Utställarkatalog

SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard

D:16

16429 KISTA
Sweden
http://www.elstandard.se/

På SEK Shop, www.elstandard.se/shop, hittar du förutom svensk standard även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar ditt användande av standarder.

Med tjänsten SEK e-Standard kan du på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad inom just ditt område, både med standarder och SEK digitala Handböcker.

Du kan genom deltagande i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen vara med och påverka framtidens standarder samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft.

Kontakta oss så berättar vi mer eller besök oss på www.elstandard.se.

Produkter

Produktnyheter

 • Säker Elinstallation 2017! – Vi uppdaterar dig i de nya Elinstallationsreglerna, regelverk och föreskrifter och ser till att du har den senaste informationen.

  Vi uppdaterar dig i de nya Elinstallationsreglerna, regelverk och föreskrifter och ser till att du har den senaste informationen.

  Vi bjuder tillsammans med Elsäkerhetsverket och IN in till ett seminarium du inte får missa om du vill hålla dig uppdaterad! Under seminariet får du senaste nytt om Elinstallationsreglerna, Elsäkerhetsverketsföreskrifter och information från Installatörsföretagen. Vi erbjuder dig som arbetar med elinstallationer en halvdag där du blir uppdaterad med det senaste av standarder och föreskrifter inom ditt område.

  Seminariet behandlar:
  • Presentation av de nya Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utg 3:2017
  • Genomgång av uppdateringar i nya Elinstallationsreglerna
  • Kommentarer till Elinstallationsreglerna
  • Koppling mellan föreskrift och standard
  • Flytten av lagstiftningen den 1 juli 2017 till Elsäkerhetslagen, Elsäkerhetsförordningen, m m
  • Vikten av att i egenkontrollprogrammet visa på kompetens och hur kompetens upprätthålls
  • Hur Elinstallationsreglerna används i planering och kontroll av elinstallationsarbete
  • Hur systematiskt elsäkerhetsarbete hänger ihop och hur det kan dokumenteras

  Du får efter genomfört seminarium ett deltagarbevis.

  http://www.elstandard.se/kurs/

 • Solel – Standard för provning av hur solpaneler klarar ojämn snöbelastning ute på remiss.

  Solceller och solpaneler, och komponenter som ingår i dem, deras egenskaper och hur man provar dem mekaniskt och elektriskt för att mäta prestanda och kontrollera säkerheten, sådant kan man läsa om i standarder. Internationella standarder som också blir svenska standarder genom SEK Svensk Elstandard. Genom SEK är svenska företag, organisationer, myndigheter och högskolor med i arbetet med att skriva nya standarder och att revidera och uppdatera gamla.

  Bland dokument som är aktuella finns nu ett förslag till en internationell och europeisk standard för provning av hur solpaneler klarar ojämn snöbelastning. Förslaget är ute på remiss till den 28 februari. Det kan beställas här där det har beteckningen 82/1195/CDV. Du kan också läsa och kommentera direkt på nätet, till höger på den länkade sidan finns en länk som öppnar den funktionen.

  http://www.elstandard.se/nyheter/nyhet.asp?NewsID=...

 • Nya Elinstallationsreglerna på remiss

  Det har snart gått åtta år sedan en ny utgåva av Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 senast gavs ut, men nu är det dags igen.
  Ett förslag till utgåva 3 av Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, ligger nu ute på allmän remiss och kommentarer på remissen kan lämnas fram till den 1 februari 2017.

  Remissen till utgåva 3 av Elinstallationsreglerna är som tidigare utgåvor baserad på IEC- och CENELEC-standarder samt ett mindre antal svenska tillägg. Större delen av remissen är alltså baserad på standardiseringsbeslut från europastandardiseringen CENELEC och SEK ska enligt avtal med CENELEC inte ge ut standarder som är i konflikt europastandarder. Av den anledningen kan SEK inte på kort sikt ta hänsyn till tekniska kommentarer på remissen. Dock kommer eventuella tekniska kommentarer att tas tillvara för framtida underhåll av de CENELEC-standarder som Elinstallationsreglerna är baserade på.

  På SEKs hemsida hittar du information om hur du kan beställa remissen. Har du frågor mejla gärna till SEK, sek@elstandard.se.

  http://www.elstandard.se/nyheter/nyhet.asp?NewsID=...

 • Förslag till installationsstandard för Power over Internet

  Gängse regler och metoder för elinstallationer utmanas genom nya möjligheter att distribuera el över tele- och datakablar. För att man ska vara säker på att ingen kommer till skada eller att det inte orsakas brand, krävs det någon sorts anvisningar för hur sådana installationer ska göras. Ett sådant förslag behandlas nu inom SEK Svensk Elstandard, i den tekniska kommittén för elsäkerhet och elinstallationer, SEK TK 64.

  http://www.elstandard.se/nyheter/nyhet.asp?NewsID=...

 • Gamla installationsstandarder upphör

  Efter en övergångsperiod är det endast SS 437 01 02 som gäller.
  Den nya svenska standarden SS 437 01 02 med vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer som kom 2014 ersatte flera äldre standarder. Efter en övergångsperiod på ett år upphör dessa gamla standarder att gälla den 1 oktober 2015. Därefter är det bara den nya som gäller.

  De gamla standarderna som nu upphävs är: SS 436 21 01 – Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning, SS 437 01 40 – Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, SS 437 01 45 – Grundläggande dimensioneringsregler, SS 437 01 46 – Uttag och andra anslutningspunkter, SS 437 01 51 – Införing av el- och telekablar i byggnader och SS 437 01 52 – Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus. Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 berörs inte.

  Se preview på den nya standarden SS 437 01 02 här.

  Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för varje standard eller annan publikation från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver publikationens syfte och omfattning.

  http://shop.elstandard.se/Produkt/1445001/SS%20437...

 • Populära handböcker från SEK Svensk Elstandard har nu E-nummer.

  Med E-nummer kan SEK Handböcker tillhandahållas genom elgrossister, på samma sätt som andra verktyg och hjälpmedel. De handböcker som fått E-nummer vänder sig i första hand till dem som projekterar och installerar. Däribland förstås Elbasen och de kommenterade Elinstallationsreglerna i SEK Handbok 444, men också t ex SEK Handbok 447 om anslutning av generatoraggregat och SEK Handbok 439 som beskriver strukturering och dokumentation av produkter och anläggningar.

  - Med hjälp av E-nummer kan vi underlätta för företagen inom elbranschen så att de enkelt får tillgång till de SEK Handböcker de behöver hos den grossist de vanligtvis handlar från, säger Krister Elfgren, försäljningsansvarig på SEK Svensk Elstandard.

  Mer om SEK Handböcker finna att läsa på SEKs hemsida. Du kan också kontakta, 08 444 14 07, Krister Elfgren, för mer information kring e-nummer och aktuella SEK handböcker.

  http://shop.elstandard.se/

 • Elbasen utgåva 3 är nu släppt!

  Elbasen är en mycket uppskattad bok som innehåller det mesta om regler för enklare elinstallationer samtidigt som den är lätt att bära med sig i benfickan.

  Denna utgåva 3 av Elbasen har den framförallt uppdateras med de ändringar som kommer från den nya installationsstandarden SS 437 01 02, med bland annat placering av strömställare och vägguttag samt utrymmen för kopplingsutrustning.

  Även avsnitten för kommunikationsnät (till exempel för data) är hämtade från den nya standarden. En del korrigeringar och uppdateringar har också gjorts i avsnitten avseende skyddsutjämning.

  Elbasen finns tillgänglig både i bokform och didigalt som PDF.

  Elbasen går också att köpa i flerpack, shop.elstandard.se/Paket.

  http://shop.elstandard.se/Produkt/1551501/SEK%20Ha...

 • SEK Handbok 446, Elanläggningar - Säkerhet vid arbete, i ny utgåva

  SEK Handbok 446 består av standarden SS-EN 50110-1,
  utgåva 3:2013, Skötsel av elektriska anläggningar - Del 1: Allmänna fordringar, med förtydligande kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige.

  Sist i handboken finns också Elsäkerhetsverkets skötselföreskrifter.

  Bokens format är behändiga A5.

  http://shop.elstandard.se/Produkt/1401601/SEK%20Ha...

 • Handboken om anslutning av reservkraft reviderad - SEK Handbok 447

  Generatoraggregat – Tekniska anvisningar för anslutning och drift av generatoraggregat (SEK Handbok 447) har kommit i en uppdaterad utgåva. Den nya utgåvan, som fått beteckningen 1.1, beskriver också anslutning till femledarsystem. Samtidigt har allting om den s k Z-impedansen tagits bort och istället ställs nu krav på den matade anläggningen.

  SEK Handbok 447 ger vägledning och svar på frågor som kan uppstå vid val och användning av generatoraggregat i olika tillämpningar. Den vänder sig till dem som tillverkar eller importerar, säljer eller hyr ut generatoraggregat upp till ca 50 kVA, för reservkraftändamål eller för matning av tillfälliga anläggningar eller enskilda objekt, men kan också användas av mer eller mindre fackkunniga användare.

  Handboken, som finns i både pappers- och nedladdningsbart format (pdf), är utgiven av SEK Svensk Elstandard, som också gett ut Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00) och flera andra handböcker inom elområdet.

  Mer information och för att se se preview och beställa SEK Handbok 447 besök SEK Shop här (bok) eller här (pdf).

  http://shop.elstandard.se/Produkt/1412701/SEK%20Ha...

 • Ny standard för elinstallationer

  För att underlätta användningen av standarder för elinstallationer har elinstallationsstandarden SS 437 01 02 nu fastställts.

  Det är standarderna SS 436 21 01 - Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning, SS 437 01 40 - Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, SS 437 01 45 – Grundläggande dimensioneringsregler, SS 437 01 46 - Uttag och andra anslutningspunkter, SS 437 01 51 – Införning av el- och telekablar i byggnader och SS 437 01 52 – Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus. Innehållet är i stora delar oförändrat från de tidigare standarderna, men ett flertal ändringar har införts.

  I avsnitten om anslutning av elanläggning har flera mindre ändringar gjorts för att göra fordringarna tydligare. Bland annat finns figurer som beskriver placering av servissäkring och mätarsäkring samt en förklaring av de benämningar som används i elinstallationen, till exempel huvudelkopplare. I samma del av standarden har avsnitten gällande utrymmen för servisledning och serviscentral samt utförande av servisledning utökats och förtydligats.

  Avsnittet för placering av kopplingsutrustningar har anpassats till elinstallationsreglerna och fordringarna för det fria utrymmet framför kopplingsutrustningar har fått en omvänd logisk beskrivning som antar att kopplingsutrustning i normalfallet inte har utdragsenheter eller knivsäkringar.

  I avsnittet för placering av strömställare och uttag har flera ändringar gjorts. Flera av dem är för att möta ändrade förutsättningar i köksmiljö, där mer hänsyn nu är tagen till inbyggnadsapparater, höga köksskåp och köksö. En av de mest diskuterade ändringarna är att det tidigare höjdmåttet på 200 mm gällande vanliga vägguttag har tagits bort. Istället anger standarden att eluttag placeras på en lämplig höjd anpassad till den användning och funktion som uttaget har.

  http://elstandard.se/nyheter/nyhet.asp?NewsID=1410...

 • Handboken om anslutning av reservkraft reviderad - SEK Handbok 447

  Generatorhandboken i reviderad utgåva

  Generatoraggregat – Tekniska anvisningar för anslutning och drift av generatoraggregat (SEK Handbok 447) har kommit i en uppdaterad utgåva. Den nya utgåvan, som fått beteckningen 1.1, beskriver också anslutning till femledarsystem. Samtidigt har allting om den s k Z-impedansen tagits bort och istället ställs nu krav på den matade anläggningen.

  SEK Handbok 447 ger vägledning och svar på frågor som kan uppstå vid val och användning av generatoraggregat i olika tillämpningar. Den vänder sig till dem som tillverkar eller importerar, säljer eller hyr ut generatoraggregat upp till ca 50 kVA, för reservkraftändamål eller för matning av tillfälliga anläggningar eller enskilda objekt, men kan också användas av mer eller mindre fackkunniga användare.

  Handboken, som finns i både pappers- och nedladdningsbart format (pdf), är utgiven av SEK Svensk Elstandard, som också gett ut Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00) och flera andra handböcker inom elområdet.

  Mer information och för att se se preview och beställa SEK Handbok 447 besök SEK Shop här (bok) eller här (pdf).

  http://www.elstandard.se/nyheter/nyhet.asp?NewsID=...

 • Ny standard för elinstallationer för lågspänning ute på remiss

  Förslag på ny standard för elinstallationer för lågspänning är ute på remiss. Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer i en och samma standard.

  Standarden, SS 437 01 02, utgåva 1 - Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer, beskriver också placering av kopplingsutrustningar, elcentraler, för lågspänning utanför driftrum. Standarden anger även grundläggande dimensioneringsregler för elinstallationer i byggnader för bostäder och kontors-, butiks- och småindustrilokaler.

  Standarden är i första hand avsedd att användas vid projekteringen av byggnader så att ställda krav blir beaktade redan på ett tidigt stadium. Den skall även tillämpas under uppförandet av byggnaden.

  Texterna från de befintliga standarderna har moderniserats och anpassats till gällande regelverk. Sammanslagningen av standarderna (se nedan) har gjorts för att förenkla för användaren genom att samla denna information på en plats. Då standarden innehåller många fordringar som inte är av elsäkerhetskaraktär är det viktigt att beställare och entreprenör är överens om standardens ska tillämpning.

  Remisstandarden är en sammanslagning av standarderna

  SS 436 21 01 – Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning
  SS 437 01 40 – Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet
  SS 437 01 45 – Elinstallationer i byggnader – Grundläggande dimensioneringsregler
  SS 437 01 46 – Elinstallationer i byggnader – Uttag och andra anslutningspunkter – Omfattning och placering
  SS 437 01 51 – Elinstallationer i byggnader – Införning av el- och telekablar i byggnader
  SS 437 01 52 – Elinstallationer i byggnader – Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus

  Remissen, som är ute till den 16 december 2013, kan beställas direkt från SEK Svensk Elstandard, remisser@elstandard.se, dit också eventuella svar skickas. Lista över aktuella remisser kan du ladda ner här.

  http://www.elstandard.se/standarder/remiss.asp

 • Hushållsrobotar - förslag för en internationell standard

  Hushållsrobotarna är snart här - förslag för en internationell standard för provning av hushållsrobotar ute för röstning.

  Hushållsrobotarna är snart här. Kanske inte precis som i tv-serien ”Äkta människor”, men ändå. Ett tecken är förslaget från Kina att det behövs en internationell standard för provning av hushållsrobotar, som lämnats in till standardiserings-organisationen IEC.

  Tanken är att inom IEC, känt för internationella standarder inom el och elektronik, komma överens om gemensamma metoder för att mäta och beskriva sådana egenskaper som kan vara gemensamma för robotar för olika uppgifter inom hem och hushåll. I förslaget nämns bland annat förmågan att bromsa in och stanna på en bestämd plats, att ta sig över trösklar, undvika hinder och att planera färdväg. Tanken är att standarden ska kunna användas vid jämförande provning mellan olika hushållsrobotar, på samma sätt som andra IEC-standarder sedan tidigare till exempel används för att testa och jämföra olika tvättmaskiner eller mikrovågsugnar. Idén att ha internationella standarder för provning av hushållsapparater är faktiskt svensk, den lanserades av Hemmens forskningsinstitut och SEK i slutet av femtiotalet och svenska tillverkare deltar fortfarande i arbetet genom att vara med i motsvarande kommitté inom SEK Svensk Elstandard.

  Förslaget, som har beteckningen 59/587/NP, kan fram till röstningsdatum 2012-09-28 beställas från SEK. Hur man gör står här. Där visas också en lista med alla aktuell förslag till nya projekt inom IEC.

  Genom att delta i arbetet i en teknisk kommitté, i det här fallet kommittén SEK TK 59, Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater, kan man delta i och påverka arbetet med att ta fram standarden. Ett liknande projekt pågår inom ISO, men med inriktning mot säkerhetsfrågor och omfattande även särskilda robotar för personlig assistans för svaga eller handikappade.

  http://www.elstandard.se/nyheter/nyhet.asp?NewsID=...

 • Krav på utomhuskapslingars tålighet – svensk standard fastställd!

  Reviderad internationell standard med krav på utomhuskapslingars tålighet nu fastställd som svensk standard.

  Den internationella standarden med krav på vad utomhuskapslingar för elektronik bör tåla (IEC 61969-3) har nu reviderats och fastställts som svensk standard ­ SS-EN 61969-3, Mekaniska byggsätt för elektronikutrustningar - Kapslingar för placering utomhus - Del 3: Fordringar beträffande miljötålighet och säkerhet.

  Standarden, som är en i alla bemärkelser global standard, definierar lägsta nivåer för miljötålighet med tanke på lagring och transport och på förhållandena på platsen för den slutliga installationen utomhus. Miljöförhållandena har hämtats från SS-EN 60721-3-4 (IEC 60721-3-4) och det påverkande klimatet har delats in i två klasser, en moderat och en extrem. Standarden innehåller grundläggande fordringar på tålighet för de olika klimatklasserna, men hänvisar för provningarna till lämpliga provningsstandarder, i de flesta fall i serien SS-EN 60068, Miljötålighetsprovning (IEC 60068). Standarden kan därför användas som utgångspunkt för specificering och konstruktion av skåp, lådor och andra kapslingar för elektronik för utomhusbruk.

  Om man med säkerhet vet att produkten kommer att utsättas för lägre påfrestningar än de som anges, kan man naturligtvis specificera något annat, men då bör man ange tydligt att man inte följt standarden helt. T ex kanske det temperaturområde som anges för den moderata klimatklassen (­45°C till 80°C) inte alltid är relevant. Alla typer av miljöpåfrestningar, utom skydd mot vandalism, ingår i standarden, även angrepp av gnagare (och eventuellt termiter) och annat som kan vara lätt att förbise.

  http://www.elstandard.se/nyheter/nyhet.asp?NewsID=...

 • Bostadscentraler får ny standard

  Utvecklingen av den nya standardserien för kopplingsutrustningar kompletteras nu med SS-EN 61439-3, Elcentraler avsedda att betjänas av lekmän, vilket vanligtvis innebär bostadscentraler.

  Generellt för den nya standardserien gäller att de tidigare hänvisningarna till typprovade eller delvis typprovade apparater har utgått och ersatts av ett omfattande avsnitt om konstruktionsverifiering. Enligt denna verifieringsprocess, finns flera olika möjligheter för tillverkaren. Om testning inte utförs kan i vissa fall beräkningar eller tillfredställande konstruktion användas för att uppfylla standardens fordringar.

  I del ett av denna standardserie hänvisas till SS-EN 62262 för mekaniska prov om detta är tillämpligt. I denna del tre förtydligas att det fordras en mekanisk kapslingsklass på IK05 eller IK07 för bostadscentraler för användning inomhus respektive utomhus.

  Den nya standarden ersätter tidigare SS-EN 60439-3 och senast mars 2015 ska nya bostadscentraler tillverkas enligt den nya standarden.

  Denna standardserie ligger inom arbetsområdet för SEK TK 17D. Som ledamot i en SEK teknisk kommitté får du bland annat tillgång till standarder inom arbetsområdet och tidig förvarning om kommande förändringar i standarderna. Dessutom fungerar ofta en SEK TK som bra nätverk inom arbetsområdet, där detaljfrågor om standarder ofta diskuteras.

  Vill du veta mer om hur du kan vara med och påverka innehållet i kommande standarder kan du ringa SEKs kansli på 08-444 14 00 eller skicka e-post till sek@elstandard.se.

  http://www.elstandard.se/nyheter/nyhet.asp?NewsID=...

 • SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden

  SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär har jämfört med den föregående utgåvan bland annat utökats med en bilaga om brännbar dimma och ett avsnitt som närmare behandlar beräkning av utsläppshastigheter. Klassningsexemplen i handboken har uppdaterats, liksom tabellerna med data för brännbara ämnen. I handboken ingår också SS-EN 60079-10-1:2009 på svenska och engelska.

  SEK Handbok 426, utgåva 4:2011, vänder sig till konsulter, anläggningsinnehavare och andra som arbetar med klassning av anläggningar där explosiv gasatmosfär kan förekomma.

  Läs mer om SEK Handbok 426 - shop.elstandard.se

  http://shop.elstandard.se/1/1.0.1.0/101/1/?item=pr...

 • "Hämta fritt" funktion på SEK Shop

  Ladda ner gratis material från utvalda delar ur SEK Handböcker och svenska standarder inom områdena Elinstallationer, Kablar, Kopplingsutrustningar och övrigt.

  http://shop.elstandard.se/1/1.0.1.0/14/1/

 • Nya SEK Handbok 439 - Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar ute!

  SEK Handbok 439 beskriver hur man utarbetar dokumentation för en produkt eller anläggning. Läsaren får följa arbetsgången steg för steg, från första början och genom hela processen.

  Syftet är att visa hur man med hjälp av de senaste standarderna på bästa sätt får en dokumentation som är praktisk och smidig, både för tillverkare och för användare.

  Den nya utgåvan är helt omarbetad jämfört med den tidigare. Upplägget är nytt, med en genomgång steg för steg, och boken har breddats, så att den också ger anvisningar för dokumentation av fristående maskiner och andra tekniska produkter. Sedan den första utgåvan av handboken kom 2004 har flera av standarderna reviderats och detta avspeglas också i den nya utgåvan.

  Handboken är utgiven i samarbete mellan SEK Svensk Elstandard och FIE, Föreningen för industriell elteknik. Den bygger på internationella standarder och på erfarenheter från svensk industri och är skriven för att kunna användas som vägledning i arbetet, för självstudier och som dokumentation och underlag vid kurser.

  http://shop.elstandard.se/1/1.0.1.0/101/1/?item=pr...

 • CENELEC och ENISA i nytt europeiskt samarbete för att skydda smarta elnät mot dataintrång.

  De smarta elnät som är under utveckling kräver ökade satsningar mot dataintrång och liknande påverkan, för att säkra driften av systemen och för att skydda data. Den europeiska datasäkerhetsmyndigheten ENISA – the European Network and Information Security Agency – och CENELEC – den europeiska organisationen för standardisering på elområdet – har därför slutit ett avtal om samarbete.

  Det handlar bland annat om att resultat från ENISA ska tas tillvara i arbetet med standarder för smarta elnät i Europa och om gemensamma ansträngningar för att höja kunskapen och medvetandet om dessa frågor.

  Överenskommelsen berör inte bara näten som sådana utan också ingående delar, som t ex kraftstationer och ställverk, men också standarder för informationssäkerhet inom angränsande områden, t ex inom processindustrin. Även den europeiska standardiseringsorganisationen för det icke-elektriska områdena, CEN, har slutit ett sådant avtal med ENISA. Läs mer om ENISA här. Läs mer om CENELEC här och om elstandardisering här.

  www.elstandard.se

 • Ny standard föreslagen för att realisera en databaserad affärsmodell för den europeiska energimarknaden.

  Smarta elnät kräver också smart elhandel. På remiss från SEK Svensk Elstandard till 2013-09-26 är ett förslag till en kommande standard för att realisera en databaserad affärsmodell för den europeiska energimarknaden.

  Den föreslagna standarden är tänkt att ingå som en del i serien IEC 62325-451 om datautbyte för den avreglerade energimarknaden, baserad på den europeiska marknadens uppbyggnad och funktion.

  Huvudsyftet med IEC 62325 är, att den ska ge standardiserade regler som ska göra det möjligt att integrera programvara från olika leverantörer i ett system för drift och övervakning av marknaden eller mellan sådana system och olika system hos marknadens aktörer. Detta ska uppnås genom att datautbyten definieras, så att de olika datasystemen kan komma åt offentliga data och utbyta information, oberoende av hur informationen är representerad i de olika systemen.

  Förslaget, som är framtaget inom IEC, är baserat på det europeiska regelverket och bygger närmast på ett arbete inom ENTSO-E. Den föreslagna standarden är tänkt att också bli europeisk och svensk standard, med beteckningen SS-EN 62325-451-2.

  Remissdokumentet med beteckningen 57/1355/CDV kan beställas från SEK Svensk Elstandard här. Det har titeln Framework for energy market communications - Part 451-2: Scheduling business process and contextual model for European market. På samma sida presenteras alla förslag till ny standard som är ute på remiss.

  IEC 62325 använder den IEC Common information Model (CIM) som är en av hörnstenarna i arbetet med system för smarta elnät.

  Förlaget har tagits fram inom gruppen TC 57 inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Genom att delta i arbetet i den tekniska kommittén SEK TK 57, Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation, kan man delta i och påverka arbetet med internationella och europeiska standarder i IEC TC 57.

  http://www.elstandard.se/standarder/remiss.asp

 • SEK Preview hjälper dig att hitta rätt – kostnadsfritt

  Att ha fri tillgång till standarders inledningsavsnitt är särskilt till hjälp för samhällsaktörer som konsument- och miljöorganisationer och fackförbund. Det framhålls i en rapport från den särskilda arbetsgrupp som ordförandena i de båda euroepiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC tillsatt för att ta reda på hur man kan öka dessa gruppers engagemang i standardiseringen.

  Genom funktionen ”Preview” på shop.elstandard.se erbjuder SEK Svensk Elstandard detta. Där kan vem som helst för varje standard från SEK utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.

  – På så sätt får man inte bara veta vad en viss standard har för syfte och vad den omfattar, man kan i förordet också i de flesta fall få veta hur den skiljer sig från den förra utgåvan – om det finns en sådan – och om den knyter an till någon annan standard. Genom innehållsförteckningen kan man snabbt få en uppfattning om innehållet och av hur omfattande de olika avsnitten är, säger Thomas Borglin på SEK Svensk Elstandard.

  Länk till SEK Shop här.

  http://www.elstandard.se/nyheter/nyhet.asp?NewsID=...

 • Småskalig elproduktion

  Hur mycket kan förbrukas lokalt i nätet, var behöver nätet förstärkas och hur påverkas reläskydden? Detta är frågor som uppstår runt om i världen när sol- och vindkraft byggs ut. Därför föreslås nu från kinesiskt håll ett projekt att gemensamt på internationell nivå skriva en vägledning för detta.

  Förslaget har titeln: Guideline for the hosting capacity evaluation of distribution networks for distributed generations. Vägledningen är tänkt att gälla för distributionsnät med lokal generering, för att ge metoder och hjälpmedel för bedömning i vilken utsträckning den lokalt genererade elen också kan förbrukas lokalt. I vägledningen ska ingå en bestämning av tillämpningsområdet, insamling av data, principer, metoder och vad bedömningen ska innehålla.

  Tanken är att det i första vändan ska bli en teknisk specifikation, en förstandard, som efter några år kan ses över och kanske omvandlas till en internationell standard från IEC. Sådana brukar också antas som europeisk standard och fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC.

  Förslaget, kallat IEC 8B/42/NP, är ute för internationell röstning till den 11 oktober.I Sverige ska den tekniska kommittén SEK TK 8, Elenergiförsörjningssystem, ta ställning till frågan. Det är också genom SEK TK 8 som svenska företag, högskolor myndigheter och andra kan delta i projektet – om det startas.

  http://www.elstandard.se/nyheter/nyhet.asp?NewsID=...

 • SEK Åskskyddskurs

  Våra åskskyddskurser utbildar dig i verktygen för att bedöma skyddsbehovet och välja rätt skyddsåtgärd.

  SEK Svensk Elstandards Åskskyddskurs del 1 har gått under 2018 och 2019 och under hösten 2019 lanserades även SEK Åskskyddskurs del 2, en påbyggnadskurs perfekt för dig som gått Åskskyddskurs del 1 eller besitter förkunskaper om åskskydd sedan innan. Del 1 kommer att fortsatt vara möjligt att gå om man vill lära sig grunderna inom åskskydd. På SEKs hemsidan finns mer information om de olika kurserna.

  Med rätt verktyg för att kunna bedöma behovet av skydd, utvärdera eventuella följder och kunna välja rätt skyddsåtgärder kan du skydda människor, byggnader, installationer och egendom från blixtnedslag.

  SEKs Åskskyddskurs vänder sig till konsulter, konstruktörer, elansvariga, installatörer och fastighetsbolag som arbetar med projektering, konstruktion och installation av åskledaranläggningar.

  Välj när och var du vill gå kursen och följ länken via vår hemsida för att komma till Voltimums webbplats där du anmäler dig. Vill du att en expert inom åskskyddsteknik kommer till er och håller utbildning går det också bra. Vi kan skräddarsy en åskskyddskurs utifrån ert företags speciella behov.

  För en skräddarsydd, företagsanpassad kurs kontakta
  Krister Elfgren, tel 08-444 14 07 eller krister.elfgren@elstandard.se

  På SEKs hemsida finner du information om priser, program, anmälan och kontakt.

  http://sekaskskyddskurs.se/index.html

 • Nu är brytarhandboken här!

  SEK Svensk Elstandard lanserar en nyskriven handbok om olika typer av brytare för lågspänning: SEK Handbok 453.

  Handboken är en vägledning för val och installation av brytare med mer fokus på de olika skyddens egenskaper (istället för en viss skyddsapparat) och är en sammanslagning av de tre äldre handböckerna om dvärgbrytare, jordfelsbrytare och säkerhetbrytare. Den nya handboken är späckad med nyttig information för konstruktörer, installatörer och användare.

  Det gamla innehållet, där det förutsattes att smältsäkringar alltid var bättre än dvärgbrytare, har ändrats och tillsammans med en hel del ny information är handboken på nästan 70 sidor. Av nyheter kan till exempel nämnas ett nytt avsnitt som behandlar inställning av effektbrytare och att säkerhetsbrytare i den klassiska användningen skrotas.