bakkersvak 2015 - Autotron, Rosmalen, 08 - 09 March 2015

The national inspiration days for the artisan bakers

Bakkersbelang verzekeringen - wij zijn dé versverzekeraar voor het brood- en banketbakkersbedrijf.

Bakkersbelang verzekeringen - wij zijn dé versverzekeraar voor het brood- en banketbakkersbedrijf.

Stand G1001

Contact details

3861BN Nijkerk
Netherlands
www.bakkersbelang.nl

Als bakker heeft u ook te maken met kanten van de bedrijfsvoering waarin u minder goed thuis bent. Met verzekering en financiering van uw bedrijf, u en uw gezin en uw personeel bijvoorbeeld. Juist op dit gebied kan Bakkersbelang veel voor u betekenen, want met meer dan 50 jaar ervaring in de bakkerswereld kennen wij uw problematiek en bieden daar adequate oplossingen voor.

De jarenlange ervaring gekoppeld aan een grote betrokkenheid vertaalt zich in uiterst concurrerende premies op een breed terrein.

In al uw kontakten met Bakkersbelang krijgt u te maken met dezelfde vakmensen. Elke provincie heeft een eigen accountmanager die voor u als aanspreekpunt fungeert.
Zijn betrokkenheid en persoonlijk kontakt met u garanderen een optimale dienstverlening. Bovendien heeft u te maken met een man die uw taal spreekt en die weet wat u als bakker bezig houdt. U kunt rekenen op heldere adviezen.

Gratis risico-analyse

Bij de eerste kennismaking met u brengen we om te beginnen alle ondernemingsrisico's die u loopt, in kaart. Met die kennis gewapend beslist u vervolgens weloverwogen tegen welke risico's u zich wilt indekken.

De proef op de som: néém 'm.

Natuurlijk, papier is geduldig en u wilt uw zaken behartigd zien door mensen die uw taal spreken.
Neem daarom de proef op de som en neem kontakt op met uw eigen accountmanager
In een vrijblijvend gesprek kunt u zich overtuigen van onze kennis van zaken. Kennis waarmee u zeker uw voordeel zult doen!

Bakkersbelang, onderdeel van de Mercurius Groep te Nijkerk, is al meer dan een halve eeuw de (vers)verzekeraar voor de bakkersbranche. Modern en branchegericht risicobeheer, toegesneden op de behoeften van de ondernemer, is de basis van de dienstverlening van Bakkersbelang. Het gaat niet alleen om schadeverzekeringen, maar ook om zaken als vermogensplanning en –beheer, pensioen, spaarregelingen en levensverzekeringen. Uitgangspunt is het aanbieden van een op het bedrijf toegesneden pakketoplossing. Bakkersbelang neemt veel uitvoerende zaken uit handen. De adviseurs van Bakkersbelang zijn zonder uitzondering specialisten met kennis van bakkerszaken. Meer informatie: www.bakkersbelang.nl.

Product news

 • Online Werknemerspakket ‘Voor de bakker door de bakker’

  Het is niet het enige beursnieuws, want Bakkersbelang introduceert eveneens een Online Werknemerspakket onder de naam ‘Voor de bakker door de bakker’. Uitgangspunt was een instrument ontwikkelen waarmee de bakker een interessante secundaire arbeidsvoorwaarde kan aanbieden aan zijn bakkerijmedewerkers, maar daar zelf geen extra werk door krijgt. In het Online Werknemerspakket staan alle relevante particuliere verzekeringen digitaal bij elkaar. De werknemer kan 24 uur per dag, 7 dagen per week met een persoonlijke inlogcode zijn eigen verzekeringspakket samenstellen en afsluiten. Het programma geeft duidelijke en begrijpelijke informatie over de verzekeringen en is eenvoudig in te vullen. Jeroen Bol: “Het Online Werknemerspakket is laagdrempelig in gebruik. Je kunt als werknemer alles zelf invullen, maar daarnaast kun je altijd bij ons terecht voor een persoonlijk advies. Door de collectieve korting zijn de premies zeer aantrekkelijk. Als werknemers meer verzekeringen afsluiten, ontvangen ze een pakketkorting die kan oplopen tot maar liefst 12%.” Natuurlijk gaat het niet alleen om geld, zegt Bol. “Een goede service en snelle afhandeling van schade zijn net zo belangrijk.”

  http://www.bakkersbelang.nl/zakelijk/personeel

 • BENT U EEN GOED WERKGEVER?

  BENT U EEN GOED WERKGEVER?

  Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders van Motorrijtuigen ( WEGAS )

  Uw werknemers zijn in veel gevallen dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg met alle risico’s van die dat met zich meebrengt.
  U kunt worden aangesproken voor schade van uw werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd. Claims voor materiële- en letselschade kunnen fors oplopen.letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn.
  Uw bedijfsaansprakelijkheidverzekering (AVB) biedt hiervoor niet altijd dekking.
  Ook een ongevallen- of een schadeinzittendeverzekering dekt niet alle schade.

  WEGAS-verzekering

  Het verzekerd bedrag van de WEGAS-polis bedraagt maar liefst € 1.000.000,- per gebeurtenis.
  De dekking omvat niet alleen de letselschade, maar ook eventuele inkomens- en materiële schade.
  Dit laatste is van belang omdat u ook aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade aan bijvoorbeeld de auto van uw werknemer indien deze auto uitsluitend WA is verzekerd. Hiervoor geldt wel een eigen risico van € 750,-. En is de auto van de werknemer WA + Casco (All Risks) verzekerd dan is de extra premie die moet worden betaald door de terugval in no-claimkorting ook gedekt.

  Voordelen

  Mogelijkheid tot het meeverzekeren van:

  ✓verkeersdeelname met het openbaar vervoer, per fiets en te voet
  ✓ woon-werkverkeer
  ✓ vrijwilligers
  ✓ Eigenaar (DGA)
  ✓ ongevallendekking
  ✓ ZZP’ers
  ✓freelancers

  Standaard dekking op de Mercurius WEGAS polis:

  • Werelddekking
  • Ontwikkelingen in jurisprudentie zijn meeverzekerd;
  • De WEGAS-verzekering kan gesloten worden, zonder dat de auto’s
  bij Bakkersbelang /Mercurius zijn verzekerd;
  • gratis meeverzekering van eventuele stagiairs

  Dekkingsmogelijkheden

  Rubriek A en A+ zijn basisdekkingen.
  Daarnaast kunt u voor een optimale zekerheid kiezen en een aanvullende dekking afsluiten middels de rubrieken B, C en/of D.

  Dekkingsomschrijving

  A Basisverzekering

  Dekt de schadevergoedingverplichting voor schade van werknemers als bestuurder of inzittende van een motorrijtuig op grond van artikel 7:611 BW en 7:658 BW.

  A-Plus Basisverzekering + eigenaar (DGA)

  Zie de omschrijving van ‘rubriek A’, echter met de aanvulling dat de eigenaar ook meeverzekerd is. Onder de eigenaar wordt tevens de vennoten of de persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven verstaan. De eigenaar is automatisch voor dezelfde aanvullende dekkingen (rubriek B, C en D) verzekerd als de overige verzekerden.

  Aanvullende dekkingen

  Dekkingsomschrijving

  B -Verkeersdeelname

  Verkeersdeelname als voetganger,met fiets of openbaar vervoer.
  Deze rubriek dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van werknemers tijdens verkeersdeelname zoals hierboven omschreven.
  Voor deze rubriek geldt een franchise van € 750,-

  C -Woon-werkverkeer

  Deze rubriek dekt de financiële gevolgen voor schade van werknemers tijdens woon-werkverkeer. Ook biedt deze rubriek dekking voor letselschade en bovendien is er bij letselschade ook dekking voor de materiële schade . Aansprakelijkheid speelt hierbij geen rol.

  D -ongevallendekking

  Deze rubriek verzekert de werknemers tegen allerlei vormen van ongevallen die zij oplopen tijdens werkgerelateerde activiteiten. Aansprakelijkheid speelt hierbij géén rol. Voor deze rubriek geldt eveneens een franchise van € 750,-.

  Voor ZZP’ers/freelancers geldt in geval van letselschade een franchise van
  € 2.500,-.

  De rubrieken A en A - Plus zijn basisdekkingen. Het is verplicht één van beide af te sluiten.

  Hebt u nog vragen omtrent onze WEGAS-verzekering en wilt u goed werkgever zijn?
  Neem dan contact op met uw accountmanager of één van onze collega’s in Nijkerk telefoon 033 -247 55 66 of via info@bakkersbelang.nl


  De meest gestelde vragen en antwoorden over de WEGAS-verzekering

  1. Valt woon-werkverkeer onder de dekking?

  Normaal gesproken is de werkgever niet aansprakelijk voor schade die de werknemer oploopt tijdens woon-werkverkeer. Daarom valt deze schade niet onder de dekking van rubriek A of B.
  Bij Bakkersbelang / Mercurius Verzekeringen kan echter rubriek ook C gesloten worden. Deze rubriek dekt de schade van een werknemer als gevolg van een ongeval tijdens woon-werkverkeer zonder dat er aansprakelijkheid aan de zijde van de werkgever is.

  2. Wat wordt er gedekt onder de dekking ongevallen?

  Onder rubriek D, ongevallen (‘werkgerelateerde schade'), is schade verzekerd als gevolg van een gebeurtenis tijdens werkgerelateerde activiteiten. Hieronder worden werkzaamheden of georganiseerde activiteiten, zoals bedrijfsuitjes, verstaan.

  3. Valt de eigenaar (DGA) onder de dekking?

  Indien men de eigenaar (DGA) mee wenst te verzekeren kan als basisdekking rubriek A - plus gekozen worden. Deze rubriek dekt de schade van de eigenaar, de vennoten of de persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven voor de verzekerde rubrieken die op het polisblad staan vermeld.

  4. Valt de schade per fiets of te voet onder de WEGAS-dekking?

  Rubriek A biedt alleen dekking tijdens het besturen van een motorrijtuig. De schade die is ontstaan met de fiets of te voet valt niet onder de dekking.
  De verzekeringnemer kan de verzekering uitbreiden met rubriek B, verkeersdeelname door middel van openbaar vervoer, fiets of als voetganger.
  Of met rubriek C, woon-/werkverkeer.


  4. Welke schades zijn gedekt onder de WEGAS-dekking?

  - Personenschades
  - Zaakschades


  5. Wie zijn er verzekerd?

  Werknemers met een arbeidsovereenkomst conform burgerlijk recht of ambtenarenrecht met verzekeringnemer. Uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiaires en gedetacheerden, allen ten aanzien van werkzaamheden die zij voor verzekeringnemer verrichten.
  Elke persoon, voor zover dit uit de polis blijkt.
  De eigenaar (DGA), de vennoten of de persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven kunnen ook meeverzekerd worden. Daarnaast kan men ervoor kiezen de door verzekeringnemer ingezette ZZP’ers en freelancers mee te verzekeren, voor zover zij worden ingezet voor werkzaamheden die tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van verzekeringnemer horen. Voor ZZP’ers gelden geen afwijkende premies.


  6.Vallen buitenlandse werknemers onder de dekking?

  Buitenlandse werknemers kunnen op de polis meegenomen worden indien ze onder het Nederlands Arbeidsrecht vallen.
  Wetsartikelen mbt WEGAS

  1. Artikel 7:658 BW (zorgplicht)

  1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te
  onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen
  te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te
  voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade
  lijdt.
  2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de
  werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat
  hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in
  belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de
  werknemer.
  3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de
  aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer
  worden afgeweken.
  4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door
  een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de
  leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de
  uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te
  nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

  2. Artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap)

  De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en
  een goed werknemer te gedragen.

Contact Bakkersbelang verzekeringen - wij zijn dé versverzekeraar voor het brood- en banketbakkersbedrijf. now!

Content is provided by exhibitors. If you consider any content inappropriate or misleading, please contact info@easyfairs.com