finns på plats i god tid för att på så sätt minska man antalet driftstopp.

Källa: Svensk Byggtidning

KONE ställer ut på Fastighetsmässan. Missa inte att besöka dem i monter I:16!

Hissar

MKB - från fängelse till bostad

Bygga nya, kvalitativa bostäder till rimliga hyror – går det? Ja, i alla fall om man frågar MKB som satsat stenhårt på just detta. Även bostadsminister Peter Eriksson ställer sig positiv till idéerna efter att ha gjort ett allmännyttigt besök hos aktören.

”- Det gläder mig att MKB visar att det går att ta fram kvalitativa bostäder på kort tid, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister. Många gånger får jag höra tvärtom, att det inte går.”

Besöket av Peter Eriksson började på Malmös centralfängelse, en fastighet MKB nyligen förvärvat. Därefter fortsatte besöket till en nyproduktion av konceptet ”Kombohus mini” som producerats som ett led i att förtäta ett kvarter. Kombohus är ett koncept som bygger på att kostnadseffektivt tillverka bostäder som resulterar i god boendestandard till en relativt låg nyproduktionshyra.

På agendan för besöket stod nämligen just samtal om aktuella ämnen inom branschen såsom integration, investeringsstöd, nyproduktion och såklart Malmömodellen – en modell som bygger på differentierade hyror som tillämpas av såväl allmännytta som privata fastighetsägare.

Källa: MKB & Byggnorden.se

Mats O Nilsson, VD MKB

Mats O Nilsson, VD på MKB, håller seminarium den 24 januari kl 11.45-12.30 på scen 1.

Peter Eriksson, bostadsminister

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, håller seminarium på Fastighetsmässan den 24 november kl 16.00-16.45.


Digitalisering – en utmaning eller möjlighet?

Digitalisering är ordet på allas läppar just nu. Och inte minst för oss i fastighetsbranschen - även om vi än så länge bara tagit små, små steg mot en mer digital och uppkopplad framtid för fastigheter.

Men det är lätt att fråga sig - vad kommer digitaliseringen egentligen att innebära för oss i fastighetsbranschen? En sak som är säker är i alla fall att vi kommer att behöva vara förberedda på att branschen kommer att förändras i grunden.

Förändringen innebär visserligen stor utmaning, men det också en möjlighet för branschen att utveckla sin affär – det framkommer i alla fall utav den rapport Fastighetsägarna Stockholm nyligen tagit fram om hur man som fastighetsägare kan förbereda sig på den digitala boomen vi ser framför oss.

Man kan inte utesluta att digitaliseringen kan komma att betyda lika mycket för vår bransch som det gjorde för musik- och resebranschen. För att vara framgångsrik gäller det att vara förberedd och välja rätt spår. 

Exempelvis kommer digitaliseringen att påverka branschen genom att e-handeln ökar markant vilket i sin tur förändrar behovet för aktörer av handelslokaler, men också våra nya arbetssätt som i förlängningen kan komma att påverka behovet av kontorsyta, men andra nya tjänster som exempelvis AirBnb som förändrar läget för hotellverksamheter. Kort och gott kan man egentligen säga att allt som påverkar människors beteenden kommer i förlängningen även att påverka oss i fastighetsbranchen.

Lär dig mer om digitalisering av fastigheter kopplat till regionen under seminariet ” Smartare stad – hur Helsingborg skapar morgondagens kommun” på scen fyra den 24e januari kl 09.00-09.45 av Palle Lundberg, stadsdirektör, Helsingborgsstad och Micco Grönholm, Head of Future, Helsingborgsstad

Smarta städer

Är smarta städer verkligen så smart?

Framtidens städer är alltmer uppkopplade – och med större uppkoppling följer en stor mängd digitala säkerhetshot. Hur ska vi möta säkerhetsriskerna med IT när det inte längre bara är våra datorer, mobiler eller andra uppkopplade småprylar när det inte längre bara är de som ligger i farozonen för cyberattacker – utan även våra fastigheter såsom lås, larm och dylikt?

Enligt Gartner, världsledande i informationsteknisk forskning och rådgivning, kommer det att finnas hela 20 miljarder uppkopplade objekt redan år 2020. Detta ställer minst sagt stora krav på säkerheten. Trots detta är det många företag som prioriterar ner säkerhetsfrågan i sina strategier. En undersökning som Vanson Bourne gjort på uppdrag av Wi-Sun Alliance visar skrämmande siffror på att mer än vartannat företag möter stora utmaningar i att skapa säkra system.

När fastigheter och annan infrastruktur blir uppkopplad riskerar ju även dessa sabotering av cyberkriminella som kan vilja utnyttja svagheter för att tjäna pengar – eller bara sabotera för saboterandets skull.

Dagens problem ligger i att utvecklare av smarta städer snarare fokuserar på funktion i första hand och inte säkerhet i lika stor utsträckning. Det innebär att systemen som skapas blir lätta måltavlor för hackare vilket kan leda till katastrofala följder – något som inte bara hotar gemene man utan även industrier, infrastruktur, näringsliv och många andra viktiga samhällsfunktioner. 

Det är därför viktigt att man tillsammans jobbar för få till ett säkert och pålitligt system som använder öppna standarder för att skapa en gemensam och stark säkerhetslösning för digitala fastigheter i smarta städer.

Lär dig mer om digitalisering av fastigheter kopplat till regionen under seminariet ” Smartare stad – hur Helsingborg skapar morgondagens kommun” på scen fyra den 24e januari kl 09.00-09.45 av Palle Lundberg, stadsdirektör, Helsingborgsstad och Micco Grönholm, Head of Future, Helsingborgsstad

Smarta städer

Culture Casbah

Culture Casbah är ett stadsutvecklingsprojekt med sina byggstenar i den starka visionen från MKB om att föra ihop centrala Malmö med Rosengård. Projektet andas urban innovation och kommer att återuppliva stadsdelen Rosengård, såväl som staden Malmö.

 

Culture Casbah kommer att bidra till att ökade pendlingsmöjligheter, såväl in som ut, till nya arbetsplatser och syftar således till att skapa en sammansvetsad helhet i Malmö och förändra Rosengård i grunden.

Culture Casbah består av 200 nya bostäder, 30 kommersiella lokaler och innefattar bland annat ett 22 våningar fördelat på hela 80 meter högt torn - Törnrosen! 

På ett hållbart och långsiktigt sätt kommer Culture Casbah alltså att skapa förutsättningar för framtidstro, trygghet och framförallt stolthet för framtida, och nuvarande, boende i Rosengård.

För att förverkliga denna vision har MKB bildat ett nytt bolag bestående av tre privata fastighetsägare; Victoria Park, Balder och Heimstaden.

Fastighetsmässan intervjuade kort Petra Sörling, VD på Rosengård Fastighet, för att få ta del av hennes tankar och idéer kring projektet.

 

Vad ser ni för utmaningar i projektet?

1. Socialt bra och trygga boendemiljöer

2. Hållbar ekonomisk kalkyl

3. God samverkan med viktiga intressenter såsom de boende, kommunala förvaltningar, skola mfl

4. Vi vill skapa en anledning till att stiga av på Rosengårds station

Hur ser tidsplanen ut? 

Tidplanen är sådan att vi just nu arbetar med kartläggning och omvärldsanalys. Målsättning är att detaljplanearbetet påbörjas under 2018.

Hur kommer Culture Casbah sammanföra Rosengård med de centrala delarna i Malmö?

Projektet skapar nya förutsättningar för boende, arbete och integration samt hjälper till att bygga ihop Rosengård med Malmö. Tågstationen är en viktig förutsättning och som nu är beslutad. 

Sist men inte minst varför ska man lyssna på er på Fastighetsmässan? 

Ett unikt projekt utöver det vanliga, privata aktörer investerar på affärsmässiga grunder tillsammans med ett kommunalt bolag – risker och möjligheter delas samt utbyte av lärande och erfarenheter.

Mats Nilsson
Petra Sörgården

Petra Sörling och Mats O Nilsson, VD på MKB, håller seminarium på Fastighetsmässan den 24 januari kl 11.45-12.30 på scen 1.


Trygga utemiljöer för ökat värde

Alla i Malmö ska ha möjlighet att känna sig trygga och säkra på gator och torg. Ett steg mot en större trygghet är att Malmö stads politiker under 2017 avsatt hela 50 miljoner kronor för extra åtgärder inom just säkerhet. En utav de stora satsningarna i budgeten ligger just bland annat inom belysning. Belysning som i sin tur kommer att skapa tryggare och ljusare utemiljö i hela staden och för alla dess invånare.

Genom att satsa stort på attraktiva utemiljöer skapar man också tillfällen för exempelvis ett aktivt fritidsutbud och bidrar därmed också till en högre grad utav välmående hos sina invånarna. Att vackra, gröna och sist men inte minst trygga utemiljöer bidrar till att öka attraktionen hos bostadsområden, det är det ingen fråga om.

Och något som bidrar till en tryggare miljö är definitivt att skapa ett ljusare mörker!

På scen den 25 januari möter ni belysningsplaneraren Mona Hellman, ÅF Lighting, och landskapsarkitekten Lisa Östman, ÅF Infrastructure som förklarar vad det är som gör att en utemiljö känns trygg och säker samtidigt som den är grön och vacker. 

Trygg utemiljö

Stor byggbonus till Skåne!

Det råder stora diskussioner kring bostadspriserna, inte bara i södra Sverige, utan i hela vårt avlånga land. Frågan oroar såklart många - men bland annat bostadsminister Peter Eriksson hävdar att det snarare bara handlar om en balanserad utveckling på bostadsmarknaden. Visst - priser på bostäder har sjunkit i många av Sveriges storstäder, men Eriksson hävdar ändå att den starka svenska ekonomin kommer bidra till en balanserad utveckling, snarare än att vi har stora problem att vänta.

Eriksson trycker också på ett den ökande byggtakten kommer att ge en lugnare prisutveckling och en bra balans. Den stora bostadsbristen har skapas under en lång tid. Och med tanke på den ständigt ökande befolkningen så ligger vi fortfarande efter med bostadsbyggandet.

 

Apropå byggtakt så släppte Boverket i förra veckan mycket positiva besked för skånska kommuner. Regeringen kommer totalt att dela ut 1,8 miljarder i byggbonus till svenska kommuner och Skåne drar verkligen en vinstlott. För i Skåne län får totalt 10 886 bostäder startbesked och byggbonus på hela 280 876 383 kronor!

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, håller seminarium på Fastighetsmässan den 24 januari kl 16.00-16.45.

skåne

Midroc fortsätter att satsa i Hyllie

Kontorsbyggnaden the Edge kommer att byggas precis bredvid Malmömässan. En toppmodern fasad i glas och stål pryder den 10 våningar höga byggnaden som beräknas stå klar för inflytt i slutet av 2019. Byggnaden är också en Miljöbyggnad av nivå silver. Det kommer finnas plats för 400 kontorsplatser och först med att säkra sin plats är IT-företaget AddPro som blir hyresgäst på de två översta våningsplanen.

Den totala investeringen för Mirdoc i The Edge uppgår till ca 350 miljoner kronor. Midrock har tidigare investerat mycket i området Hyllie, där de har utvecklat Malmömässan, bostadskvarteret Saga, kontorsfastigheten Hermod samt ett parkeringshus. Det är ett attraktivt område med bara 6 minuter till Malmös centralstation med kollektivtrafiken.

hyllie

Behöver ni tips till er Bostadsrättsförening?

Ibland är det svårt att hitta just de ni behöver till er Bostadsrättsförening och gärna till ett förmånligt pris. Fastighetsmappen och BRF mappen samlar Innovationer, erbjudanden och mycket mer finns samlat för att underlätta i letandet efter rätt kompetens. 

 

Mapparna trycks och skickas ut till Brf-styrelser och fastighetsägare en till två gånger per år. Mapparna skickas även digitalt via E-post 2-4 ggr per år.

fastighetsmedia

Är du förberedd när snön kommer?

Snön kan komma plötsligt och det gäller att vara förberedd. I fastighetsbranschen är det vanligt att de anställda har beredskapsanställning, som betyder att den anställde ska vara beredd att hoppa in och arbeta utanför ordinarie arbetstider. Enligt Fastigos kollektivavtal finns det två möjligheter då snöröjningen behöver föras utanför de ordinarie arbetstiderna. Antingen genom att beordra den anställde att arbeta övertid eller att ha schemalagd beredskap.

Det finns också en del risker kring snöröjningen, bland annat när det ska skottas på tak. *Arbetsgivaren har då en del obligationer:
- Arbetsgivaren måste se till att taket undersöks innan arbetet startar.
- Arbetsgivaren ska se till att säkerhetsutrustning samt personlig skyddsutrustning finns och fungerar.
- Arbetsgivarens måste informera sina medarbetare om riskerna med arbetet och se till att den anställda har rätt utrustning. 

Källa: Fastighetstidningen, läs hela artikeln här >>

snö

Hur digitaliserar vi fastighetsbranschen

Digitaliseringen förändrar det mesta i dagens samhälle. Fastighetsbranschen har innan varit skonade från dessa förändringar då det är en långsiktig bransch som inte behövt ta hänsyn till snabba förändringar. Men nu går det inte att värja sig. Det är såklart många frågor som företaget måste ställa sig och hantera för att lyckas. I Fastighetsägarnas rapport "Digitalisering och mobilitet" ges en tydlig checklista med fem frågor ett fastighetsbolag bör ställa sig inför digitaliseringen.

1. Hur ska all data som genereras i fastigheter hanteras?
Vem samlar och äger den data som ska samlas in?

2. Hur kommer driften av fastigheter se ut i en digital tillvaro?
Kan digitala lösningar ge grund för bättre driftsekonomi och energieffektivitet.

3. Hur säkerhetsställs en trygg IT -infrastruktur i byggnaderna
Vilken It-infrastruktur kommer att behövas och hur undviker man attacker och intrång.

4. Hur skapas genuint individualiserade lösningar?
Hur kan man ge sina kunder flexibilitet och de anpassningar de förväntar sig, samtidigt som det blir lönsam.

5. Hur ska man navigera bland plattformar och nya mellanhänder
Ska man ingå partnerskap med någon aktör eller är det bättre att äga plattformen själv

Källa: Rapporten Digitalisering och mobilitet, Fastighetsägarna Stockholm och Kairos Future

Läs hela rapporten här >>

digitalisering

Så slipper du en kostsam vattenskada

Så slipper du vattenskadan

Vattenskador är en mycket kostsam skada och varje år kostar det omkring 5 miljarder kronor. Det är därför viktigt att värna om underhållet i fastigheten. Fastighetsägarna hjälper er och redogör för vad ni bör hålla koll gällande vattenskador.

Tvättstuga

Se till att kontrollera vattenkopplingarna till tvättmaskinen noggrant. Det är också viktigt att se till att inget täcker över golvbrunnen. 

Badrum

Vanliga upphov till fuktskada och viktigt att hålla koll på är:
en klämring i golvbrunnen, rörgenomföringar, kopplingar och vattenanslutningar. 

Kök

I köket är det också viktigt att hålla koll på rörgenomföringar. Vanliga problem kan också bli i rörkopplingarna och ballofixer. Var 5e år bör diskmaskinens vattenslang bytas. Likaså bör du ha en så kallad skvallermatta under kyl, frys och diskmaskin, vilket förhindrar att vatten kommer att rinna ner bakom maskinen. 

Över lag är det mycket viktigt att se till att alla installationer av vitvaror blir gjort korrekt.
Renoveringar ska alltid göras fackmannamässsigt och enligt rådande branschstandard, annars finns det stora risker att du får en nedsatt försäkringsersättning eller att du inte får något alls. 

 

 

Källa: Fastighetsägarna, läs mer här >>

 

 

 

Fastighetsägarnas jurister kommer till Fastighetsmässan, Scen 2 den 24 januari kl:10.15-11.00 och 25 januari kl:09.15-10.00 för att svara på era frågor.

vattenskada

Varför finns det byggregler?

Frågan kring Boverkets byggregler har diskuterats mycket det senaste. Byggregler har vi såklart först och främst för att en byggnad ska vara säker och byggtekniskt hållbar. Men det finns också andra aspekter som att byggnaden är hållbar ur en miljö och energisynpunkt. 

På Svenska Kyl & Värmepumpdagen den 20 oktober diskuterades detta friskt i en paneldiskussion. (deltagarna var Åsa Wahlström CIT, Mikael Gustafsson Energieffektiviserings-företagen, Anne-Lee Bertenstam SKVP, Rikard Silverfur Fastighetsägarna.)
Det pratades om hur viktigt det är att även titta på byggregler kring miljö och energiperspektivet. En het fråga var också hur vi ska mäta energin - med köpt energi eller använd energi? Åsikterna var många.  

Se hela paneldebatten på Kyla och Värmepumpars hemsida här >>


Läs Vediekkes nya rapport om ”Den svenska bostadsmarknaden” – spricker bostadsbubblan?

Den svenska bostadsmarknaden är en rapportserie som ges ut två gånger per år av Veidekke och som beskriver läget på bostadsmarknaden. I den nya rapporten (november 2017) konstateras att bilden av bostadsmarknaden är tudelad. Baserat på makroekonomiska variabler är förutsättningarna för bostadsbyggandet goda. Den ekonomiska tillväxten, det låga ränteläget, en het arbetsmarknad i kombination med fortsatt urbanisering talar för ett fortsatt högt bostadsbyggande och stabila priser.

Å andra sidan finns tecken på en avmattning, i synnerhet i Stockholm – Mälardalen. Ett ökat utbud av såväl nyproduktion som successionsbostäder i kombination med att bankerna i det tysta justerat ned sina egna skuldkvotstak till ca 5 gånger hushållens bruttoinkomst har bidragit till ett mer dämpat marknadsklimat. Sannolikt finns också en psykologisk dimension där medias spekulationer påverkar marknaden och gör hushållen mer avvaktande. Påverkar gör också Finansinspektionens nya aviserade kreditrestriktioner.

Just nu finns således en viss osäkerhet. Veidekke rekommenderar regeringen att avvakta med ytterligare restriktioner och istället stötta ekonomiskt svaga hushåll efterfrågestödjande åtgärder. 

Källa: Lennart Weiss, Veidekke.

Lennart Weiss håller seminarium på Fastighetsmässan den 25 januari kl 10.30-11.15 på scen 1

bostad