Elsäkerhet

MalmöMässan
Malmö, Sverige
24 - 25/01/2018

Hur säker är elbranschen egentligen?

Uppdatera dig på ett par minuter

Säkerhet är ett aktuellt ämne och ett viktigt sådant inom elbranschen. Men hur ser det ut och hur viktigt är det att komma in säkerhetsbranschen? Hur ser man på brandrisker som sker i samband med elinstallationer? Kommer säkerhetslagen vara till hjälp att minska detta? Vi har pratat med branschen om vad som händer inom yrket idag. 

Prenumerera på Elmässans nyhetsbrev och håll dig informerad om de senaste nyheterna, för din verksamhet och din utveckling. 

Kim Reenas

Sveriges modernaste myndighet 2017!

Grattis till vinsten av Sveriges Modernaste Myndighet 2017, hur går tankarna hos er i organisationen nu?

Vi är givetvis väldigt stolta och glada. Utmärkelsen ger oss bekräftelse på att vi tänker rätt och att vi levererar det som behövs, och det ger oss väldigt mycket energi i det fortsatta arbetet. 

Vad har ni på Elsäkerhetsverket gjort för att motta detta pris?

I grunden är det ett gediget omtag om verksamheten som genomförts, från grunden. Vi började med att formulera vårt uppdrag, vad vår funktion som myndighet är och vilka verktyg vi har. Därefter har vi breddat vår syn på vilka vi är till för och därmed kommit närmare våra befintliga målgrupper och fler har tillkommit! Vi har också ett mycket mer omfattande planeringsarbete som involverar alla medarbetare på hela myndigheten, och där vi tillsammans utifrån en omvärldsanalys tar fram de centrala problem vi ska rikta vår verksamhet mot. Vi har numera ett tydligt fokus de vi är till för!

Allt detta har vi lyckats med tack vare våra, inte bara kompetenta, men också modiga medarbetare som vågat förändra arbetssätt och fått nya arbetsuppgifter på denna resa. 

Ditt seminarium på Elmässan Syd heter ”Rakare väg till säkra produkter”, kan du berätta kort om vad det handlar om?

Det handlar om att vi försöker göra det lättare för de företag som tillverkar eller säljer produkter, men som inte har egna avdelningar eller funktioner som arbetar med regelefterlevnad. Vi vill inte bara berätta om vilka regler som gäller, utan också hjälpa till med hur man arbeta med för att säkerställa att man uppfyller relevanta krav.

Ett led i detta är att vi har uppdaterat vårt informationsmaterial och tagit fram nya verktyg och stöd. På mässan tänkte vi presentera delar av detta!

Hur ser säkerheten ut i dagsläget med våra elprodukter i Sverige?

Elsäkerheten är överlag god i Sverige, men vi har stora utmaningar inom t.ex. produktsäkerhetsområdet. Vi ser att det skiljer sig mycket mellan olika företag – hur man arbetar med produktsäkerhetsfrågor, hur man agerar när man upptäcker brister hos produkter, men också hur tillgänglig man är för konsumenterna och marknadskontrollmyndigheterna. Vi ser också att den så kallade privatimporten ökar och det ställer höga krav på konsumenterna – att förstå vad de egentligen har köpt, av vem och om produkten överhuvudtaget uppfyller kraven som gäller.

För produktsäkerheten är nya marknader och nya beteenden faktorer som får betydelse för hur vi måste arbeta för att bibehålla och stärka elsäkerheten.

Det kom en ny säkerhetslagstiftning 1 juli 2017. Vad innebär den nya lagen för framtida elinstallationer och företagen i branschen?

Den nya elsäkerhetslagen omfattar allt från produkters och anläggningars elsäkerhet till regler för elinstallationsföretag och krav för att få auktorisation som elinstallatör. När det gäller just elinstallationer har vi genom den nya lagen äntligen en ändamålsenlig reglering av de som utför elinstallationsarbete. Det är oerhört viktigt att anläggningar utförs på rätt sätt från början och därefter underhålls på rätt sätt. För detta behövs tillgång till rätt kompetens och ett systematiskt arbete med egenkontroll i företagen.  

Den nya lagstiftningen har också synliggjort relationen och ansvarsförhållandena mellan anläggningsinnehavarna och de som utför elinstallationsarbete på anläggningarna.

Hur har den nya elsäkerhetslagstiftningen mottagits av branschen?

Vår bild är att branschen tidigt såg behovet av en modern och ändamålsenlig reglering och därför har det tidigt funnits en gemensam vilja att genomföra reformen. Det är också oerhört många branschorganisationer, företag och individer som varit engagerade och arbetat hårt och målmedvetet för att göra reformen så bra som möjligt för hela branschen och allmänheten. På det stora hela har det varit övervägande positiva reaktioner.

Nu gäller det att arbeta vidare med mer stöd och information till branschen, företagen och privatpersoner m.fl. för att alla ska kunna ta sitt ansvar för elsäkerheten i Sverige – både på kort och lång sikt!


David Widlund

Vart står elbranschen sig i frågan om elsäkerhet?

Vi har pratat med David Widlund från Widigruppen om de typiska brandorsakerna som sker inom elbranschen och vad som diskuteras just nu. I dagsläget pratas det mycket om mobilladdare, mobiltelefoner och Hover boards som en del av orsakerna för bränder som sker. Är allt som rapporteras vanliga orsaker till elbränder?

Enligt David är det extra viktigt att ta reda på den riktiga orsaken till varför branden uppstod. Att granska de elbränder som sker, titta på statistiken och våga vara kritisk gällande information som visas från olika mediekanaler är viktigt. David berättar också att det börjar bli svårare att få tag på rätt information och att man hade behövt bli bättre på att sprida rätt kunskap gällande brandsäkerhet inom elbranschen. Viktiga bolag som MSB behöver ta ett större ansvar kring frågan samt sprida kunskap om vad som är vanliga elbränder och hur trenderna ser ut.

Det är på så sätt vi kommer kunna se till att vi förebygger rätt saker, säger David.

David kommer under Elmässan tala om myter och sanningar gällande elbränder, vad är vanliga orsaker till elbränder och inte. Han kommer visa elektriska experiment och visa på några vanliga orsaker till elbränder och på några saker som inte är det.


Uppdatering

En kort uppmaning till en säkrare jul!

Den elektriska nämnden jobbar ständigt med att förebygga person- och egendomsskador som kan uppstå på grund av el. Vi nämner ett par korta tips på hur Elektriska nämnden ser till att elanläggningar blir säkrare idag:

  • Besikta de installationer som görs kontinuerligt, det är ett säkert sätt att förebygga de oliker som förekommer.  
  • Fråga alltid efter företagets egenkontrollprogram, det är ett krav efter att säkerhetslagen införts. Alla elinstallationsföretag måste ha ett skriftligt egenkontrollprogram.
  • Anlita alltid företag som är listade i Elsäkerhetsverket, om dem inte är det så ska de helst inte anlitas.
  • Sist men inte minst, håll dig uppdaterad via branschtidningar om senaste nytt. Produkter lanseras kontinuerligt och det kommer vara ständiga uppdatering om risker i samband med detta.