easyfairs

Näytteilleasettajaluettelo

Näytteilleasettajat

A-J Automation

A-J Automation

5a18

50150 Mikkeli
Finland
http://www.a-jautomation.fi/

Tavoitteemme on löytää asiakkaallemme paras tapa automatisoida tuotantoaan/sisälogistiikkaa kustannustehokkaasti. Valikoimiimme kuuluvat mobiilirobotit ,kuljetinjärjestelmät, kappaleenkäsittely -ja robottijärjestelmät, sekä niihin liittyvät toimilaitteet ja konenäköjärjestelmät.