Seminarer

Onsdag 25. April

Bliv Kompetenceudviklet og inspireret af messens seminarprogram

På ejendomsmessen kan du deltage i et bredt seminarprogram, hvor branchens eksperter afholder oplæg og debatter med fokus på den fremtidige ejendomsbranche - helt gratis.

Scene 1

Scene 2


09:30-10:15

preben

Vores teknologiske fremtid

Preben Mejer vil holde et levende og inspireret oplægom den tredje store bølge i IT der rammer os nu. Udviklingen indenfor AI - kunstig intelligens vil skabe helt nye muligheder for automatisering og overblik.

Samtidig kommer der for alvor skub i internet af ting - op mod 80 milliarder ting på nettet i 2015. Vores installationer og bygninger bliver i stand til at rapportere status og de bliver også udstyret med et lag af intelligens det gør at meget kan automatiseres. Bygninger og andet vil få en "digital tvilling".

Vi kommer til at arbejde anderledes, og de enheder vi bruger vil se anderledes ud. Smartphone og iPad vil være mindre vitige fremover.

Kom og hør om det største skift i vores måde at ruge IT og internet på siden internettets fremkomst. 

Preben Mejer, IT- og digitaliseringsekspert10:30-11:15

Generationsskifte i ejendomsselskaber

 

Jannick Nytoft, Direktør, Ejendomsforeningen Danmark


10:15-11:00

Reduktion af risiko for overtemperatur i forbindelse med facaderenovering

Krav til energieffektivitet og reduktion af CO2-udledning opnås i forbindelse med renovering ofte gennem efterisolering af facaden, nye vinduer og tætning overfor uønsket luftskifte. Disse tiltag reducerer varmetabet fra bygningen og kan medføre risiko for overtemperaturer.

Oplægget præsenterer de foreløbige resultater fra et projekt om reduktion af risikoen for overtemperaturer i perioder med høj solbelastning ved brug af effektiv solafskærmning, alt imens at dagslys af god kvalitet og distribution opretholdes.

Toke Rammer-Nielsen, Lektor, sektionsleder. DTU BYG Institut for Byggeri og Anlæg


11:45-12:30

Mig og min ejendomsdrift

Hvordan finder jeg som bygningsejer et niveau for driften af min ejendom, så den kan fungere optimalt og ikke taber værdi?
Uanset om man som ejer har et kort- eller langsigtet investeringsperspektiv, spiller driften en vigtig rolle og har effekt på både brugere og funktionalitet. 

I denne event ser vi på, hvordan du som driftsansvarlig kan få styr på kompetencer og opgavestyring. Er det en fordel selv at løfte driftsopgaver i organisationen, eller er det bedre at uddelegere dem helt eller delvist? Hvordan får man identificeret hvilke kompetencer, der skal til for at udnytte det økonomiske og driftsmæssige potentiale i netop din ejendomsportefølje? Vi løfter sløret for modenhedsanalyse af driftsorganisationen, opgaveoverblik og tilbud om kompetenceudvikling og lægger op til diskussion med dine kolleger i branchen.

Oplægsholdere
Graves Simonsen, Projektchef, Bygherreforeningen
Iben Østergaard, Seniorprojektleder, Teknologisk Institut


11:30-12:15

Er dampspærrer i lofter overflødige?

I gamle dage var der intet behov for at installere dampspærrer i loftet, men i dag anbefales det ved både nybyg og efterisolering. Men er dampspærrer overhovedet nødvendige?

Eva B. Møller, Seniorforsker Aalborg universitet København holder på Ejendomsmessen 25. og 26. april i Bella Center et seminar om emnet. 

Indlægget tager udgangspunkt i et forskningsprojekt, hvor kravet om dampspærrer udfordres. Det sker på baggrund af temperatur- og fugtmåling i ventilerede tagrum i eksisterende boliger og i forsøgshus, hvor forskellige parametre er blevet testet. Behøver vi en dampspærre, eller er en luftspærre nok?

Eva B Møller, Seniorforsker Aalborg universitet København


13:00-13:45

Markedet for ejendomsinvesteringer og ejendomsdrift. 

Det går godt for investeringsejendomme i disse år. Kan ejendommenes drift gøre det endnu bedre? 

Ejendommenes omkostninger er centrale for brugerne og ejere – men hvordan påvirker det markedet for investeringsejendomme? 

Overordnede tekniske nøgletal præsenteres, og sammenhængen til ejendommens værdi og markedet vises.   

Morten Marott Larsen, Cheføkonom, Ejendomsforeningen Danmark


12:45-13:30

christian kasper

Når energirenovering betaler sig selv tilbage

I mange ejendomme er der et stort uforløst potentiale for besparelser på energi, drift og økonomi. Besparelser som realiseres ved at opgradere bygningens tekniske installationer inden for bl.a. belysning, varme og ventilationssystemer. Økonomi er dog ofte en showstopper for at gennemføre en energirenovering, men sådan behøver det ikke at være.

På dette seminar kan du høre nærmere om fuldt finansierede energirenoveringer, hvor udbyttet fra energibesparelserne betaler for løsningerne. Denne model fjerner risikoen for huslejestigninger og er muliggjort via pensionskassen PKA’s klimainvestering i SustainSolutions.

Indlægget tager udgangspunkt i forskellige cases, hvor du bliver præsenteret for boligforeninger og andre ejendomme, hvor modellen har realiseret grønne ambitioner, forbedret økonomi og indeklima i byggeriet.  

Christian Niepoort, CEO for PKA’s energifond, SustainSolutions
Kasper Kläning, Chef for Forretningsudvikling


14:15-15:00

Når idéen skal overleve til driften

Hvordan sikrer man sig som bygningsejer, at intentionerne fra starten af et bygge- eller renoveringsprojekt overlever gennem hele processen og afspejler sig i en optimal drift? Hvilke udfordringer skal man som bygherre typisk være opmærksom på i driftsperspektivet, og hvilke metoder er der til at undgå de værste faldgruber? 

Det nyeste bygningsreglement stiller krav om funktionstests på nye installationer før aflevering af et byggeri eller en renovering. Det kan sikre en bedre overdragelsesproces, men kræver også at bygherren har aftalt omfanget af tests og målinger med entreprenøren eller leverandøren på forhånd. Samtidig skal der ske en god instruktion af personalet, der skal overtage ansvaret for bygningen efter afleveringen. Og man skal sikre, at de har de nødvendige informationer til rådighed. 

Kom og hør, hvordan du sikrer sig, at dine idéer overlever byggeprocessen helt frem til, at bygningen er i drift. 

Oplægsholdere:

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen
Rolf Simonsen, Sekretariatsleder, Værdibyg
Finn Dam, Technical Manager, Castellum


14:00-14:45

Vedligeholdelseskonto i GI – hvordan undgår du supplerende krav fra GI: 

Ejere og administratorer af ejendomme, der er omfattet af bindingspligten i boligreguleringsloven, skal være opmærksomme på en række krav til indberetning og vedligeholdelsesregnskaber.

Hvad indberetningspligt af arealer, ejerskifte, satser og anvendelse omfatter og hvorledes, bliver gennemgået. 

Er en ejendom omfattet af bindingspligten skal også vedligeholdelsesregnskaber indberettes til Gi 

Det er vigtigt, ejere og administratorer lever op til disse krav, da de ellers efterfølgende vil blive mødt med supplerende krav om indbetaling på vedligeholdelseskontoen 

Seminaret blev afholdt med stor succes på Ejendomsmessen 2017 og det er på mange opfordringer, at det afholdes igen. 

Deltag derfor, såfremt du ikke nåede det sidste år.

Marianne Mosbæk, Juridisk Chef, Grundejernes Investeringsfond


15:15-16:00

mikael sören

Etablering af tagboliger

Nye moderne tagboliger i stedet for uudnyttede tagrum i København er en rigtig god mulighed for forbedring af de eksisterende bygninger.

Tagboligerne er med til at skabe flere boliger til det voksende antal københavnere på en meget billig måde, da de udnytter den eksisterende infrastruktur og den eksisterende bys funktioner.

Moderne tagboliger, som udnytter placeringen ”på toppen af byen” optimalt med masser af dagslys, vil skabe et væsentligt økonomisk tilskud til en samlet renovering af hele ejendommen, hvor kvaliteten øges og energiforbruget sænkes. Tagboligerne alene vil også medføre en betydelig isolerende effekt af bygningen.

Oplæggene fra de to oplægsholdere vil fortælle om de mange positive fordele. De vil anbefale, at der gives bedre mulighed for nye moderne tagboliger i København, hvor dette er hensigtsmæssigt under hensyn til arkitekturen i bl.a. den gamle del af København. 

På seminaret gives en række eksempler på smukke velgennemførte renoveringer af ejendomme, hvor der er tilføjet moderne tagboliger.

Sessionen afsluttes med mulighed for spørgsmål til de to oplægsholdere om tagboliger.

Michael H Nielsen, 

Direktør Dansk Byggeri

Søren Dyck-Madsen, 
Energi og klima, 
Det Økologiske Råd


15:15-16:00

E

Mindre vejstøj indenfor i boligen – men hvordan i praksis?

Støj fra trafikken er en af de mest dominerende støjkilder i vores samfund. På nuværende tidspunkt er over 720.000 boliger og dermed 1,4 mio. danskere påvirket af trafikstøj, der ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Det har store helbredsmæssige og samfundsøkonomiske effekter. Støj overses tit i renoveringsprojekter, og de beboere som plages af støjproblemer, er ofte overladt til sig selv og har begrænset viden om de tekniske muligheder. I oplægget vil vi rammesætte støjproblemet og pege på nogle af de tekniske og arkitektoniske løsninger, der kan tages i anvendelse ved renovering og forbedring af eksisterende byggeri.  

Kirstine Hjorth Lorenzen, Programleder, Gate 21
Allan Jensen, afdelingsleder i Akustik, Rambøll

Seminarer i samarbejde med ABF

Store scene - Scene 1

Lille scene - Scene 2


16:00

Fremleje og korttidsudlejning i andelsboliger (Airbnb)

Shalaleh Momeni, Juridisk chef og Advokat ABF


16:15

Altanprojekter - hvad er de foreningsretlige og juridiske udfordringer?

Rasmus Juvik, Advokat Wantzin Ejendomsadvokater


17:00

Valuarvurderinger

Mikkel Scheel, Diplomvaluar hos Scheel & Co


17:00

Byfornyelsestøtte til andelsboligforeninger i Københavns Kommune - processer og støttemuligheder

Jacob Vilhelmsen, Jurist, ABF
Maria Juul Baumann, Arkitekt, Københavns Kommune17.45

Vedligeholdelsesplaner – redskaber til styring af vedligeholdelsesarbejder

Kasper Rasmussen, Plan 1 Arkitekter
Nicolai W. Sevel, Plan 1 Arkitekter


18:00

Hvordan opnås energibesparelser - og introduktion til Energispring

Anette Egetoft, Specialkonsulent, Københavns Kommune


18:30

Bestyrelsens ansvar og opgaver

Anne Kristensen, Jurist, ABF

Lounge Area – Pillow talk


17:30

jan henrik

Elevator til andelsbolig- og ejerforeninger

Flere og flere foreninger ønsker at få installeret en elevator i deres ejendom, der giver en ubesværet adgang till alle etager, kælderen og loftrum. Ejendomsværdien stiger med en elevator, og adgangen till hjemmet bliver lettere for både beboere og besøgende, der nemt vil kunne komme op og ned med både barnevogn, inkøbsposer, rulleskøjter eller rollator.

Som en del av VIP-arrengementet for andelsbolig- og ejerforeninger kan du få besvaret mange af de spørgsmål, man kan have som beboer i en boligforening:

  • Hvordan griber man et elevatorprojekt an som forening?
  • Hvad skal an være særlig opmærksom på?
  • Hvilke placeringsmuligheder er der?
  • Hvad kostar en elevator
  • Hvordan kan udgiften fordeles blandt beboere?

Under oplægget fremvises forskellige cases, og der bilver rig mulighed for at stille spørgsmål både før, under og efter oplægget.

Kom med og se, hvordan din idé kan blive til virkelighed.

Jan Henrik Stieglitz, Konsulent inden for elevatorløsninger til andelsbolig- og ejerforeninger, KONE A/S