Exposantencataloog

FOD Financiën

FOD Financiën

2.041

1030 Brussel
Belgium
https://financien.belgium.be

Door het uitvoeren van onze kernopdrachten dragen we bij tot het economisch en sociaal welzijn van iedere burger en onderneming en bouwen we mee aan een gezonde, veilige en toekomstgerichte samenleving. We zijn transparant, passen de fiscaliteit correct toe en zorgen voor rechtszekerheid en financiële stabiliteit.

De kernopdrachten van de FOD Financiën zijn:
- een tijdige en juiste heffing, inning en invordering van de belastingen;
- de optimale financiering van de staat met het verzekeren van het evenwicht van de Thesaurie en het beheer van de openbare schuld;
- de rechtszekerheid van de juridische omloop van goederen waarborgen door het verstrekken van patrimoniumdata;
- toezicht uitoefenen op de in-, door- en uitvoer van goederenstromen;
- bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van elke vorm van fraude en misdaad binnen onze bevoegdheidsdomeinen;
- verstrekken van beleidsexpertise en -ondersteuning.

Producten