TRANSPORT & LOGISTICS 2015 - Antwerp Expo, 22 - 24 September 2015

The networking hub for transport & logistic professionals

Belgische Kamer der Verhuizers - Chambre Belge des Déménageurs (BKV/CBD)

Belgische Kamer der Verhuizers - Chambre Belge des Déménageurs (BKV/CBD)

Stand 3908

Contactgegevens

1140 Evere
Belgium
http://www.bkv-cbd.be/

Voorstelling Belgische Kamer der Verhuizers.

De Belgische Kamer der Verhuizers (BKV) bestaat al 112 jaar als beroepsvereniging en vertegenwoordigt alle “Erkende Verhuizers” . (www.bkv-cbd.be )

Activiteiten van de Belgische verhuissector.

Onder de noemer “verhuizingen” vallen volgende gespecialiseerde activiteiten:
• Privé-verhuizingen als meest bekende en meest ‘zichtbare’ dienstverlening;
• Professioneel demonteren, monteren, in- en uitpakken van meubelen en inboedels als aanvullende gespecialiseerde dienstverlening;
• Bedrijfs- en kantoorverhuizingen, welke al dan niet op basis van openbare offerte-aanvragen of aanbestedingen worden uitgevoerd;
• Professioneel archiefbeheer in het verlengde van de kantoorverhuizingen;
• Industriële verhuizingen of project verhuizingen;
• Kunst- en antiekverhuizingen als ‘niche’ vanwege de bijzondere zorgen die hier vereist zijn;
• Internationale verhuizingen;
• Gespecialiseerde tijdelijke meubelbewaring en opslag in het verlengde van om het even welke verhuizing.

Mission statement Belgische Kamer der Verhuizers

1. Het verdedigen van de wettelijke, economische, financiële en sociale belangen van de “Erkende Verhuizers”.
2. De bescherming van de consument, de sociale situatie van de werknemers en het imago van de sector.
3. De aangesloten verhuisfirma’s informeren, inspireren en ondersteunen bij hun inspanningen om kwalitatieve & (wettelijk) correct diensten te verlenen.
4. De nodige informatie hieromtrent consequent naar buiten brengen, teneinde de zichtbaarheid van de Belgische professionele “Erkend Verhuizers” te verhogen en het globaal imago van de verhuissector voortdurend te optimaliseren.

Toegevoegde waarde BKV-Lidmaatschap

Talrijke Centrale diensten zoals :

- Gezamenlijke aankoop van verhuismateriaal en – materieel, veiligheidsvoorzieningen, verpakkingsmateriaal, houten kisten, enz. … , via VACAD (www.huisvandeverhuis.be ).
- Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen en Bewaarneming van de BKV.
- Verhuisvrachtbrieven.
- Gratis ophalen en recyclage van verloren verpakkingsmateriaal zoals oude paletten, kratten of ander verpakkingshout.
- ‘Sales Lead Generation’ via samenwerking met o.a. HABITAS.be
- Behandeling en opvolging van klachten.
- Barometer van de evolutie van de conjunctuur in de verhuissector via samenwerking met de Nationale Bank van België.

Tewerkstellings- en opleidingsprogramma’s voor verhuisarbeiders

op basis van individuele begeleiding via het opleidingscentrum AMBASSADOR. Ambassador voorziet naast een vast “hard” (vb. Ladderlift, chauffeur) of “soft” opleidingsaanbod (vb. Coach, attitude), de assistentie bij aanwerving van personeel, ook ruimte om in te spelen op specifieke opleidings- en aanwervingsnoden bij de verhuisbedrijven. (www.ambassador-vzw.be )

Ondersteuning vanuit het Sociaal Fonds Verhuizingen (PC 140.05), door middel van (www.sociaalfonds-verhuizingen.be ) :

- Het toekennen van een uitgebreid pakket aanvullende sociale voordelen aan de arbeiders (houders van een verhuizerskaart P) in de sector en het ter zake informeren van de betrokken werkgevers.
- Het bevorderen en verbeteren van de werkgelegenheid en de bestaanszekerheid in de sector.
(vb. Aanvullende werkloosheidsuitkering, Aanvullende uitkering wegens ziekte, Vertrekpremie bij op pensioen- of brugpensioenstelling, Tegemoetkoming bij overlijden, Syndicale premie, Eindejaarspremie, Anciënniteitspremie, ...)

Sociale- en professionele contacten bevorderen, via :
- de gewestelijke en nationale vergaderingen;
- bedrijfsbezoeken;
- de jaarvergadering, gevolgd door een diner;
- de organisatie van een jaarlijks familie-event;
- specifieke informatieavonden.

Ondersteuning en advies

- Bij vragen en problemen van sociale, wettelijke en andere praktische aard.
- Door te luisteren en oplossingen aan te reiken.

Maandelijkse rapportering over de evolutie van de conjunctuur in de verhuissector
via een samenwerkingsovereenkomst met de Nationale Bank van België.

Professionele zichtbaarheid als “Erkend Verhuizer”:

- Via gebruik, uitsluitend door de leden van het speciaal door de B.K.V. gecreëerde en gedeponeerde logo op voertuigen, in kantoren, op drukwerk, in advertenties enz.
- Via een certificaat “Erkend Verhuizer” op naam als bevestiging van professionaliteit van de verhuisfirma in kwestie.
- Via vermelding in de door BKV verspreide en gepubliceerde ledenlijst (verzending op vraag van geïnteresseerden, publicatie in de 3-jaarlijkse verhuishandleiding).
- Via de BKV-website (inclusief weblink naar de leden).
- Via artikelen in de pers.

Informatie over en voor de verhuisactiviteit, incl. nieuwe wetten en wetsvoorstellen:

- Via het driemaandelijks bulletin “Erkend Verhuizer“.
- Via voorbehouden vakinformatie op de website of nieuwsflashes.

Belangenverdediging

- In diverse organisaties ;
- en bij overheidsinstanties.

Kwaliteitscertificaat

Een lid van de Belgische Kamer der Verhuizers (BKV) voldoet aan alle wettelijke voorschriften op het vlak van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid. Hij ontvangt vanwege de BKV het officieel certificaat van “Erkend Verhuizer”. In zijn hoedanigheid van ″Erkend Verhuizer″ huldigt hij volgende 10 kwaliteitsprincipes:

1. Werken conform de handelspraktijken, mits respect van de boekhoudkundige, fiscale en sociale wetgeving.
2. Werken op basis van een duidelijke en gedetailleerde offerte en/of tarieven en van de bijhorende algemene BKV-voorwaarden.
3. Instaan voor een correcte uitvoering van de toevertrouwde opdrachten.
4. De klanten wijzen op mogelijke risico’s en hen degelijk informeren over de verzekeringsmodaliteiten.
5. Enkel bekwaam, betrouwbaar en goed opgeleid personeel inzetten voor de uitvoering van de opdrachten.
6. Voertuigen, heftoestellen en andere werktuigen inzetten die speciaal voor de uitvoering van verhuiswerkzaamheden zijn uitgerust, die beveiligd zijn en die beantwoorden aan de vereiste technische normen.
7. Milieuvriendelijke en aangepaste verpakkingsmaterialen gebruiken.
8. Als een goede huisvader zorg dragen voor de in meubelbewaring toevertrouwde voorwerpen en meubelen, en dit in een veilige, speciaal daarvoor uitgeruste bewaarplaats.
9. Correct en controleerbaar afrekenen.
10. Zich kenbaar maken Via het logo “Erkend Verhuizer”

Op de naleving van deze voorwaarden wordt toezicht uitgeoefend.

- Jaarlijks kan worden nagegaan of de hierboven genoemde leden nog steeds voldoen aan de geldende voorwaarden.
- Steekproefsgewijze controle door de verhuisvrachtwagens, drukwerken, websites, enz. van de verschillende verhuisfirma’s te screenen.
- Alle mogelijk media zullen steekproefsgewijs gecheckt worden
- Misbruiken die ons gemeld worden zullen grondig worden onderzocht.

Controle documenten ter staving

- Een KBO-attest
- Een recent RSZ-attest
- Een kopie van de vervoersvergunning en (indien van toepassing) van de vergunning van vervoerscommissionair

-----------

Productnieuws

 • Kwaliteitscharter

  Een lid van de Belgische Kamer der Verhuizers (BKV) voldoet aan alle wettelijke voorschriften op het vlak van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid. In zijn hoedanigheid van ″Erkend Verhuizer″ huldigt hij volgende kwaliteitsprincipes:

  1.Werken conform de handelspraktijken, mits respect van de boekhoudkundige, fiscale en sociale wetgeving.
  2.Werken op basis van een duidelijke en gedetailleerde offerte en/of tarieven en van de bijhorende algemene BKV-voorwaarden.
  3.Instaan voor een correcte uitvoering van de toevertrouwde opdrachten.
  4.De klanten wijzen op mogelijke risico’s en hen degelijk informeren over de verzekeringsmodaliteiten.
  5.Enkel bekwaam, betrouwbaar en goed opgeleid personeel inzetten voor de uitvoering van de opdrachten.
  6.Voertuigen, heftoestellen en andere werktuigen inzetten die speciaal voor de uitvoering van verhuiswerkzaamheden zijn uitgerust, die beveiligd zijn en die beantwoorden aan de vereiste technische normen.
  7.Milieuvriendelijke en aangepaste verpakkingsmaterialen gebruiken.
  8.Als een goede huisvader zorg dragen voor de in meubelbewaring toevertrouwde voorwerpen en meubelen, en dit in een veilige, speciaal daarvoor uitgeruste bewaarplaats.
  9.Correct en controleerbaar afrekenen.
  10.Zich kenbaar maken via het logo “Erkend Verhuizer”

  Wend u tot BKV om een "Erkend Verhuizer" te worden.

  -------------

Contacteer Belgische Kamer der Verhuizers - Chambre Belge des Déménageurs (BKV/CBD) nu!

Deze informatie wordt u rechtstreeks door de exposanten aangeboden. Indien u de aangeleverde informatie ongepast vindt, kunt u dit steeds melden via info@easyfairs.com.