BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180205T083508Z DESCRIPTION:Nordens största mötesplats för industrin 2019!\n5 mässor un der samma tak: Automation\, M+R (Mät- och Reglerteknik)\, Pumps & Valves Nordic\, Underhållsteknik och WorkSafe\nArrangeras:\nOnsdagen 6 februari 2019: 09-17\nTorsdagen 7 februari 2019: 09-16\nVarför ställa ut?\n* Säljevent – fokus ligger på att göra affärer\n* 5 mässor under samma tak - genererar synergieff ekter som ger fler och varierande besökare\n* Ma ximera antalet affärsmöten - Under två intensiva dagar träffar du lika många kunder som det normalt tar flera månader att träffa\n* Visa enkelt upp era produkter för köpstarka besökare - 81 % av mässans besökare 2017 beslutade om inköp\n* Easyfairs ger tydlig och mätbar ROI – vi levererar övergripande statistik och du kan enkelt följa upp dina leads online med hjälp av en app\n* Spara restid och pengar - samla era kundm öten på mässan\n* Massiv marknadsföringskampa nj - Branschens viktigaste besökare bjuds in personligen via telefon\, an nonsering i alla relevanta branschtidningar\, samarbete med relevanta bran schorganisationer\, en gratis entrébiljett skickas till tusentals viktiga besökare\, mässtidning\, en e-mail kampanj etc.\nOm du vill veta mer el ler är intresserad av att ställa ut på Industrimässorna Syd\, besök v år hemsida industrimassorna.com för mer information oc h bokning eller kontakta våra Försäljningsansvariga:\nRichard Hansson\, Försäljningsansvarig\nRichard.Hansson@easyfairs.com \n+46 (0)31 89 41 28\nFabian Sundelin\, Försäljning sansvarig\nFabian.Sundelin@easyfairs.com \n+46 (0)31 89 41 16\nPeter Lundegaard\, Försäljansvarig Danmark\ nPeter.Lundegaard@easyfairs.com \ n+46 (0)31 89 41 74\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190207T160000 DTSTAMP:20180205T083508Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190206T090000 LAST-MODIFIED:20180205T083508Z LOCATION:Malmömässan PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Industrimässorna Malmö TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B042F085649ED301000000000000000 0100000009BF4A5CE3CBC0041A41F2F67EACF2B42 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Nordens stö\;rsta mö\;tesplats fö\;r industrin 20 19!

5 mä\;ssor under samma tak: Au tomation\, M+R (Mä\;t- och Reglerteknik)\, Pumps &\; Valves Nordic\, Underhå\;llsteknik och WorkSafe

Arrangeras:

Onsdagen 6 februari 2019: 09-17

Torsdagen 7 feb ruari 2019: 09-16

Varfö\;r stä\;lla ut?

* \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; Sä\;ljevent –\; fokus ligger på\; att gö\;ra affä \;rer

*  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; 5 mä\;ssor under samma tak - genere rar synergieffekter som ger fler och varierande besö\;kare< /p>

* \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; Maximera antalet affä\;rsmö\;ten - Under tv&arin g\; intensiva dagar trä\;ffar du lika må\;nga kunder som det norm alt tar flera må\;nader att trä\;ffa

* \; \; \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; Visa enkelt upp era produkter fö\;r kö\;pstarka besö\;kare - 81 % av mä\;ssans besö\;kare 2017 beslutade om inkö\;p

* \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; Easyfairs ger tydlig och m ä\;tbar ROI –\; vi levererar ö\;vergripande statistik och du kan enkelt fö\;lja upp dina leads online med hjä\;lp av en app

* \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; Spara restid och pengar - samla era kundmö\;ten på\; mä\; ssan

*& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \;  \; \;Massiv marknadsfö\;ringskampanj - Branschens viktigaste besö\;kare bjuds in personligen via telefon\, an nonsering i alla relevanta branschtidningar\, samarbete med relevanta bran schorganisationer\, en gratis entré\;biljett skickas till tusentals viktiga besö\;kare\, mä\;sstidning\, en e-mail kampanj etc.

Om du vill veta mer eller ä\;r intresserad av att stä\;lla ut på\; Industrimä\;ssorna Syd\, besö\;k vå\;r hemsida industrimassor na.com <\;http://www.easyfairs.com/sv/industrim aessorna-malmoe-2019/industrimaessorna-malmoe-2019/>\; \; fö\;r mer information och bokning elle r kontakta vå\;ra Fö\;rsä\;ljningsansvariga:

Richard Hansson\ , Fö\;rsä\;ljningsansvarig

Richard.Hansson@easyfairs.com< /a>

+46 (0)31 89 41 28

Fabian Sundeli n\, Fö\;rsä\;ljningsansvarig

< a href="mailto:Fabian.Sundelin@easyfairs.com">Fabian.Sundelin@easyfairs.co m

+46 (0)31 89 41 16

Peter Lundeg aard\, Fö\;rsä\;ljansvarig Danmark

Peter.Lundegaard@easy fairs.com

+46 (0)31 89 41 74

&n bsp\;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR